BurgerBurgerCloseClose

Principper for afdækning

Partielafdækninger er de afdækninger, der løbende bør foretages under byggeprocessen.

Den del af processen, hvor murværket udsættes for store vandmængder, er under opmuring, og det er ligeledes under opførelsen, at der er forskellige behov for afdækning af forskellige konstruktioner for at undgå misfarvninger etc.

Der er gennem tiden gjort utallige registreringer af fugtskader/problematikker pga. manglende afdækning. Som eksempler herpå er:

 • Frostskader på mørtelfuger
 • Udvaskning af bindemidler
 • Gipsmisfarvninger
 • Saltudfældninger

Et væsentligt succeskriterium for, at et partielt afdækningssystem bliver en succes, er, at det er let anvendeligt.

De viste metoder for afdækning mod nedbør gælder under normale vejrforhold, hvor afdækningen skal sikre det nyopførte murværk mod regn. Det anbefales at vurdere vejrforholdene, og såfremt der varsles kraftig regn med blæst, bør de nyopførte murflader, hvor der er risiko for slagregn, afdækkes i deres fulde højde.

Afdækning af plastemballerede teglstenspaller

Afdækning af plastemballerede teglstenspaller

De plastemballerede teglstenspaller køres fra produktionen til over- eller uoverdækket lager, hvorfra de efter kortere eller længere tids ophold fragtes til byggepladsen. Derfor skal man være opmærksom på afdækning af de plastemballerede teglpaller tre steder:

 • På teglværkets stenlager
 • På byggepladsens stenlager
 • På byggepladsens stillads

1. Teglværkets stenlager
Det optimale forhold er, at teglstenene placeres på en overdækket lagerplads. Alternativt bør teglsten, som oplagres uden for overdækket lagerplads, som minimum sikres med en overdækning med presseninger eller lignede.

2. Byggepladsens stenlager
Uanset årstiden, bør byggepladsens stenlager være anlagt på et fast underlag. Paller med 80/112 stenhoveder kan synke ned i underlaget ved placering direkte på jord/grus, hvorved der kan opstå kapilarsugning fra underlaget til teglstenene.

De oplagrede paller bør som minimum afdækkes med en ventileret presenning, se forslag til udførelse nedenfor.

Ved større byggerier kan det anbefales at etablerede telte som stenlager, om vinteren opvarmede.

Fjernelse af plastfolie
Om plastfoliens top (øverste vandrette flade) fjernes, må ske ud fra en vurdering af, om teglstenene er opfugtet på leveringstidspunktet. Er dette ikke tilfældet, er det ikke en nødvendighed. Hvis plastfolien fjernes, skal pallen dækkes til, når den placeres på stillads, inden indmuring finder sted.

Man kan afgøre, om teglstenene er tørre ved at åbne en palle og foretage en vejning af forskellige teglsten og efterfølgende tørre dem og veje igen. Kondens under plastfolien kan give en indikation af, at der kan være forhøjet fugtindhold i teglstenene.

Opfugtningen af teglstenene skal holdes op mod den aktuelle teglstens totalvandoptagelse. Hvis teglstenens totale vandoptagelser kun er på 6-7 vægt %, skal der laves en afdækning med et udtørringspotentiale, selv om teglstenen kun er let opfugtet (1-3 vægt%). Som minimum bør følgende afdækning foretages på byggepladsen:

Metode 1 – afdækning af tørre teglsten

Figuren herunder viser stenlager med fald, afdækning af tørre teglsten.

Underlaget kan være plast-/stålkøreplader. Pladen virker som dampspærre/fugtspærre mod fugt fra undergrunden og sikrer, at pallerne ikke synker ned i underlaget. I denne situation er toppen af plastfolien ikke skåret af. Presenningen skal ventileres i begge ender.

Metode 1 – afdækning af tørre teglsten

Metode 2 – afdækning af opfugtede teglsten

Opfugtningen af teglstenene vurderes som anført ovenfor under "fjernelse af plastfolie"

Figuren herunder viser stenlager med fald, afdækning af opfugtet teglsten.

Presenningen skal ventileres i enderne.

Telte eller et overdækket stillads er også en mulig afdækning, som formentlig giver et større udtørringspotentiale end viste figur.

Metode 2 – afdækning af opfugtede teglsten

3. På byggepladsens stillads

Det anbefales at lave løbende afdækninger af teglstenspaller på stilladset. Så snart pallen er placeret på stilladset, hvorfra indmuringen foregår, fjernes plastfolien. Hvis alle sten ikke skal anvendes, fjernes plastfolien fra det antal lag, man forventer at bruge. Herved kan teglstenene transporteres sikkert til anden placering.

Hvis plastfolien er intakt, og opbevaringsperioden på stilladset er natten over, vurderes der ikke umiddelbart behov for at foretage yderligere afdækning.

Hvis plastfoliens top er fjernet, eller plastfolien er beskadiget, bør teglstenene afdækkes. Dette kan eksempelvis gøres med en pallehætte (se billede), som trækkes ned over teglstene. På samme måde kan denne anvendes til afdækning ved arbejdets ophør.

3. På byggepladsens stillads

Afvanding fra undertag

Er undertag monteret inden opmuring af skalmuren, kan undertaget anvendes som en integreret del af afdækningssystemet ifm. opmuringen. Uanset er det vigtigt at undga, at undertaget leder vand ned over skalmuren.

Hvis bygningen er uden tagudhæng, kan der ved nederste lægte ved tagfoden monteres en vandret bane undertag, som afsluttes med en lægte. Systemet skal nå ca. 0,5 meter ud over sidens ende ved gavlene. Denne bane kan under opmuringen hænge ud over det nyopførte murværk. Når opmuringen er færdig, kan lægten drejes rundt og fastgøres oven på øverste lægte og derved danne en kombineret ”tagrende” og afdækning af murværket.

Samme løsning kan anvendes, hvis der tale om en tagkonstruktion med udhæng. Se nedenstående figurer.

Partiel afdækning

Ovenstående figur viser en situation under opmuring af formuren, hvor en bane undertag løber på tværs af spærretningen. Afvandingen foretages ved gavlenderne, hvor banen er ført ud over gavlen.

Figuren herunder viser afdækning med en bane undertag. Efter formuren er opført, lægges banen af undertag ned over murværket, således dette er beskyttet, indtil fodplade, tagrender etc. er monteret.

Partiel afdækning

Afvanding fra etagedæk

Uanset om murværket afdækkes, vil der opsamles vand på etagedækkene. I forbindelse med skalmuring af bygninger med støbte etagedæk, skal det sikres, at vand fra dækkene ikke ledes ud i hulmuren.

På nedenstående detaljer fra TEGL 37 er angivet 2 metoder, som udføres med presenning eller lignende, fastholdt med lægte, der er mekanisk fastgjort.

Partiel afdækning
Partiel afdækning

Et alternativ til ovenstående kunne være en løsning med en permanent papstrimmel i hjørnet, som klæbes/brændes fast eller at påføre tætningsmasse, som anvendes ved etablering af vådrumsmembraner.

Herudover er det selvfølgelig vigtigt at gennemtænke, hvorledes vandet bringes væk fra dækket, hvilket kan gøres ved hjælp af midlertidige nedløbsposer eller udspyer.

Afdækning mod vand på terræn

Ved nybyggerier, der ikke er totaloverdækket, ligger der ofte regnvand på terrændækket, som bliver opsuget i primært det indvendige murværk. Udtørring sker ofte kun mod den indvendige side, pga. indmuring af den ombukkede fugtspærre. De nederste murværksskifter bliver dermed meget opfugtede, hvilken kan give følgende problemstillinger:

 • Skimmel bag fodpaneler af organisk materiale
 • Frostskader
 • En evt. overfladebehandling i form af eksempelvis tyndpudsning kan ikke udføres med et tilfredsstillende resultat, da murværket ikke har nogen sugeevne i de nederste skifter.

Afdækningsmetode
For at sikre at vand fra dækket ikke føres op i murværket, kan den vandrette fugtspærre vælges i en større bredde end hulmuren (se figur til højre). Den overskydende fugtspærre føres op på den indvendige side af væggen, hvor det fastgøres mekanisk, f.eks. med papsøm, eller klæbes fast til murværket.

I åbninger klæbes et stykke fugtspærre rundt i falsen, og ved hjørner klæbes samlingerne. Når tagkonstruktionen et tæt, kan membranen lægges/klæbes ned mod terrændækket og udgøre radonsikringen i kombination med terrændækket.

Membraner med klæberbånd
Der findes membraner, som fra producenten leveres med et bitumen-baseret klæberbånd, hvor man blot fjerner en plastisk film. Murpap med et sådant bitumenbånd kunne anvendes til ovenstående løsning og endvidere anvendes ved klæbning af en fugtspærre mod bagmuren over åbninger eller ved sokkel.

Ved denne løsning sikres det, at der ikke umiddelbart sker en opsugning af overfladevand på terrændækket. Vandet vil således formentlig stå lidt højere på terrændækket, indtil det finder ud ved døråbninger og bygningens gulvafløb.

En anden mulighed er, at anvende vådrumsbehandling, der påføres mellem terrændæk og de indvendige vægge. Dette skal dog gøres på et tidspunkt hvor murværket er tørt.

Skillevægge
Problematikken ved skillevægge er samme som ovenstående. For at sikre, at vand fra dækket ikke føres op i murværket, kan den vandrette fugtspærre vælges i en større bredde end teglvæggen. Den overskydende fugtspærre føres op ad siden på skillevæggen, hvor det klæbes eller fastgøres mekanisk. I åbninger klæbes et stykke fugtspærre rundt i falsen, og ved hjørner klæbes samlingerne.

Når tagkonstruktionen er tæt, skæres overskydende fugtspærre bort, såfremt skillevæggene ikke er direkte funderet.

Afdækning af murkrone

Afdækning af murkrone

Ved opførelse af murværk er det vigtigt, at det holdes afdækket i tilfælde af nedbør. Afdækningen skal udføres, når der ikke mures eller ved arbejdstids ophør. Afdækningens skal være tæt og udføres med drypkant, så vandet ledes bort fra muren. Metoden med fastgjorte lægter på presenning er anvendelig, evt. fastholdt øverst med skruetvinge som på figuren herunder.

Afdækning af for-/bagmur

Afdækning af for-/bagmur

Murværk, der opføres som skalmur foran en monteret/opmuret bagmur, skal afdækkes, så der ikke trænger vand ned i hulmuren.

En mulighed er som vist herunder, en metode som dog er svær at håndteres på stilladset. En anden mulighed, der beskytter både murerne, materialerne og murværket under opmuring, er en partiel stilladsafdækning med tagbøjler, der kan forlænges, så de når ind over murværket.

Afdækning ved vinduesåbninger

I forbindelse med afdækning af murværk er det vigtigt også at få afdækket bundfalsen i vinduesåbningerne. Afdækningen bør her udføres med en presenning eller kraftigt undertag, tilpasset vinduesåbningens bredde. Der afsluttes på begge sider med en lægte som drypnæse.

Løsningerne beskrevet under afsnittet ”Afdækning af for-/bagmur” kan ligeledes anvendes.

Afdækning efter afsluttet opmuring

Hvis murværket færdiggøres inden tagkonstruktionen monteres, er det nødvendigt med et midlertidigt afdækningssystem, som kan beskytte murværket i perioden fra opmuringen er færdiggjort, til tagkonstruktionen er tæt, og afløbene fra taget udført.

Perioden fra tømrerne starter på tagkonstruktionen, til taget er tæt, er kritisk, idet det ofte ses, at tømrerne fjerner afdækningen ved opstart, og murværket derfor står uafdækket, frem til taget er tæt.

Et afdækningssystem som kan bibeholdes under montage af taget, er en klar fordel.

Afdækningsmetode
Når murværket i facaden er færdiggjort, monteres en afdækning af kraftig, diffusionsåbent undertag, som angivet på nedenstående tegning. Membranen afsluttes med en lægte med drypkant. Når tagkonstruktionen er færdiggjort, skæres afdækningen af ved kanten af murværket, og den midterste del af afdækningen forbliver i konstruktionen.

Membranen klæbes til overkant mur (punkt 1), således at vand i den endelig konstruktion ikke kan trænge under membranen, og ved afslutning af krydsfinérplade monteres en fuge.

På bagmuren klæber tømreren inden montage af tagrem en strimmel dampspærre oven på afdækningen, som senere tapes sammen med dampspærren fra loftet.

Partiel afdækning

Angivelser på tegningen:

 1. 1. Diffusionsåben banevare af undertag
 2. 2. Klæbning både over og under undertaget
 3. 3. Skråt skåret spærende
 4. 4. Samlingen udføres tæt vha. klæbning, da den gennembryder bygningens tæthedsplan

Parallelle tage
Isolering af tagkonstruktionen bliver i dag ofte udført ovenfra ned på dampspærren. I praksis giver dette et problem ved tagkonstruktioner udført som parallelle tage, hvor regnvand løber ned af dampspærren og ned i bagmur/hulmur. Nedenstående viser en løsning, hvor dampspærren er åbnet ved tagfoden, og hvor vandet opsamles af midlertidigt ophængt presenning, som leder vandet ned i tragt og videre i en afløbspose.

Partiel afdækning
Sitemap