BurgerClose

Kvalitetssikring - Mørtel

Kvalitetssikring af mørtel foretages både i forbindelse med produktionen på fabrik, ved modtagelse på byggeplads og under udførelsen (byggepladsfremstillet mørtel).

Produktionskontrol

Muremørtel skal være CE-mærket efter EN 998-2, og pudsmørtel skal være CE-mærket efter EN 998-1. Se mere her.

CE-mærkningen indebærer, at producenten skal gennemføre en produktionskontrol.

Produktstandarden forekriver, hvad produktionskontrollen som minimum skal omfatte. Det er herefter op til producenten at fastlægge detaljerne, alt efter produktionsforholdene. Normalt omfatter produktionskontrolsystemet:

  • Dokumenterede krav til råmaterialer, og procedurer til at sikre, at kravene overholdes
  • Beskrivelse af produktionsanlægget og processer, samt løbende inspektioner og kontroller, som skal sikre, at anlæg og proces lever op til de stillede krav.
  • Løbende måling og kontrol af produkter under produktion
  • Kontrol af færdigvarer. Normalt i form af kontrol af de deklarerede egenskaber.
  • Kalibrering af prøvningsudstyr.

3. parts kontrol af muremørtel - funktionsmørtel
For at CE-mærke en funktionsmørtel (muremørtel) er der krav om, at produktionskontrollen er underlagt certificering. Denne 3. parts kontrol skal foretages af et notificeret organ, dvs. et særlig godkendt certificeringsorgan. Dette skal bl.a. sikre, at overvågningen sker uvildigt og med den fornødne faglige ekspertise.

Formålet med certificeringen er at sikre, at produktionskontrolsystemet er effektivt og passende. Det vil sige, at produktionskontrolsystemet kan sikre, at produkterne lever op til standarden og til de deklarerede værdier. Ved den løbende kontrol påses det, at produktionskontrolsystemet vedligeholdes og overholdes samt at de løbende interne kontroller er dokumenterede etc.

Der er ikke krav om, at receptmørtler iht. EN 998-2 og pudsmørtler iht. EN 998-1 skal underkastes 3. parts kontrol.

Frivillige kontrolordninger
Producenter af receptmørtler og pudsmørtler kan vælge at underkaste sig en frivillig 3. parts kontrol. Se mere her.

Muremørtler uden 3. parts kontrol
Når produktionen ikke er underlagt 3. parts kontrol, hvadenten den er frivillig eller sker som et led i CE-mærkningen, har det konsekvens for kontrolomfanget på byggepladsen. Se mere om modtagekontrol på byggepladsen her.

Modtagekontrol

Omfanget af modtagekontrol for materialer er afhængigt af kontrolklassen, som arbejdet udføres under, og om produktionen af materialerne er omfattet af en 3. parts kontrol.

Ved modtagelse af leverancer på byggeplads skal der foretages en visuel kontrol af materialer, eventuel mærkning og medfølgende dokumenter. Det skal herved sikres, at de leverede materialer svarer til de materialer, hvis deklarerede egenskaber opfylder de forudsætninger, der er anvendt ved beregning og konstruktionsudformning.

Ved leverance af materialer, hvis produktion ikke er omfattet af en 3. partskontrol, skal der desuden gennemføres en supplerende modtagekontrol efter nedenstående retningslinier.

Supplerende modtagekontrol for mørtel, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Normal kontrol
For fabriksfremstillet mørtel til konstruktioner, der opføres under normal kontrol, skal der for hver type foretages en mørtelprøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 20 m3 færdigblandet mørtel i våd tilstand og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 60 m3 mørtel.

Skærpet kontrol
For fabriksfremstillet mørtel til konstruktioner, som opføres under skærpet kontrol, skal der for hver mørteltype foretages en mørtelprøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for hver påbegyndt leverede 20 færdigblandet mørtel i våd tilstand.

Supplerende modtagekontrol for andre materialer, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

For mørtelmaterialerne bindemidler og tilslagsmaterialer skal det ved prøvning eftervises, at mørtelmaterialernes deklarerede egenskaber er i overensstemmelse med det forudsatte ved beregning og konstruktionsudformning. Eftervisningen skal ske med samme omfang som for fabriksfremstillet mørtel.

I DS/EN 1990, anneks D, er beskrevet statistiske principper for kontrol af materialeegenskaber.

Kontrolmetoder

Det er ikke muligt at prøve alle mørtelegenskaber på byggepladsen, men nogle prøver kan udføres med forholdsvis enkle midler, medens andre forudsætter laboratorieundersøgelse.

Kontrol af blandingsforhold
Ønskes der kontrol af blandingsforholdet i en færdigblandet mørtel, må der indsendes en prøve til laboratorieundersøgelse. Prøven skal udtages som en gennemsnitsprøve på ca. 5 kg af den friske mørtel.

Prøven skal straks anbringes i en plastpose, som lukkes tæt. Er der tale om et hydraulisk bindemiddel, bør prøven hurtigst muligt sendes til undersøgelse sammen med en prøve af sandet og en prøve af det anvendte hydrauliske bindemiddel. Ved rene kalkmørtler er hurtigheden ikke afgørende, men prøve af sandet bør altid medsendes.

Kontrol af kalkindhold
Der findes forskelligt specialapparatur, som kan anvendes på mørtelværk og også på byggeplads til bestemmelse af en mørtels kalkindhold.

Kornkurvekontrol
Kornkurvekontrol foretages ved sigtning af sandet gennem mere og mere fintmaskede, normerede sigter, og efter hver sigtning vejes det frasigtede sand.

Vejeresultaterne kan opstilles i en tabel, og tallene kan indlægges i et diagram til kontrol af, at kornkurven ligger mellem de to ydergrænser.

 

Kontrolmetoder

Styrkeprøvning
Der findes endnu ikke gennemprøvede og acceptable prøvemetoder til anvendelse på byggepladsen, og styrkeprøvning må derfor ske på laboratorium.

Bestemmelse af luftindhold
Bestemmelse af luftindhold kan ske ved at ryste en portion af mørtlen med væske og måle den rumfangsformindskelse, der sker ved luftens uddrivning.

Til bestemmelsen kræves en 500 ml målecylinder med 5 ml inddeling og prop, men uden tud. Desuden en påfyldningstragt af blik med en stilk så vid, som målecylinderen tillader, og med en længde på ca. 2/3 af målecylinderens.

Der udtages en gennemsnitsprøve af den friske mørtel, hvoraf der fyldes ca. 200 ml i målecylinderen gennem tragten. Fyldningen skal ske på en sådan måde, at mørtlen lejres normalt uden grove, lukkede hulrum - hvis det kun kan opnås ved rystning, skal den udføres meget forsigtigt. Mørtlens rumfang (R) aflæses og noteres.

Derefter hældes en blanding af 3 dele kogesprit og 2 dele vand forsigtigt oven i mørtlen, indtil målecylinderen er fyldt nøjagtigt til 500 ml mærket. Proppen sættes i, målecylinderen rystes i 1 minut og stilles hen i ro. 5 minutter senere aflæses væskestanden, hvorefter rystningen gentages.

Når væskestanden (V) er den samme efter 2 på hinanden følgende rystninger, beregnes luftindholdet (L) i procent af mørtlens rumfang af formlen

L = 100´ (500-V)/R.

Bestemmelse af vandindhold
Bestemmelse af vandindhold kan ske på grundlag af en udtaget gennemsnitsprøve på ca. 1 kg. Mørtlen vejes, og vægten noteres.

Derefter anbringes mørtlen (uden at spilde) på en stor stegepande, overhældes med sprit, der omrøres, og spritten antændes.

Når spritten en afbrændt, kan det ses, om mørtlen er tør, og er det ikke tilfældet, gentages afbrændingen. OBS! Stor forsigtighed med spritdampene over det varme sand!

Mørtlen kan også tørres i et varmeskab ved 105-110°C, men det tager længere tid.

Den tørre mørtel vejes, og vægten af fordampet vand pr. kg fugtig mørtel kan udregnes.

Bestemmelse af vandudskillelse
Bestemmelse af vandudskillelse - der er et mål for mørtlens evne til at stå i baljen uden at sætte vand op - kan foretages ved at fylde prøver af den nyblandede mørtel i cylindriske beholdere og måle, hvor tykt et væskelag, der udskilles på mørteloverfladen under henstand.

Som beholdere anvendes vandtætte, cylindriske blikdåser, ca. 9 cm i diameter og 12 cm høje.

Mørtlen fyldes under forsigtig rysten til ca. 2 cm under randen, og derefter henstilles dåserne på et fast underlag (som ikke rystes af arbejdsmaskiner, trafik eller andet).

Lågene lægges løst på dåserne for at hindre fordampning, og efter bestemte tidsrum bestemmes tykkelsen af det udskilte væskelag i mm. Lagtykkelsen kan måles direkte, men det er sikrere at måle væskemængdens rumfang og finde tykkelsen ved at dividere rumfanget med dåsens lysningsareal.

Væskemængden kan suges af med en målepipette af glas eller hældes af i et måleglas.

Ved begge metoder skal der arbejdes med stor forsigtighed for ikke at få for stor usikkerhed på måleresultaterne.

Begyndende hærdning
Begyndende hærdning af mørtlen i baljerne bør føre til kassation. Mørtlens brugstid afhænger først og fremmest af bindemidlet, men også af vejret og især af luftens temperatur.

Navnlig på varme dage er det vigtigt at føre kontrol med, om mørtlen begynder at hærdne i baljerne.

Udførelseskontrol

Byggepladsfremstillet mørtel
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det kontrolleres, at aktuelle krav i EN 1996-2:2007, pkt. 3.3.1 til mørtel og mørtelmaterialer er overholdt. Hvis de særlige krav vedr. receptmørtler, DS/INF 167:2008 pkt. 2.2, er anvendt, skal kravene heri også kontrolleres.

Omfanget af kontrollen afhænger af kontrolklassen:

Lempet kontrol
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber. Dokumentationen skal foretages for den først producerede mørtel.

Normal kontrol
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber. Dokumentationen skal foretages for de først påbegyndt producerede 15 m3 mørtel og derefter en dokumentation for hver påbegyndt producerede 40 m3 mørtel. Eventuel anvendelse af tilsætningsstoffer skal dokumenteres.

Skærpet kontrol
For mørtel fremstillet på byggeplads skal det dokumenteres, at den fremstillede mørtel overholder de forudsatte blandingsforhold eller egenskaber. Dokumentationen skal foretages for hver påbegyndt producerede 15 m3 mørtel. Eventuel anvendelse af tilsætningsstoffer skal dokumenteres.

Sitemap