BurgerClose

Øvrige udfaldskrav - forventningsafstemning

Husk de 10 bud:

  • Bud nr. 4: Afstem forventninger.

Forventningsafstemning er vigtig ved fastlæggelse af tolerancer og øvrige udfaldskrav.

Øvrige forhold, der også har afgørende betydning for det færdige murværks udseende ­– som f.eks. variationer i farve, form, overfladekaraktér og størrelse ­i både den enkelte sten, i mørtlen og i den færdige, opmurede helhed – skal aftales parterne imellem inden arbejdets påbegyndelse. Dette er en del af den vigtige forventningsafstemning med bygherren. Der er ingen normkrav på dette område, så det er vigtigt at få lavet klare aftaler om, hvilke udfaldskrav der er til murværket. Det gælder:

  • Forventning til udseende af murværket mht. farver og variationer i farver
  • Forventning til murværk, som ikke skal afsyres – omfang af mørtelrester/slør, som kan accepteres

Det anbefales, at prøvefelt eller prøvemur opmures, så forventningerne til det færdige murværks udseende afstemmes – også med hensyn til eksempelvis naturligt forekommende afvigelser som små ujævnheder, grater og kanter i materialets overflade og variationer i farve, form, dimension osv; forhold, som typisk gør sig gældende, især når der mures med blødstrøgne, mere rustikke sten.

Udfaldskravet indgår i projektmateriale og beskrivelse af byggeriet og indgår i aftalegrundlag for udførelsen og for evt. efterfølgende bedømmelse, kontrol og dokumentation.

Visuel bedømmelse af murværkets udseende

Med visuel bedømmelse/besigtigelse vurderes det, hvorvidt udseendet af det færdige murværk er i overensstemmelse med udfaldskravet ­– forudsat allerede omtalte krav til styrke og funktion er opfyldt.

Blankt murværk og pudsede overflader betragtes/besigtiges under lysforhold, som gør, at eventuelle skyggedannelser ikke medfører ’tegninger’, som fremhæver små og for helheden ubetydelige variationer på overfladen, og murværket betragtes både fra siden og frontalt i afstande fra ned til 1,6 m og op til 3-4 m eller mere – afhængig af murværkets udstrækning og karaktér og af det aktuelle byggeris form og størrelse.

Hermed vurderes både detalje og helhed i forhold til udfaldskravet og de aftalte tolerancer, idet karaktéren af murede overflader kan spænde vidt fra overflader, hvor forbandtet er umiddelbart aflæseligt til overflader, hvor mursten og fuge glider over i hinanden og forbandtets kontur – mønstret – nærmest udviskes – og hvor valget af enten maskin- eller håndstrøgne sten også har stor betydning for den toleranceramme, inden for hvilken det samlede helhedsindtryk bør vurderes.

Yderligere beskrivelser af metoder til visuel bedømmelse af murværk findes på eksempelvis www.tolerancer.dk.

Sitemap