BurgerClose

Maling

Bemærk at afsnittene ”valg af materialer” og ”Udførelse generelt” under "Overfladebehandling" er gældende sammen med nedenstående vejledning.

Generelt

Murværk, såvel blankt som pudset eller på anden måde overfladebehandlet, kan malerbehandles. Behandlingsmåden må dog betegnes som noget problematisk, men skulle man ønske en sådan behandling, må i hvert fald følgende iagttages:

Der findes et meget stort antal vidt forskellige facademalinger på markedet. Maling til murværk skal være så diffusionsåben, at der ikke opstår fugtophobning i murværket. Silikatmaling med lavt organisk indhold er forholdsvis diffusionsåben og ofte velegnet. Mangfoldigheden af produkter gør det vanskeligt og omfattende at beskrive de specielle forhold, der gør sig gældende ved brug af de enkelte malingstyper. Derfor henvises til producenterne af de forskellige produkter.

Ved påførsel af et ikke diffusionsåbent malingslag på udvendigt murværk kan der i enkelte tilfælde opstå skader. Dette ses som regel i følge af udskillelse af krystaller lige bag overfladen, hvorved ikke blot malingen, men også teglstenene og mørtel kan skalle af, eller som følge af frost på tidspunkter, hvor vandindholdet i murværket er stort.

Vær opmærksom på at garantiforpligtelsen bortfalder hos en række producenter af murermaterialer, hvis udvendigt murværk malerbehandles. Det er derfor særlig vigtigt at forhøre sig hos den aktuelle leverandør af mursten og mørtel. Der stilles større krav til murstenenes frostbestandighed i en ydermur, der skal males.

Murværkets vandindhold skal være det mindst mulige, når malingslaget påføres, og man må aldrig male umiddelbart efter opførelsen af murværket. I de fleste tilfælde bør malingen på nyt murværk udsættes i et år eller to.

Murværket må ikke kunne optage nævneværdige vandmængder, efter at malingslaget er påført, og det bør derfor sikres, at murværket er muret med fyldte fuger. I en ydermur, som skal males, stilles der større krav til murværkets tæthed mod slagregn end en ydermur, som ikke skal males. Det er vigtigt, at der ikke er revner, som tillader vandindtrængning og kan forårsage fugtophobning i murværket.

Murværkets overflade skal være ren, når der males, så malingslagets vedhæftning kan blive den bedst mulige. Snavs, løs mørtel og udblomstrede salte bør derfor børstes af, umiddelbart før malerarbejdet indledes, og eventuelle reparationer bør være foretaget i god tid forud.

Producentens anvisninger skal altid følges.

Fugt og maling

Mekanismer
Teoretisk set kan en overfladebehandling laves med en vand- og diffusionstæt maling, idet denne maling (teoretisk set) vil holde vandet ude af murværket og på denne måde udgøre klimaskærmen.

I praksis vil der dog altid i malingslaget være åbninger i form af revner (enten store eller fintmaskede), huller, mangelfulde inddækninger ved kanter, etc, der medfører, at der kommer vand ind bag malingen.

Dette betyder, at vandet bag den tætte maling ikke kan fordampe og diffundere ud til luften, hvorved vandindholdet i stenene forøges markant. I perioder med frost vil dette betyde, at der sker frostafskalninger. Afskalningen kan enten forekomme umiddelbart bag malingen (dvs i skillefladen mellem maling eller murværk) eller nogle få millimeter inde i murværket således, at det både er maling og sten eller puds, der skaller af. Afskalningerne kommer som oftest i den nederste del af væggen, idet vandmængden normalt er størst her.

Diffusionsevne
Det betyder, at det vand, der uundgåeligt kommer ind i formuren, nemt skal kunne diffundere ud til det fri. Det vil sige, at der skal vælges en maling der så diffusionsåben som mulig, som eksempel kalk, silikatmaling eller cementbaseret maling (Cempexo). Vær dog opmærksom på, at selv om disse malingstyper betegnes som ”diffusionsåbne”, viser forsøg, at alle typerne reducerer diffusionsevnen af det færdige murværk.

Kalk og rene cementbaserede produkter er relativt veldefinerede produkter, mens silikatmalinger kan indeholde varierende mængder af organisk bindemiddel. Såfremt mængden af det organiske bindemiddel overstiger 5 % viser forsøg, at diffusionsevnen nedsættes kraftigt.

Det organiske bindemiddel tilsættes primært for at gøre vedhæftningen til murværket bedre, men betyder samtidig, at tætheden forøges.

Denne tekst stammer ikke fra publikationen Tegl 18.

Sitemap