BurgerClose

Eksponeringsklasser

Valget af konstruktion skal træffes på grundlag af en vurdering af, hvilke miljømæssige påvirkninger, konstruktionen forventes udsat for i løbet af dens levetid.

Med en vurdering af makroklimaet – dvs en vurdering af ydre påvirkninger, som omgivelsernes fugtighed, aggressive stoffer i luften, fysiske påvirkninger ved brug og slid mv – placeres den påtænkte konstruktion i Eksponeringsklasse fra MX1 – MX5 som defineret i Eurocode 6-systemet.

Ved miljøvurderingen tages højde for virkningen af evt. påtænkte overfladebehandlinger som filtsning eller pudsning, hvoraf kun sidstnævnte giver beskyttelse af den underliggende murværkskonstruktion. Ved filtsning skal der som minimum forudsættes samme grad af eksponering, som vil gøre sig gældende for blankt – ubehandlet – murværk.

Husk De 10 bud:

  • Bud nr. 2 Gør murværket til en del af bygværket

Korrekt indplacering i eksponeringsklasse og valg af materialer er vigtige for at sikre et godt byggeri, samlet set.
Vær også opmærksom på de konstruktive forhold, se afsnit om Konstruktive forhold

Med vurderingen fastslås, hvilket miljø eller hvilke mikrobetingelser, der må forventes at opstå inde ved og i selve murværkskonstruktionen, når den er opført, og sammenholdt med erfaring og tilgængelig viden om holdbarheden af den påtænkte konstruktion eller konstruktionsdel og de materialer, der tænkes anvendt, kan den optimale konstruktion vælges.

Tidligere kategoriseredes konstruktioner som hørende til i miljøklasserne passivt, moderat og agressivt miljø. Der er ikke direkte sammenfald med eksponeringsklasserne, men følgende omtrentlige sammenligning kan anvendes:

Passivt miljø: MX1
Moderat miljø: MX2 til MX3.1
Aggressivt miljø: MX3.2 til MX.5

Vær opmærksom på, at en konstruktion kan være udsat for såvel salte, som for fugt i kombination med frost. Derfor kan den være udsat for eksempelvis BÅDE MX3.2 og MX4.

Det er vigtigt at forstå eksponeringsklassernes hierarki, som forklares nærmere her. Kort fortalt er der fra MX1 til og med MX3.2 tale om et hierarki med stigende belastning med fugt og frost. MX4 og MX5 er ikke en del af dette hierarki. Disse klasser optræder altid i kombination med én af klasserne MX1 til MX3.2.

Mere vejledning om placering i eksponeringsklasser kan fås i BYG-ERFA bladet (21) 19 09 03, Eksponeringsklasser - bestemmelse i projekteringsfasen.

Fastlæggelse af eksponeringsklassen for den enkelte bygningsdel og bygninger skal dog altid bero på en konkret vurdering af de aktuelle forhold.

Eksponeringsklasser

Under menupunktet Nye arbejder findes et skema, som vejleder om valg af mørteltype til forskellige arbejder og eksponeringsklasser.

Sidst opdateret: 2021-07-12

Sitemap