BurgerBurgerCloseClose

Fugning

Fugning

Fremgangsmåde

Fuger i teglstensmurværk skal udføres, så deres holdbarhed sikres over for de påvirkninger, de vil blive udsat for i henhold til miljøvurderingen. Det skal dokumenteres, at den aktuelle udførelsesmåde blandt andet opfylder holdbarhedskravet. Dokumentationen skal baseres på tilgængelige langtidserfaringer eller accelererede forsøg.

Traditionelt færdiggøres fugerne ved udkradsning og efterfølgende fugning.

Udkradsningsdybden skal være mindst 13 mm. Udkradsningen skal være fuldkantet, og det skal sikres, at stenfladerne er rengjorte. Inden fugningen skal der forvandes i passende grad og i fuld dybde således, at den påfølgende fugning sikres bedst mulig vedhæftning. Fugningen foretages med mørtel af samme type som anvendt til opmuringen.

For konstruktioner opført i kalkmørtel anvendes dog en stærkere mørtel ved fugningen. Fugemørtlen skal være afbundet, inden den eventuelt udsættes for frost. Under fugningen foretages komprimering til sikring af holdbarheden.

Alternativt kan fugerne færdiggøres med egnet værktøj under opmuringen, idet mørtlen komprimeres, inden den har mistet sin plasticitet. Fugefærdiggørelse ved udkradsning og fugning anses for at være den sikreste metode til opfyldelse af holdbarhedskravet.

Komprimering

Komprimering af mørtlen i fugen kan ske ved at trykke den (glitte den) med en fugeske, der føres frem og tilbage over fugen. Er fugen tilbageliggende, må der anvendes en flad fugeske, og fugeoverfladen kan derved rykkes yderligere et par millimeter tilbage. Mørtlen kan også trykkes med et fugejern med krum bane som vist på figuren. Jernet skal være bredere end den bredeste fuge, og det skal trækkes frem og tilbage under tryk, indtil det kører på kanten af stenene. På denne måde søger mørtlen bort fra midten af fugerne og presses ud mod stenene, hvor der især er brug for tæthed.

Komprimering af fugemørtlen med fugejern er egnet ved fugning med som uden tilførsel af fugemørtel.

Skal komprimering af fugemørtlen derimod udføres med tilpasset træpind (skrabefuge) bør fugearbejdet udføres ved tilførsel af fugemørtel, og fugemørtelsandets største korn bør ikke være over 2 mm.

Uanset metode forudsættes det, at udførelsen løbende afpasses efter det aktuelle vejrlig og murematerialernes egenskaber, herunder ændringer af disse under opmuringen. Der skal således blandt andet tages hensyn til stenenes aktuelle sugeevne og mørtens aktuelle muretekniske egenskaber som konsistens og vandholdeevne.

Generelt skal fugefærdiggørelsen udføres iht. producentens anvisninger. Dog anbefales det til alle KC mørtler, dvs. både KC vådmørtel og KC tørmørtel, at fugen færdiggøres som en skrabefuge.

Hvorfor bør fuger med KC-mørtler udføres med ru overflade:
Teknologisk Institut, Murværks erfaring har vist, at der ved glatte, lukkede fugeoverflader i kombination med KC tør eller KC våd opstår nogle problemer:

  • I murværk med kalkcementmørtel eller cementmørtel (hydraulisk bindemiddel) gælder det helt generelt, at fugt og salte vil blive koncentreret i mørtel frem for i teglstenene.
  • Glittede fuger suger i praksis lige så meget vand som andre fuger, trods den tilsyneladende tætte overflade.
  • Da vandet koncentreres i fugen, sker fordampning af fugt også primært fra fugens overflade.
  • Den glittede overflade medfører, at fordampningsfronten kommer til at ligge helt ude i overfladen. Derfor vil alle opløste materialer blive afsat her, når vand fordamper og give misfarvninger.
  • På den glittede fugeoverflade virker misfarvninger meget tydelige.
  • Derfor bør eventuelle ønsker om en særlig finish på fugerne tages i betragtning ved valg af mørtel.

Fugning med tilførsel af fugemørtel

Udkradsning af fugerne skal gennemføres i takt med opmuringen og afsluttes med en grundig affejning, så alt løst materiale fjernes. Observeres ved udkradsningen, at nogle studsfuger ikke er helt fyldt, skal de efterfyldes, og opdages beskadigede sten, bør de udskiftes. Dersom murfladen ikke allerede er behandlet med syre og er blevet ren, må syrebehandlingen foretages i forbindelse med fugningen og helst forud.

Den fugemørtel, der skal anvendes, tilføres med fugeske fra bræt. Den tilførte mørtel skal trykkes så fast til bunds i fugen, at den komprimeres derved; det kan kun gøres, når der er fast mørtel bagved, og der må derfor ikke mangle muremørtel nogen steder.

Ved omfugninger, hvor den vandmængde, der skal fordampe ud gennem fugen, er minimal, kan der også anvendes glittet fuge til KC våd- og tørmørtler.

Videoklip af "fugning". Se her

Sitemap