BurgerClose

Imprægnering

Murværk kan optage, transportere og afgive vand. Ønsker man at nedsætte tendenserne hertil, er imprægnering en mulighed.

Ved imprægnering tilføres murværket en kemisk forbindelse, der enten lukker porerne eller nedsætter muligheden for transport gennem porerne.

Formålet med imprægnering kan være følgende:

 • minimere vandgennemtrængning i f.eks. vestvendte gavle
 • Nedsættelse af tendens til misfarvning i form af:
  - smudsmodtagelighed
  - fugtskjolder

  - begroninger
  - udblomstninger
 • Imprægnering kan i visse tilfælde have positiv effekt på minimering af gipsbaserede misfarvninger.

Derimod kan konstruktive problemstillinger ikke løses med imprægnering. F.eks. kan murværk ikke forstærkes, så nedbrydning/forvitringer undgås. Ligeledes anses imprægnering ikke for en egnet løsning, hvor vandindtrængning er forårsaget af en konstruktiv fejlopbygning, f.eks. manglende fugtspærre i en konstruktion.

Imprægneringsmidler

Der findes en række forskellige imprægneringsmidler med forskellige egenskaber f.eks. silicone, siloxan og monosilan.
Imprægneringsmidler kan være på vandbasis eller på basis af organiske opløsningsmidler som f.eks. sprit.

Imprægneringsmidler vil have forskellig indtrængningsdybde fra det næsten umålelige til flere centimeter. Indtrængningsdybden afhænger af:

 • Imprægneringsmaterialets kemiske sammensætning
 • Mængde og koncentration af imprægnering
 • Murværkets porøsitet
 • Murværkets vandindhold
 • Tegltype: f.eks. gul/rød
 • Mørtlens hærdningsforhold
 • Murværkets pH/surhedsgrad.

 

Væsentlige forhold

Ved eventuel imprægnering er følgende forhold væsentlige:

 • Imprægneringen skal påføres på hele murflader
 • Imprægnering skal være effektiv på både mørtelfuger og teglsten
 • Imprægnering kan ikke forventes at være effektiv, hvor der er revner på 0,2 mm eller større
 • Murværket skal være egnet til at optage det ønskede imprægneringsmiddel. Det vil sige tørt og uden gamle overflade behandlinger, biofilm eller andet som kan hindre optagelsen
 • Fugerne bør udføres med mindst samme omhyggelighed som hvis murværket ikke skal imprægneres, idet imprægneringen kun lukker huller op til 0,2 mm.
 • Ved at kontrollere ovenstående punkter skal den udførende virksomhed drage omsorg for, at underlaget der skal behandles er i en tilstand der tillader at en imprægnering af den ønskede kvalitet kan udføres.

Ved vurdering af om imprægnering er anvendelig kan der udføres et forsøg i mindre område på både fuge og teglsten med imprægneringsmidlet. Forsøg har vist at der ved imprægnering med monosilan kan opnås en stor indtrængningsdybde.

Er imprægneringen ikke effektiv på både teglsten og fuger, kan der stadig trænge vand ind, og dette vand vil pga. imprægneringen have vanskeligt ved at fordampe fra murværket. Dette kan medføre:

 • yderligere misfarvninger
 • i ældre bygninger, hvor der er sammenmuringer mellem for- og bagmur eller ved massivt murværk, forårsage vandindtrængning og deraf indvendige fugtproblematikker
 • manglende færdighærdning af mørtel
 • frostskader på ikke frostfaste teglsten og fuger.

Imprægnering kan foretages på både nyt og gammelt murværk. Det skal her bemærkes, at murværk med tiden – sommetider i løbet af få år – kan få en øget tæthed af overfladen. Dette skyldes for en stor del dannelse af biofilm (bakterievækst) i poresystemet. Den øgede tæthed har især betydning, hvis der omfuges, og stenene herefter har en tættere overflade end de nye fuger, som da kan få en øget vandbelastning.

Imprægnering bør ikke udføres på murværk med opstigende grundfugt, eller hvor der på anden måde trænger vand ind i murværket fra andre sider end forsiden.
Kemiske imprægneringsmidler vil muligvis med tiden blive nedbrudt af f.eks. UV-lys, til gengæld kan imprægneringens effekt forventes af blive afløst af den naturlige, såfremt det miljø, der er i murværket, er gunstigt for dannelsen af biofilm.

Etablering af prøvefelt

Før udførelse af imprægnering kan der med fordel etableres et prøvefelt der kan tjene som reference med hensyn til forbrug, udseende og farvepåvirkning for det resterende arbejde. Prøvefeltet skal have et overfladeareal på mindst 1 m2. Prøvefelt skal placeres på sådan en måde, at der ikke er mulighed for vandindtrængning.

Entreprenøren som udfører imprægneringen, har det fulde ansvar for at vælge den rigtige imprægneringsmetode og -produkt. Vær opmærksom på, at leverandører kan tage forbehold for garantien på produkter (teglsten, mørtel etc.), hvis der imprægneres.

Senest opdateret: 2021-07-12

Sitemap