BurgerClose

Begreber

Neden for defineres de centrale begreber i beregning af varmetab ved transmissionstab gennem konstruktioner. Definitioner og beregningsregler følger DS 418 Beregning af bygningers varmetab, hvor mere detaljeret vejledning kan findes.

Varmeledningsevne
Varmeledningsevnen λ (lambda) for et materiale er et udtryk for varmestrømmen gennem materialet, og angives i enheden W/m·K.
En høj λ-værdi er et udtryk for, at materialet ikke isolerer særlig godt mod varmetab.
Varmeledningsevnen for et givet materiale er ikke konstant, men afhænger af bl.a. temperatur og fugtindhold i materialet. Ved beregning af varmetab anvendes derfor forskellige faktorer for at finde en designværdi.
Eksempler på designværdier for murværk findes her.

Isolans
Isolansen R for et materialelag beregnes ud fra lagets tykkelse og materialets varmeledningsevne.
R= d/λ hvor
d = materialelagets tykkelse i meter
λ =materialets varmeledningsevne i W/m·K
Isolansen R måles således i m2K/W

Transmissionskoefficient
Transmissionskoefficienten, eller U-værdien, for en konstruktion beregnes ud fra isolansen for hvert materialelag i konstruktionen.

Hvor:
Rsi og Rse er indvendig og udvendig overgangsisolans
Ri er isolansen af de enkelte materialelag.
Ved beregning af U-værdien for en bygningsdel som en ydermur eller et tag indgår en række tillæg, som er nærmere beskrevet i DS 418.
U-værdi angives i enheden W/m2·K

Sitemap