BurgerClose

Dilatationsfuger, vejledning

Der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådant omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser. Ved placering af dilatationsfuger i murværk skal der tages hensyn til de øvrige konstruktionsdeles dilatationsmuligheder.

For murværk udsat for vejrlig kan anvendes de i efterfølgende tabel angivne regningsmæssige længdeudvidelseskoefficienter. Tabellen omhandler normale temperatur- og fugtbevægelser i murværk.
Regningsmæssige parametre for længdeændringer

Dilatationsfuger, vejledning

Længderetning

Bygningssvind 1)

Reversibel fugtbevægelse 2)

Byggesten

°C-1

mm pr. m (‰)

mm pr. m (‰)

beton

10 · 10-6

0,20 - 0,80 3)

- 4)

kalksandsten

8 · 10-6

0,10

0,10

letklinkerbeton

8 · 10-6

0,55

0,10

moler

8 · 10-6

0,10

- 5)

porebeton

7 · 10-6

0,05

0,30

tegl

5 · 10-6

0,03

0,03

Noter til tabellen:

1). Længdeændring fra fugtindhold ved levering til ligevægt ved 23°C og 43% RF.

2). Længdeændring fra ligevægt ved 23°C og 43% RF til et fugtindholdet efter 3 døgn ved 23°C og 90% RF.

3). Værdierne afhænger af vandindholdet per m3. Værdierne gælder for intervaller 125 - 225 l/m3.

4). Værdien er afhængig af hærdningsprocessen.

5). Værdien er ikke kendt.


Samlet set kan der regnes med en bevægelse på 0,21 mm pr. m.

Afstande mellem dilatationsfuger

Afstanden mellem dilatationsfuger afhænger af sten- og bloktypen, mørtlens trykstyrke og vedhæftningsevne, evt. svind i mørtlen, temperaturbetingede bevægelser, samt murens geometri og bevægelsesmuligheder. Ved placeringen tages der hensyn til faktorer, der svækker tværsnittet, fx. væsentlige tværsnitsvariationer, store åbninger eller spring i væg- og funderingshøjde.
Forsøg viser, at stærke mørtler ikke har mindre sejhed end svage mørtler, men opstår der revner, vil der i murværk med stærke mørtler være en tendens til, at revnerne går igennem stenene i stedet for i fugerne, og dermed bliver mere synlige og vanskelige at reparere.

Generelt gælder:

  • Ved kombination af svage sten og stærk mørtel vil eventuelle revner typisk gå igennem byggestenene, og der vælges kort afstand (10 m) mellem dilatationsfugerne (for at undgå revner). Normen angiver 10 m.
  • Ved kombination af stærk sten og svag mørtel vil eventuelle revner typiske løbe i fugerne, og en afstand op til 30 m mellem dilatationsfugerne kan vælges. Normen angiver op til 30 m

Kombineres svage sten og svag mørtel, eller stærke sten og stærk mørtel, må afstande mellem dilatationsfuger vælges i mellemområdet, det vil sige for ”svag+svag” op til 20 m og for ”stærk+ stærk” op til 15 m.

Ved en vurdering kan nedenstående skema over afstande mellem dilatationsfuger anvendes.

Dilatationsfuger, vejledning

Teglsten

Stærk mørtel

Svag mørtel

Svage sten (fb < 20 MPa)

10 meter

20 meter

Stærke sten (fb > 20 MPa)

15 meter

20 meter

Vurdering af styrke for byggesten og mørtel

For byggestenene er det rimelig simpelt at vurdere, hvornår de er stærke hhv. svage, idet fb< 20 MPa = svag sten og

fb≥ 20 MPa = stærk sten

Der kan tages udgangspunkt i den deklarerede, normaliserede trykstyrke fb ved bedømmelsen. Eventuelt kan teglproducenten oplyse om de faktiske normaliserede trykstyrker, som kan være højere. En højere trykstyrke vil ikke medføre øget risiko for brud i stenen.

For mørtler gælder, at en ”stærk mørtel” har en høj vedhæftningsstyrke og en høj trykstyrke.

Da det også for mørtler gælder, at de deklarerede styrker såvel som tabelværdier er minimumsstyrker, kan alle mørtler have en langt højere tryk- og vedhæftningsstyrker end deklareret. Men for afstanden mellem dilatationsfuger virker højere mørtelstyrker til ugunst. Derfor må der ved vurdering af, om en mørtel er ”svag” eller ”stærk”, anlægges et forsigtighedsprincip, hvor følgende tabel med eksempler på mørtler kan være en rettesnor, men ikke en absolut vejledning.

Bemærk at de angivne afstande i tabellen er maksimale afstande.

Dilatationsfuger, vejledning

*) disse mørtler ligger i grænseområdet mellem svage og stærke mørtler.

**) de stærkeste mørtler skal anvendes med sten, der erfaringsmæssigt kan kombineres med de stærke mørtler

Opdateret 2020-07-09

Sitemap