BurgerClose

Mørtelvalg

Mørteltypen vælges på baggrund af krav til styrkeegenskaber og holdbarhed i overensstemmelse med hhv. de statiske påvirkninger og eksponeringsklasse. Ved valg af mørtel tages der endvidere hensyn til byggestenens minutsugning i forhold til muretekniske forhold samt til mørtlens afhærdningsbetingelser Et korrekt mørtelvalg har afgørende betydning for det færdige murværks egenskaber og holdbarhed. Et forkert valg kan eksempelvis medføre mangelfuld vedhæftning mellem sten og mørtel eller nedsat holdbarhed af mørtelfuger pga. vejrligspåvirkninger af ikke færdighærdnede fuger.

Hvis der er ønsker til fugens udseende, kan det også have betydning for valg af mørtel, idet der kan være forskellige krav til færdiggørelse af fugens overflade, som kan være ru eller glat.

Ved valg af mørtel må det tages i betragtning, at den stærke mørtel ikke altid er at foretrække – eksempelvis er murværk med stærke mørtler, såfremt der opstår revner, tilbøjelig til at revne gennem såvel mørtelfuger som mursten, hvorimod murværk med svage mørtler ofte kun vil revne i fugerne.

Den nødvendige mørtelstyrke fastlægges jf. afsnittet Styrkeparametre i murværk - valg af mørtel. En sammenligning mellem funktionsmørtlers styrkeklasse og receptmørtlers styrker findes her.

Den aktuelle eksponeringsklasse for fugerne fastlægges jf. afsnittet om Eksponeringsklasser. I afsnittet nedenfor vejledes om hvilke mørtler der kan anvendes i de forskellige eksponeringsklasser.

Vejledning om minutsug og øvrige forhold findes i efterfølgende afsnit. .

Husk De 10 Bud:

 • Bud nr. 1. Projektet skal være tydeligt

Projektmaterialet skal forskrive både byggesten og mørtel, samt udførelsesmetode.

Den mørtel som skal anvendes, bør være foreskrevet i projektmaterialet. Det skal præciseres, at den part, som foreskriver eller ændrer udførelsesmetode og mørtel, er fuldt ansvarlig for såvel udførelsesmetode som materialevalg. Murerentreprenøren skal tage (skriftligt) forbehold over for bygherre/rådgiver, såfremt der ikke kan opnås enighed om det foreskrevne mørtelvalg.

Valg af mørtel efter eksponeringsklasse

I nedenstående tabel ses anbefalede kombinationer af receptmørtel og eksponeringsklasse MX1-MX5samt trykstyrke af teglsten.

Fremgangsmåde ved brug af skemaet:

 • I forbindelse med projekteringen skal den aktuelle eksponeringsklasse fastlægges. Se beskrivelse af eksponeringsklasser i afsnit ”Eksponeringsklasser”.
 • Når eksponeringsklassen er fastlagt, vælges den nødvendige mørtelstyrke ud fra vejledningsskemaet.
 • Herefter tjekkes, om denne mørtelstyrke også er tilstrækkelig i forhold til ingeniørprojektet. Ellers må der vælges en stærkere mørtel.

Nedenstående skema giver kun vejledning for receptmørtler. For funktionsmørtler er det ikke muligt at give en generel vejledning, da der i dag er tale om mørtler med vidt forskellige sammensætninger og egenskaber. Leverandørens anvisninger skal følges.

Afgrænsning og forudsætninger for anvendelse af vejledningsskema

 • Vejledningen gælder for muremørtler iht. EN 998-2, type G, og teglbyggesten iht. EN 771-1, med en maksimal højde på 60 mm. Krav i DS/INF vedr. delmaterialer og muremørtel som helhed skal være overholdt.
 • Vejledningen gælder for murværk iht. EC6 ifm. nybyggeri og er kun begrænset gældende for renoveringsopgaver.
 • Det forudsættes, at gældende regler for projektering og udførelse i øvrigt er overholdt, herunder mørtelleverandørernes blandeanvisninger.
 • Leverandørernes anvisninger om, hvilke mørtler der skal anvendes til hvilke byggesten, går forud for denne vejledning.
Valg af mørtel efter eksponeringsklasse

Noter til vejledningsskema:

Mørtelvalg

Mørtelvalg ud fra murstens minutsugning

Det anbefales at mørteltype og stenenes sugeevne passer til hinanden. Stenenes sugeevne karakteriseres primært ud fra egenskaben minutsugning.

Leverandørerne deklarerer murstenenes minutsug med en middelværdi i kg/m2, og en tolerance på højst ±1,0 kg/m2. Tolerancen er et udtryk for, hvor meget minutsuget kan variere fra leverance til leverancen. For mursten med en stor tolerance kan man således kontakte teglværket og få oplyst det aktuelle minutsug for en leverance.

”Lavt minutsug” er middel minutsug lavere end 1,5 kg/m2

”Højt minutsug” er middel minutsug højere end 3,0 kg/m2

Hvis minutsugningen ligger omkring grænserne for lav og høj sugning, bør man inden valg af mørtel kontrollere den aktuelle værdi ved teglværket. For eksempel hvis minutsugningen er deklareret til 2,8 kg/m2 kan den reelle minutsugning med de givne tolerancer gå op til 3,3 kg/m2 (højt minutsug).

Mursten med minutsug på 1,5 til 3,0 kg/m2 vil kunne anvendes med de fleste mørtler uden problemer.

Sten med lavt minutsug bør ikke kombineres med KC-mørtler baseret på en kalktilpasset vådmørtel. I tvivlstilfælde anbefales det at foretage en prøveopmuring og at undgå de mest vandholdige mørtler (kalktilpasset vådmørtel kan fås med vandindhold ned til 14%).

Man bør samtidig være særlig opmærksom på årstid og vejrlig, da koldt vejr betyder langsommere styrkeudvikling og udtørring. I sommermånederne bør man især have fokus på risiko for stor nedbørsmængde og udsat murværk (dæk af!). Det gælder især om at undgå utilsigtet opfugtning i de første 2 til14 dage efter opmuring, længst tid i koldt vejr.

Sten med høj minutsugning bør ikke kombineres med tørmørtler med cement som det eneste eller det dominerende bindemiddel, medmindre mørtlen er særligt fremstillet til at passe til sådanne sten eller har passende højt vandindhold. I tvivlstilfælde anbefales det at foretage en prøveopmuring. Kombineres mursten med meget højt eller højt minutsug med sådanne mørtler, bør man være særlig opmærksom på årstid og vejrlig, da varmt og tørt samt blæsende vejr kan fremskynde en for tidlig udtørring. Hav fokus på murværk, som er udsat for udtørring, og dæk af. Solindfaldet er kraftigst på syd- og vestvendte facader. Om nødvendigt tilføres murværket ekstra vand med vandforstøver.

Forsøg (med KC-tørmørtel) dokumenterer, at minutsugningen har stor betydning for vedhæftningen mellem mørtel og sten. Ved stærkt sugende mursten (mursten med en minutsugning på mere end ca. 3,0 kg/m2) kan vedhæftningen eksempelvis fordobles, hvis stenene forvandes inden henmuring.

Gode råd:

Når det af en eller anden grund ikke er muligt at vælge den optimale mørtel, kan følgende forholdsregler være gavnlige:

 • Ved anvendelse af KC-våd i køligere perioder kan der med fordel anvendes RAPID® cement, da denne cementtype har en forholdsvis hurtig afbinding/styrkeudvikling.
 • Ved anvendelse af KC-våd kan der i varme og udtørrende vejrligsperioder med fordel anvendes mestercement®, som har en langsommere afbinding/styrkeudvikling.
 • I vådt og køligt vejr anbefales der total afdækning i afhærdningsperioden ved brug af KC-vådmørtler. Har vi murværk udsat for MX 3.2 gælder dette både for KC-våd og KC-tør.
 • I hedt og tørt vejr, vær særlig omhyggelig med at beskytte murværket mod udtørring og brus det evt. over med vandforstøver.

Sidst redigeret: 2020-10-15

Sitemap