BurgerClose

Mørtel

Der findes 2 produktstandarder:

  • DS/EN 998-1 for pudsmørtel
  • DS/EN 998-2 for muremørtler.

En mørtel, som kan anvendes både til at pudse med og til opmuring, skal være mærket med begge standarder.

Begge standarder anvender begreberne receptmørtel og funktionsmørtel.

Receptmørtler er mørtler, som er karakteriseret ved en deklareret sammensætning (en recept – som traditionelle KC-mørtler, f.eks. KC 50/50/700).

Funktionsmørtler er mørtler, som er karakteriseret ved deklarerede egenskaber. Mørtlens sammensætning kræves ikke oplyst.

For muremørtler, som er funktionsmørtler, kræves, at produktionsstyringen certificeres. Det vil sige, at producentens egen styring af produktionsprocessen og færdigvarekontrol m.v. skal overvåges af 3. part. På mørtlens CE-mærke skal der være angivet et certifikatnummer.

For muremørtler, som er receptmørtler, samt for pudsmørtler af begge typer er der ingen krav om 3. parts overvågning, dvs. producenten varetager selv alle opgaver mht. dokumentation af produktet. Dette gælder uanset om der er tale om en færdigmørtel i form af en tørmørtel, som blot tilsættes vand på byggepladsen, eller om der er tale om en kalktilpasset vådmørtel, som skal tilsættes cement på byggepladsen. Den sidste proces vil være omfattet af kvalitetssikringen på byggepladsen og ikke af bestemmelserne i produktstandarden.

Trykstyrke
Prøvningsmetoden EN 1015-11 er principielt ikke ændret, dog skal der ved trykstyrkebestemmelsen af mørtler med et cementindhold større end eller lig med 50 % af bindemiddelmængden ikke foretages en afsugning af mørtelvand under udstøbningen.

Det vil sige, at der afhængig af kalk og cementindholdet i mørtlerne er to forskellige prøvningsmetoder for bestemmelse af trykstyrken. I tabellerne for de vejledende styrkeværdier i anneks E er der derfor skelnet mellem værdierne afhængig af prøvningsmetode ved at angive MC foran styrkeværdier bestemt med prøvningsmetoden for de cementbaserede mørtler og et ML foran styrke-værdier bestemt med prøvningsmetoden for de kalkbaserede mørtler.
Omsætningsfaktoren for trykstyrken af traditionelle mørtler mellem de to metoder (cementbaseret/kalkbaseret) er 0,5.

Sitemap