BurgerBurgerCloseClose

Egenskaber

Mørtlers egenskaber er defineret i forhold til de respektive produktstandarder. I efterfølgende afsnit er egenskaberne for muremørtel nærmere beskrevet.
De nævnte egenskaber er defineret i forhold til DS/EN 998-2.

Frisk mørtels egenskaber

Åbningstid
Åbningstiden skal for færdigblandet mørtel deklareres. Når der udtages prøver af mørtlen fra et parti og mørtlen afprøves i henhold til EN 1015-9, må åbningstiden ikke være mindre end den deklarerede værdi.

Kloridindhold
Kloridindholdet i den leverede mørtel må ikke overstige 0,1% Cl- af mørtlens tørmasse. Kloridindholdet skal bestemmes i henhold til EN 1015-17, ved anvendelse af metoden til bestemmelse af vandopløseligt kloridindhold eller en udregning baseret på det målte klorid-ion-indhold af mørtlens bestanddele.

Luftindhold
Når det er relevant for mørtlens anvendelse, skal mørtlens luftindhold deklareres. Når luftindholdet bestemmes iht. EN 1015-7, skal det målte luftindhold falde inden for de deklarerede grænser.
For mørtel, hvortil der anvendes porøse tilslagsmaterialer, kan luftindholdet alternativt beregnes ud fra densiteten.

Andre friskmørtelegenskaber
Færdigblandet friskmørtels konsistens skal normalt bestemmes i forbindelse med øvrige prøvninger, for at fastlægge korrekt blanding af mørtlen. Konsistensen bestemmes iht. EN 1015-3.
Når det er relevant, kan friskmørtels densitet bestemmes iht. EN 1015-6.

Særlige egenskaber for tyndfugemørtler (type T)
For tyndfugemørtler må største kornstørrelse ikke overstige 2 mm. Prøvning foretages iht. EN 1015-1.
Korrektionstiden skal deklareres. Ved prøvning iht. EN 1015-9, skal korrektionstiden være større end den deklarerede værdi.

Hærdnet mørtel - styrker

Trykstyrke
Prøvningsmetoden for bestemmelse af mørtlers trykstyrke EN 1015-11 indeholder to forskellige fremstillingsmetoder af mørtelprismerne afhængig af mørtlernes kalkindhold. For de kalkrige mørtler (mørtler med et kalkindhold på 50 % eller mere af den samlede bindemiddelmængde) skal der under udstøbningen foretages en afsugning af vand med trækpapir for at give kalken en mulighed for i hærdningsperioden at karbonatisere. Dette skal ikke foretages for de cementbaserede mørtler (mørtler med et cementindhold på 50 % eller mere af den samlede bindemiddelmængde). Omsætningsfaktoren for trykstyrken af traditionelle mørtler mellem de to metoder (cementbaseret/kalkbaseret) er 0,5.

Trykstyrken bestemt efter metoden for cementbaserede mørtler angives med et MC efterfulgt af den minimumstrykstyrke, der skal være opfyldt.
Trykstyrken bestemt efter metoden for kalkbaserede mørtler angives med et ML efterfulgt af den minimumtrykstyrke, der skal være opfyldt.

Prøves en KC 50/50/700 tørmørtel fås fx ML = 7,0 MPa og MC = 3,5 MPa.
Faktoren 0,5 er således relateret til de normale værdier der opnås, dvs. forholdet mellem MC/ML.

Når fm skal anvendes (fx til bestemmelse af fcnk = K x fbn0,7 x fm0,3) er referencen MC-værdien, dvs
fm = MC-værdien = 3,5 MPa (i det viste eksempel)
fm = ½ x ML-værdien = ½ x 7 MPa (i det viste eksempel).

For receptmørtel skal blandingsforholdet af alle bestanddele og trykstyrken angives.
Der henvises til Supplerende vejledning for murværk, DS/INF 167:2008 eller andre referencer, der relaterer trykstyrken til blandingsforhold.

Bøjningstrækstyrke
Funktionsmørtels bøjningstrækstyrke fm,t må højst deklareres lig med den karakteristiske værdi defineret som 50% fraktilen.
Når funktionsmørtel udtages fra et parti og afprøves i henhold til EN 1015-11, må bøjningstrækstyrken ikke være mindre end den deklarerede bøjningstrækstyrke.
For receptmørtel kan bøjningstrækstyrken deklareres med henvisning til Supplerende vejledning for murværk, DS/INF 167:2008 eller andre referencer, der relaterer bøjningstrækstyrken til blandingsforhold. Forsøgsopstillingen for bestemmelse af fm,t er vist nedenstående.

Hærdnet mørtel - styrker
Figur 1 - Forsøgsopstilling til bestemmelse af fm,t

Vedhæftningsstyrke
Vedhæftningsstyrken er ikke en egenskab, som er beskrevet i produktstandarden EN 998-2, men istedet i Eurocode EN 1996-1-1:2006.
Hvis vedhæftningsstyrken fm,xk1 deklareres for en mørtel, skal det angives, hvilke generelle byggesten deklarationen gælder for.
Vedhæftningsstyrken må højst deklareres som den nedre karakteristiske værdi defineret som 5% fraktilen. De i kombinationen indgående byggestens minutsugning eller forbehandling skal deklareres.
Byggestenene, der benyttes ved bestemmelsen af vedhæftningsstyrken, skal være repræsentative for de byggesten, der er omfattet af deklarationen bl.a. hvad sugningsegenskaber angår. Byggestenene vælges, så det sikres, at bruddet sker i mørtlen eller i skillefladen mellem byggesten og mørtel.
Når mørtel udtages fra et parti og afprøves i henhold til EN 1052-5, ved anvendelse af byggesten med den i deklarationen anførte minutsugning eller forbehandling, må vedhæftningsstyrken ikke være mindre end den deklarerede værdi. Forsøgsopstillingen for bestemmelse af fm,xk1 er vist nedenstående.

Egenskaber
Figur 2 - Forsøgsopstilling til bestemmelse af fm,xk1

Initial forskydningsstyrke
Mørtlens initiale forskydsningsstyrke fvk0 kan deklareres som en tabelværdi iht. anneks C i EN 998-2 eller ud fra prøvning iht. EN 1052-3.

Når deklarationen baseres på prøvning, skal det angives, hvilke typer af byggesten (iht. relevante dele af EN 771-serien), deklarationen er gældende for.

Producenten skal angive, om deklarationen er baseret på tabelværdier eller prøvning.

Hærdnet mørtel - andre egenskaber

Holdbarhed
Indtil en standardiseret prøvningsmetode foreligger, skal mørtels egnethed i aggressivt, moderat og passivt miljø baseres på resultaterne af anerkendte laboratorieafprøvninger eller producentens erfaringer.
Blandt de faktorer, der indgår i den miljømæssige vurdering, hører også fugefærdiggørelsen.

Densitet (tør hærdnet mørtel)
Hvis densiteten deklareres, skal det interval, som den tørre hærdnede mørtels densitet vil ligge indenfor, deklareres. Når mørtel udtages fra et parti og afprøves i henhold til EN 1015-10, skal densiteten falde indenfor det deklarerede interval.
For letvægtsmørtler (Type L) skal densiteten være lig med eller mindre end 1300 kg/m3.

Vandoptagelse
Vandoptagelsen skal deklareres af producenten, hvis det er relevant for mørtlens anvendelse. Når mørtlen prøves i henhold tilEN 1015-18, må den målte vandoptagelse ikke være højere end den deklarerede.

Gennemtrængelighed for vanddamp
Mørtlens vanddamp permeabilitet skal deklareres af producenten, når det er relevant for mørtlens anvendelse. Deklaration kan ske med henvisning til tabelværdier fra EN 1745:2002, tabel A.12.

Varmeledningsevne
Når det er relevant for mørtlens anvendelse, skal producenten deklarere mørtlens varmeledningsevne. Dette kan ske med henvisning til EN 1745:2002, tabel A.12. Alternativt kan deklaration ske ved prøvning iht. EN 1745. Producenten skal oplyse, på hvilket grundlag deklarationen er foretaget (tabelværdi eller prøvning).

Sitemap