BurgerClose

Definitioner

Aggressivt miljø
Begrebet miljøklasser er idag erstattet af eksponeringsklasser. Se mere her.

Armeret murværk
Murværk, hvori armeringsstænger eller -net er indstøbt i mørtel eller beton, således at alle materialerne samvirker ved optagelse af laster. Uarmeret murværk er således murværk, der ikke indeholder tilstrækkelig armering til at blive betragtet som armeret murværk.

Basisstyrke
Murværks basisstyrker er de karakteristiske styrker bestemt ved standardiserede prøvningsmetoder.

Bruttodensitet
Byggestenens tørmasse divideret med totalrumfanget uden fradrag af eventuelle huller, men med fradrag af udsparinger, der forudsættes fyldt med mørtel.

Byggesten
Fællesbetegnelse for mursten og blokke.

Byggestens normaliserede trykstyrke
Middeltrykstyrken af en byggesten konverteret til trykstyrken for en ækvivalent, lufttør byggesten med 100 mm bredde og 100 mm højde.

Byggestens trykstyrke
Trykstyrken fb bestemmes som angivet i EN 772-1.
Stenenes trykstyrke angives som 5% eller 95% fraktil.

Dobbeltvæg
Væg bestående af 2 parallelle vægge med den mellemliggende langsgående fuge fyldt massivt med mørtel og fast forbundet med trådbindere eller liggefugearmering, således at samvirken under belastning opnås.

Forbandt
Systematisk sammenføjning af byggesten ved forsætning af studsfuger.

Hulmur
Væg bestående af 2 parallelle masive vægge, der er forbundet effektivt med trådbindere eller liggefugearmering. Hulrummet mellem delvæggene er enten et sammenhængende hulrum eller fyldt helt eller delvis med ikke-bærende varmeisolering.
Bindere kan være trådbindere, eller især i ældre hulmure, stenbindere.

Hulsten
Hulsten er mursten med huller vinkelret på liggefladen.

Massiv mur
Væg uden hulrum eller sammenhængende lodret fuge i sit eget plan.
Massive mure af mursten i 1/1-stens tykkelse eller mere udformes således, at der er effektiv forbindelse med sten- eller trådbindere gennem alle lodrette snit i murens plan.
Massiv mur kan være opført af byggesten med eller uden huller.

Massive byggesten
Til massive byggesten henregnes byggesten, hvor arealet af huller vinkelret på liggefladen højst udgør 25% af stenens liggeflade.

Minutsugning
En byggestens minutsugning er den vandmængde, stenens liggeflade kan opsuge på 1 minut ved en standardiseret prøvning, angivet i masse pr. arealenhed.

Moderat miljø
Begrebet miljøklasser er i dag erstattet af eksponeringsklasser. Se mere her.

Molersten
Et produkt fremstillet ved brænding af moler eller molerholdig masse, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Mursten
I Eurode 6, EN 1996-1-1:2006 defineres mursten og blokke under et som byggesten. Mursten og blokke bliver således en handelsbetegnelse.

Murstenssortering
Mursten, der opfylder samme, fuldstændige varedeklaration, benævnes en sortering.

Murværk
Byggesten sammenføjet i forbandt ved brug af mørtel eller lim.

Nettodensitet
Stenmassens densitet.

 

Overfladebehandling
Omfatter enhver påført belægning på eller behandling af murede overflader.
Tynde overfladebehandlinger kan foruden pudslag med tykkelse mindre end 12 mm, filtsning, sækkeskuring, vandskuring og lignende f.eks. være behandling med maling eller imprægneringsmiddel.

Passivt miljø
Begrebet miljøklasser er idag erstattet af eksponeringsklasser. Se mere her.

Skalmur
Mur anvendt som facademur, men som ikke er sammenmuret med eller bidrager til styrken af bagvæggen eller rammekonstruktionen.

Tegl
Et produkt fremstillet ved brænding af ler eller lerholdig masse, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Vandoptagelse
En byggestens vandoptagelse er det vandrumfang, stenen kan optage på 2 døgn ved en standardiseret prøvning, angivet i procent af stenmassens rumfang.

Sitemap