BurgerClose

Forudsætninger

Konstruktionsdetaljerne på disse sider stilles gratis til rådighed for alle , men må kun benyttes af private, udførende og rådgivere for konkrete byggeprojekter som en del af en dokumentation for korrekt udførelse af det pågældende projekt.

Detaljerne må således ikke uden tilladelse anvendes af byggematerialeproducenter i salgsmateriale, brochurer eller lignende i forbindelse med salg, markedsføring eller produktdokumentation af byggematerialer. Konstruktionsdetaljerne må ikke uden forudgående tilladelse fra Danske Tegl lægges ud på andre hjemmesider.

Detaljerne kan downloades i flere formater. Ved download i AutoCAD (dwg-filer) kan tegningerne viderebearbejdes og tilpasses eget projekt.

Tegningerne er udarbejdet under følgende forudsætninger:

U-værdier
De oplyste U-værdier er beregnet efter forudsætninger, som kan læses under menupunktet "Energidata". U-værdierne kan ikke regnes gældende efter ændringer i tegningerne.

Generelle forhold, bygningers tæthed m.v.
Bygninger skal udføres, således at Bygningsreglementets krav til luftskifte gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstiger 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

Forbehold vedr. lufttæthed
Tegningerne generelt er ikke a jourførte med hensyn til kravene om tæthed. For eksempel er samling mellem ydervæg og dampspærre i loft illustreret som klemt samling, hvilket ikke kan betegnes som tilstrækkeligt for at overholde bygningsreglementets bestemmelse om lufttæthed.

Sitemap