BurgerClose

Egenskaber

Mørtlers egenskaber er defineret i forhold til de respektive produktstandarder. I efterfølgende afsnit er egenskaberne for muremørtel nærmere beskrevet.
De nævnte egenskaber er defineret i forhold til DS/EN 998-2.

Frisk mørtels egenskaber

Åbningstid

Åbningstiden skal for færdigblandet mørtel deklareres. Når der udtages prøver af mørtlen fra et parti og mørtlen afprøves i henhold til EN 1015-9, må åbningstiden ikke være mindre end den deklarerede værdi. Åbningstiden iht. EN 1015-9 er en ”teknisk værdi” som primært kan anvendes til at sammenligne én mørtel med en anden. Den praktiske brugstid for mørtlen, dvs. hvor længe mørtlen kan stå i baljen inden indmuring og hvor længe man i praksis kan mure med den, kan være kortere end den deklarerede åbningstid. Normalt bør mørtler med indhold af cement anvendes inden for højst 1 time, hvis der ikke er tilsat stoffer, som forlænger anvendelsestiden. Temperaturen har indflydelse på brugstiden, idet høj temperatur fremskynder afbindingen af cement og forkorter brugstiden.

Kloridindhold

Kloridindholdet i den leverede mørtel må ikke overstige 0,1% Cl- af mørtlens tørmasse. Kloridindholdet skal bestemmes i henhold til EN 1015-17, ved anvendelse af metoden til bestemmelse af vandopløseligt kloridindhold eller en udregning baseret på det målte klorid-ion-indhold af mørtlens bestanddele. Kloridindholdet skal deklareres for muremørtler, og findes på ydeevnedeklarationen.

Luftindhold
Når det er relevant for mørtlens anvendelse, skal mørtlens luftindhold deklareres. Når luftindholdet bestemmes iht. EN 1015-7, skal det målte luftindhold falde inden for de deklarerede grænser.
For mørtel, hvortil der anvendes porøse tilslagsmaterialer, kan luftindholdet alternativt beregnes ud fra densiteten. Et højt luftindhold kan forringe mørtlens vedhæftning til murstenen.

Særlige egenskaber for tyndfugemørtler (type T)
For tyndfugemørtler må største kornstørrelse ikke overstige 2 mm. Prøvning foretages iht. EN 1015-1.
Korrektionstiden skal deklareres. Ved prøvning iht. EN 1015-9, skal korrektionstiden være større end den deklarerede værdi.

Hærdnet mørtel

Hærdnet mørtel - styrker

Deklarede styrker findes i ydeevnedeklarationen. Det skal være angivet, om deklarationen er baseret på test eller tabelværdier, samt ved test med byggesten, hvilke byggesten der er anvendt.

Oversig over deklarede styrker for muremørtler ses i tabellen nedenfor.

Typiske styrkeværdier for udvalgte mørtler og stentyper kan findes her

Egenskaber

Styrke

Funktionsmørtel

Receptmørtel

Trykstyrke fm

Skal deklareres pba. test

Relation mellem blandingsforhold og trykstyrke findes i DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

Vedhæftningsstyrke, fm,xk1 

Frivillig at deklarere. Deklareres pba. test med specificerede byggestens typer

Som ovenfor, for visse mørtler

Bøjningstrækstyrke af murværk fxk1 og fxk2

Frivillig at deklarere. Deklareres pba. test med specificerede byggesten typer. 

Som ovenfor, for visse mørtler

Initial forskydningsstyrke fvk0

Frivillig at deklarere. Deklareres pba. test eller tabelværdi. Det skal oplyses, om værdien er fremkommet ved test eller tabelværdi. 

Som ovenfor, for visse mørtler

Hærdnet mørtel - andre egenskaber

Holdbarhed
Indtil en standardiseret prøvningsmetode foreligger, skal mørtels egnethed i aggressivt, moderat og passivt miljø baseres på resultaterne af anerkendte laboratorieafprøvninger eller producentens erfaringer.
Blandt de faktorer, der indgår i den miljømæssige vurdering, hører også fugefærdiggørelsen. I praksis deklarerer leverandørerne i forhold til eksponeringsklasser.

Vejledning om receptmørtlers anvendelighed i forskellige eksponeringsklasser findes i afsnit Fuger.

Densitet (tør hærdnet mørtel)
Hvis densiteten deklareres, skal det interval, som den tørre hærdnede mørtels densitet vil ligge indenfor, deklareres. Når mørtel udtages fra et parti og afprøves i henhold til EN 1015-10, skal densiteten falde indenfor det deklarerede interval.
For letvægtsmørtler (Type L) skal densiteten være lig med eller mindre end 1300 kg/m3.

Vandoptagelse
Vandoptagelsen skal deklareres af producenten, hvis det er relevant for mørtlens anvendelse. Når mørtlen prøves i henhold tilEN 1015-18, må den målte vandoptagelse ikke være højere end den deklarerede.

Gennemtrængelighed for vanddamp
Mørtlens vanddamp permeabilitet skal deklareres af producenten, når det er relevant for mørtlens anvendelse. Deklaration kan ske med henvisning til tabelværdier fra EN 1745:2002, tabel A.12.

Varmeledningsevne
Når det er relevant for mørtlens anvendelse, skal producenten deklarere mørtlens varmeledningsevne. Dette kan ske med henvisning til EN 1745:2002, tabel A.12. Alternativt kan deklaration ske ved prøvning iht. EN 1745. Producenten skal oplyse, på hvilket grundlag deklarationen er foretaget (tabelværdi eller prøvning).

Nedbrydning af mørtel - thaumasit

Såfremt der er anvendt cement til mørtelfremstillingen, risikerer man, hvis de rette omstændigheder er til stede, at cementens styrkegivende komponenter omdannes til mineralet thaumasit. Denne omdannelse kan indtræde flere år efter færdiggørelsen af murværket. I modsætning til cementens oprindelige reaktionsprodukt bidrager thaumasit ikke til styrken af murværket og man vil opleve at styrken i murværket reduceres. I yderste konsekvens omdannes store dele af den cementbaserede mørtelfuge til en blød masse, der umiddelbart kan skrabes ud med en finger, eller som vil forsvinde som følge af vejrlig, Følgende forhold i murværket fremmer dannelsen af den skadelige thaumasit:

  • Høj pH (dvs. ikke-karbonatiseret mørtel)
  • Tilstedeværelse af sulfat
  • Tilstedeværelse af karbonat
  • Lave temperaturer
  • Højt fugtindhold

Såfremt en eller flere af ovenstående fjernes vil dannelsen af thaumasit ikke forekomme. Sulfat og karbonat er typisk til stede i de anvendte materialer så disse parametre, samt den lave temperatur, er svære at eliminere. I praksis betyder dette at man skal tilstræbe forhold, der sikrer et lavt fugtindhold og en hurtig karbonatisering.

LINK til rapport om thaumasit.

Sitemap