BurgerClose

Tæthed af bagmur

Krav til bygningers tæthed fremgår af BR18, § 263:

 • Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger opvarmet til 15 °C eller mere må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.
 • Stk. 2. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, kan krav om, at volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstiger 0,3 l/s pr. m² klimaskærm benyttes som alternativ til § 263, stk. 1.
 • Stk. 3. Dokumentation af utætheder i klimaskærmen kan ske ved trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af større bygninger.

Der findes frivillige tæthedsklasser med skærpede krav i forhold til ovenstående. Projektmaterialet skal beskrive, om der er stillet sådanne krav til et byggeri.

Der er ikke et specifikt tæthedskrav på materialeniveau og derfor vil det være en vurdering, om murværk er tæt nok til at kunne indgå i tæthedsplanet i samspil med øvrige komponenter såsom vinduer, dampspærremembraner etc.

Byg-erfa blad (99) 13 12 29, Bygningers lufttæthed – tæthedskrav, bygningsudformning og måling, anviser, at for at opnå lufttæt murværk forudsættes generelt opmuring med fyldte fuger – herunder slået studsfuge – og overfladebehandling, fx tyndpuds, puds eller berapning. Bemærk, at lufttæthed forudsætter, at der overfladebehandles overalt – også bag fx køkkenskabe og i varme skunke.

Hvis en bagmur indgår i bygningens tæthedsplan forudsættes desuden:

 • at blokmurværk af letklinkerblokke har et 10–15 mm tykt pudslag, da blokkene er porøse,
 • at blokmurværk af porebeton er overfladebehandlet, fx fuldspartlet,
 • at blankt teglstensmurværk er opmuret med mindst 95 % kontaktareal og komprimerede mørtelfuger samt at mørtel og mursten er forenelige,
 • at murværk er overfladebehandlet med tynde pudslag (0–3 mm) og opmuret med mindst 85 % kontaktareal, fx komprimerede fuger på bagmurens indvendige synsflade, da tyndpuds ikke alene medfører tæthed,
 • at murværk med tykke pudslag (10–15 mm) normalt er lufttæt.

Desuden øges tætheden yderligere ved (indvendig) malebehandling.

Der er i en projektserie fra Teknologisk Institut udviklet løsninger til at tæthedssikre følgende situationer:

 • Træbjælke der gennembryder murværket (f.eks. i etagedæk, der hviler af på bagmur)
 • Væg med elinstallationer – med forskellige tætningsløsninger
 • Akustiksten med dampspærre, således at løsningen kan anvendes i bagmuren

Løsningerne kan findes i projektrapporten på www.mur-tag.dk

Sitemap