BurgerClose

Kvalitetssikring - Byggesten

Kvalitetssikring af byggesten foregår dels i forbindelse med produktionen, dels ved modtagekontrol på byggepladsen.

Modtagekontrol

Ved modtagelse af leverancer på byggeplads skal der iht. DS/INF 167:2008 foretages en visuel kontrol af materialer, eventuel mærkning og medfølgende dokumenter. Det skal herved sikres, at de leverede materialer svarer til de materialer, hvis varedeklarationer opfylder de forudsætninger, der er anvendt ved beregning og konstruktionsudformning.

Ved leverance af materialer, hvis produktion ikke er omfattet af en 3. partskontrol, skal der desuden gennemføres en supplerende modtagekontrol efter nedenstående retningslinier.

Omfanget af kontrollen afhænger af kontrolklassen.

Supplerende modtagekontrol for byggesten, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde < 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 25.000 sten, og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 100.000 sten.

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde ≥ 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 3.500 blokke, og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 14.000 blokke.

I DS/EN 1990, anneks D, er beskrevet statistiske principper for kontrol af materialeegenskaber.

Produktionskontrol

Byggesten skal være CE-mærkede efter den relevante produktstandard alt efter det materiale, byggestenen er fremstillet af. Se mere her.

CE-mærkningen indebærer, at producenten skal gennemføre en produktionskontrol.

Produktstandarden forekriver, hvad produktionskontrollen som minimum skal omfatte. Det er herefter op til producenten at fastlægge detaljerne, alt efter produktionsforholdene.

Normalt omfatter produktionskontrolsystemet

  • Dokumenterede krav til råmaterialer, og procedurer til at sikre, at kravene overholdes
  • Beskrivelse af produktionsanlægget og processer, samt løbende inspektioner og kontroller, som skal sikre, at anlæg og proces lever op til de stillede krav.
  • Løbende måling og kontrol af produkter under produktion
  • Kontrol af færdigvarer. Normalt i form af kontrol af de deklarerede egenskaber.
  • Kalibrering af prøvningsudstyr.

Byggesten kan være deklareret i kategori I eller II.

For kategori I gælder, at trykstyrken skal være deklareret med et konfidensniveau på 95 %. Det vil sige, at sikkerheden for, at trykstyrken overholdes, er 95 %. Dermed skal producenten i sit produktionskontrolsystem anvende statistiske metoder i færdigvarekontrollen for at sikre, at konfidensniveauet er overholdt.

For kategori II byggesten gælder ikke et sådant krav.

3. parts kontrol af byggesten
For at CE-mærke byggesten i kategori I er der krav om, at produktionskontrollen er underlagt certificering. Denne 3. parts kontrol skal foretages af et notificeret organ, dvs. et særlig godkendt certificeringsorgan. Dette skal bl.a. sikre, at overvågningen sker uvildigt og med den fornødne faglige ekspertise.

Formålet med certificeringen er at sikre, at produktionskontrolsystemet er effektivt og passende. Det vil sige, at produktionskontrolsystemet kan sikre, at produkterne lever op til standarden og til de deklarerede værdier. Ved den løbende kontrol påses det, at produktionskontrolsystemet vedligeholdes og overholdes samt at de løbende interne kontroller er dokumenterede etc.

Der er ikke krav om, at kategori II byggesten skal underkastes 3. parts kontrol.

Frivillige kontrolordninger
Producenter kan vælge at underkaste sig en frivillig 3. parts kontrol. Se mere her.

Byggesten uden 3. parts kontrol
Når produktionen ikke er underlagt 3. parts kontrol, hvad enten den er frivillig eller sker som et led i CE-mærkningen, har det konsekvens for kontrolomfanget på byggepladsen. Se mere om modtagekontrol på byggepladsen her.

Sitemap