BurgerBurgerCloseClose

Maling

Generelt
Når det drejer sig om behandling af murværk, gør mangfoldigheden af produkter det vanskeligt og omfattende at beskrive de specielle forhold, der gør sig gældende ved brug af de enkelte malingstyper. Derfor henvises til producenterne af de forskellige produkter.
Generelt gælder, at murværkets overflade skal være tør og ren, når der males, så malingens vedhæftning kan blive den bedst mulige. Snavs, løs mørtel og udblomstrede salte bør børstes af umiddelbart før malerarbejdet, og eventuelle reparationer bør være foretaget i god tid forinden.

Udfaldskrav, begrænsninger m.v.
Murerfaget anbefaler generelt ikke, at udvendigt murværk males. I mange tilfælde må malerbehandling betegnes som værende problematisk.
Vær opmærksom på at garantiforpligtelsen bortfalder hos en række producenter af murermaterialer, hvis udvendigt murværk malerbehandles. Det er derfor særlig vigtigt at forhøre sig hos den aktuelle leverandør af mursten og mørtel. Der stilles større krav til murstenenes frostbestandighed i en ydermur, der skal males.

Murværket må ikke kunne optage nævneværdige vandmængder, efter at malingen er påført, og udvendig behandling af murværk må kun foretages med en diffusionsåben maling, der tillader eventuel fugt at fordampe gennem malingslaget.
Bemærk at murværkets vandindhold skal være det mindst mulige, når malingen påføres, det vil sige, at der skal gå mindst 1-2 år efter opførelsen.

Producentens anvisninger skal altid følges.

Fugt og maling

Mekanismer
Teoretisk set kan en overfladebehandling laves med en vand- og diffusionstæt maling, idet denne maling (teoretisk set) vil holde vandet ude af murværket og på denne måde udgøre klimaskærmen.

I praksis vil der dog altid i malingslaget være åbninger i form af revner (enten store eller fintmaskede), huller, mangelfulde inddækninger ved kanter, etc, der medfører, at der kommer vand ind bag malingen.

Dette betyder, at vandet bag den tætte maling ikke kan fordampe og diffundere ud til luften, hvorved vandindholdet i stenene forøges markant. I perioder med frost vil dette betyde, at der sker frostafskalninger. Afskalningen kan enten forekomme umiddelbart bag malingen (dvs i skillefladen mellem maling eller murværk) eller nogle få millimeter inde i murværket således, at det både er maling og sten eller puds, der skaller af. Afskalningerne kommer som oftest i den nederste del af væggen, idet vandmængden normalt er størst her.

Diffusionsevne
Det betyder, at det vand, der uundgåeligt kommer ind i formuren, nemt skal kunne diffundere ud til det fri. Det vil sige, at der skal vælges en maling der så diffusionsåben som mulig, som eksempel kalk, silikatmaling eller cementbaseret maling (Cempexo). Vær dog opmærksom på, at selv om disse malingstyper betegnes som ”diffusionsåbne”, viser forsøg, at alle typerne reducerer diffusionsevnen af det færdige murværk.

Kalk og rene cementbaserede produkter er relativt veldefinerede produkter, mens silikatmalinger kan indeholde varierende mængder af organisk bindemiddel. Såfremt mængden af det organiske bindemiddel overstiger 5 % viser forsøg, at diffusionsevnen nedsættes kraftigt.

Det organiske bindemiddel tilsættes primært for at gøre vedhæftningen til murværket bedre, men betyder samtidig, at tætheden forøges.

Denne tekst stammer ikke fra publikationen Tegl 18.

Sitemap