BurgerClose

Tegl til facadebeklædning

Tegl til facadebeklædning kan være beklædningstegl eller teglskaller.

Montering er beskrevet i afsnittet Facadebeklædning i tegl.

Beklædningstegl til facader - deklaration og CE-mærkning

Beklædningstegl kan leveres som en del af en CE-mærket systemløsning, eller som CE mærket produkt efter samme standard som tagsten, DS/EN 1304:2013 Tegltagsten og tilbehør - Produktdefinitioner og specifikationer.

Denne produktstandard gælder for teglelementer til såvel tag og facader. Det vil sige til såvel lodret beklædning som beklædning af flader med hældning (som tag).

Vær opmærksom på, om det er tilladt at montere beklædningstegl med anden hældning end lodret.

Leveres beklædningsteglet som del af et CE-mærket system, så er der ikke krav om at selve beklædningsteglet er CE-mærket som en tagsten.

Et CE-mærket system skal have en deklaration eller en redegørelse som sikrer:

 • Systemafgrænsning – hvilke dele er omfattet af systemet
 • Krav til underlag (dele som ikke er omfattet af systemet – hvad kan det monteres på)
 • Brandforhold for systemet (kan også vedrøre krav til underlag)
 • Vandafledning (selve beklædningen er ikke tæt, så vand skal kunne dræne væk)
 • Indhold af farlige stoffer
 • Modstandsevne mod vindlast
 • Modstandsevne mod korrosion (for fastgørelsesmidler, dvs. skruer, bindere, kramper etc, og evt. underlag hvis dette udgøres af metalskinner)
 • Modstandsdygtighed over for stød og slag

For de leverede beklædningstegl skal følgende specifikt være deklareret:

 • Densitet
 • Bøjningsstyrke og mekaniske styrke af huller
 • Hårdhed
 • Frost – tø modstandsevne (test efter EN 539-2 som for tagsten)
 • Vandoptagelse

Uanset om hele systemet eller kun teglelementerne er CE-mærkede, bør man sikre sig, at leverandøren under alle omstændigheder kan redegøre for og levere dokumentation for ovenstående punkter.

Kvalitetskontrol og evt. 3. parts overvågning

Beklædningstegl som er CE-mærket efter EN 1304 er ikke underlagt krav om ekstern, notificeret overvågning af produktionen.

Systemer, som er CE-mærket efter en ETA iht. ETAG034, vil normalt være underlagt ekstern overvågning ved et notificeret organ.

Teglskaller til facader - deklaration og CE-mærkning

Teglskaller inddeles i 2 typer:

 • Ekstruderede skaller
 • Blødstrøgne skaller

Ekstruderede skaller er CE mærket efter DS/EN 14411:2016 Keramiske fliser – Definitioner, klassifikation, karakteristika, vurdering og kontrol af ydeevnens konstans samt mærkning

Blødstrøgne skaller kan ikke CE-mærkes efter ovennævnte produktstandard, men kan leveres som en del af en CE-mærket systemløsning. Hvis dette ikke er tilfældet, bør man forlange dokumentation for skallernes frostfasthed til den påtænkte anvendelse, samt for skallernes vedhæftningsevne til den anvendte klæbemørtel, også efter påvirkning med vand og frost.

Et CE-mærket system skal have en deklaration eller en redegørelse som sikrer:

 • Systemafgrænsning – hvilke dele er omfattet af systemet (isoleringsmateriale, klæber).
 • Krav til underlag (dele som ikke er omfattet af systemet – hvad kan det monteres på).
 • Brandforhold for systemet (kan også vedrøre krav til underlag).
 • Indhold af farlige stoffer
 • Modstandsevne mod vindlast
 • Holdbarhed
 • Modstandsdygtighed over for stød og slag

Man bør sikre sig, at holdbarhed svarende til anvendelse i mindst MX3.2 er dokumenteret.

Sitemap