BurgerClose

Omfugning

OBS! Fagbeskrivelserne på disse sider er ikke opdaterede.

Gå til BIPS hjemmeside for at købe de seneste udgaver her.

 

MATERIALER

Stillads
Stillads opstilles etapevis i henhold til entreprenørens godkendte tidsplan.

På alle stilladser monteres afskærmning således, at fugearbejde under alle forhold kan udføres i skygge. Foroven afsluttes stilladset med en skrå afskærmning, så det sikres, at også murværkets øverste del under alle forhold ligger i skygge.

Stilladset skal forblive opstillet i minimum 14 dage, efter fugearbejdet i de enkelte etaper er afsluttet.

Fugemørtel
Fabriksfremstillet kalkcementmørtel KC 60/40/850 med 0-4 mm kornstørrelse. Mørtlen leveres med tilslagsmateriale af strandsand, som de eksisterende mørtelfuger.

Fugemørtlen leveres i silo eller i sække, og mørtlen skal opfylde kravene i DS 414, Norm for murværkskonstruktioner.

Fugeske
Der anvendes fugeskeer i forskellige bredder, svarende til en bredde på ca. 1 á 2 mm mindre end fugen, der skal udfyldes.

Saltsyre
30 % arsenfri saltsyre som fortyndes med vand i forholdet 1 del saltsyre til minimum 20 dele vand.

 

UDFØRELSE

Demontage og midlertidig afdækning/afskærmning
Tagnedløb demonteres midlertidigt før udfræsning af mørtelfuger foretages, og nedløbene genmonteres først, når omfugning og afsyring har fundet sted. Dog skal midlertidigt nedløb monteres straks, eksempelvis i form af "midlertidig pose". Tagrender må på intet tidspunkt fremstå uden nedløb, således at vand kan løbe ned ad murværket.

Ledninger, kabler m.v. på bygningerne demonteres midlertidigt efter nærmere aftale med byggeledelsen. Midlertidig demontering må ikke bevirke, at telefonforbindelser eller lignende afbrydes.

Der afsættes 75 timer til midlertidig demontering og genopsætning af ledninger og kabler.

Vinduer, døre m.v. afdækkes eller skærmes af under omfugningsarbejdet. Afdækning / afskærmning opsættes dagligt i områder, hvor der arbejdes, og fjernes igen ved arbejdstids ophør.

Udfræsning
Eksisterende mørtelfuger udfræses i fuld tværsnit til minimum 20 mm dybde, målt fra murstenenes forside.

Der anvendes langsomtkørende skæreskive eller en fugefræser med tilhørende fræsehoved, der er 1 á 2 mm mindre end mørtelfugernes dimension. Det er vigtigt, at skæreskive eller fræsehoved ikke beskadiger murstenene i formurene.

Mørtelstøv m.v. opsamles med støvsuger, der med slange monteres på værktøjet, hvormed eksisterende mørtelfuger udfræses.

Hvor der forekommer huller i mørtelfugerne udfræses / udhugges fugerne endvidere til minimum 55 mm dybde, målt fra murstenenes forside.

Mørtelfuger fræses ud ad 2 omgange.

Først fræses mørtelfuger ud til minimum 20 mm dybde. Murstenenes kanter skrabes rene og fugerne blæses ud (se afsnittet nedenfor). Byggeledelse og murerentreprenør i forening gennemgår herefter murværket, hvorunder kvalitet af udfræsning og rensning gennemgås, ligesom niveauet af omfanget af yderligere udfræsning af studsfuger fastlægges.

Når niveauet af omfanget af yderligere udfræsning af studsfuger er fastlagt, udfræses studsfugerne til minimum 55 mm dybde, hvorefter murstenenes kanter i studsfugerne atter skrabes rene, og fugerne blæses rene.

Endeligt antal yderligere udfræste studsfuger tælles op afsnit for afsnit eller etape for etape, og optællingen registreres i skemaer, opdelt i naturligt afgrænsede felter for de enkelte facader, således at identifikation af omfanget tydeligt fremgår af registreringen. Registreringen i skemaer skal foretages dagligt, og skemaerne skal være frit tilgængelige for byggeledelsen.

I tilbudet indregnes 2500 stk. studsfuger, der udfræses / udhugges til minimum 55 mm dybde. I prisen indregnes udfræsning / udhugning, rensning af fuger, forvanding og udsætning (se afsnittene nedenfor), og prisen anføres som separat pris i tilbudslisten.

Prisen kan uden ekstraomkostninger for bygherren undlades 100 %. Ved beregning af mer- eller mindreydelsen i forhold afvigelse i forhold til ovennævnte 2500 stk. studsfuger anvendes stk.-prisen endvidere som grundlag for endelig prisudregning.

Rensning af mørtelfuger
Mørtelrester på murstenenes kanter fjernes.

Murstenenes kanter renses ad 2 omgange, svarende til henholdsvis først minimum 20 mm eller dernæst minimum 55 mm dybde målt fra murstenenes forside. Overalt skrabes tilbagesiddende mørtel af i fuld dybde, så murstenenes kanter fremstår rene.

Løst mørtel, smuds m.v. fjernes med trykluft for hver gang udfræsning og rensning af murstenenes kanter er foretaget.

Forvanding
Inden mørtelfuger udsættes, og atter igen inden fugning foretages, forvandes murværket.

Murværket forvandes grundigt med vandslange og spreder, og der vandes ikke i større felter, end at murværket stadig er fugtigt, dog uden at være blankt af vand, når udsætning af studsfuger foretages eller når fugning udføres.

Mørtelblanding
Mørtlen blandes i siloanlægget efter leverandørens anvisninger, eller i tvangsblander. Blandetiden må i sidstnævnte tilfælde maksimalt udgøre 15 minutter.

Der blandes ikke mere mørtel end svarende til, hvad der kan anvendes indenfor en time.

Fugemørtlen må ikke efterfølgende røres op med yderligere tilsætning af vand.

Udsætning og fugning af mørtelfuger
I umiddelbar forlængelse af forvandingen udsættes studsfuger, der er blevet fræset yderligere ud til minimum 55 mm dybde. Udsætning med mørtel foretages til 20 mm fra murstenenes forside, hvorunder mørtlen effektivt komprimeres.

Tidligst dagen efter, at studsfuger er blevet sat ud med mørtel udføres fugearbejdet.

Fugemørtel lægges i fugerne med en fugeske, der er 1 á 2 mm mindre end mørtelfugernes dimension. Tilførsel af mørtel til fugerne skal ske under hensyntagen til, at mindst muligt mørtel kommer på murstenenes synsflade, eventuelt ved at fugebrættet med mørtel ikke lægges mod murværket.

Mørtelfuger fyldes ud plant med murstenenes forside, og under fugearbejdet komprimeres mørtelfugerne effektivt.

Afslutningsvis trykkes mørtelfugerne med et fugejern med så svag krumning som mulig under hensyntagen til, at fugejernet skal glide på murstenenes kanter.

Mørtelfugerne trykkes inden mørtlen har mistet sin plasticitet.

 

Afsyring
Tidligst dagen efter og maksimalt 3 dage efter, at omfugning af murværket er foretaget afsyres murværket.

Hvert enkelt murfelt / murareal må kun syres af én gang.

Efterbehandling
Afhængig af vejrlig og udtørring holdes murværket fugtigt i 1 uge efter at fugearbejdet er afsluttet.

Ved 20 °C og derover eller alternativt, hvis det ved temperaturer under 20 °C skønnes, at murværket tørrer kraftigt ud, skal murværket douces over.

Med en vandslange med spreder douces / sprøjtes murværket sagte over, således at overfladen holdes fugtig i den 1. uge efter fugearbejdet er afsluttet. Oversprøjtning af murværket foretages efter behov, skønsmæssigt svarende til 1 gang pr. 1½ time under ovennævnte forhold.

Murværket må ikke "sejle" med vand ved douceringen / oversprøjtningen. Der skal blot tilføres lidt vand, så hurtig udtørring af mørtelfugerne undgås, og således at risikoen for udvaskning af kalk fra mørtlen minimeres.

Registrering af vejrliget foretages på skemaer, indeholdende oplysning om

vejrlig (solskin, regnvejr m.v.) og temperaturer. Registreringerne noteres 2 gange dagligt, henholdsvis kl. 11.00 og kl. 14.00, ligesom registreringen skal omfatte hvor og hvornår oversprøjtning af murværket er foretaget.

Med initialer skal det fremgå, hvem der henholdsvis har udført registreringerne, og henholdsvis har doucet murværket over.

Skemaerne med registreringer skal ligge frit tilgængelige for byggeledelsen.

KONTROLPLANER

Materialekontrol

Omfugning

Kontrol objekt

Kontrol af

Kontrol omfang

Kontrol metode

Bemærkninger

Stillads

Afskærmningens kvalitet

For hver opstilling

Visuelt

Fugemørtel

Kvalitet

Ved modtagelsen af hver leverance

visuelt og følgesedler

Fugeske

Dimension

Ved modtagelsen

Dimension måles

Stikprøvevis målinger af mørtelfugers dimension sammenlignes med fugeskeerne

Saltsyre

Kvalitet

Ved modtagelsen af hver leverance

Visuelt og følgesedler

Udførelseskontrol

Omfugning

Kontrol objekt

Kontrol af

Kontrol omfang

Kontrol metode

Bemærkninger

Tagnedløb og afskærmninger

Kvalitet

Alle midlertidige nedløb og 25 % af afdækningerne

Visuelt

Udfræsning og rensning

Kvalitet af udfræsning og rensning

Mindst 1 gang pr. 50 m2

Visuelt og udfræsningsdybde måles

Forvanding

Kvalitet

Hver 2. dag

Visuelt

Mørtelblanding

Effektivitet og blandetid

Hver 3. dag

Visuelt og tidsmåling

Udsætning

Kvalitet

1 gang pr. 100 m2

Visuelt

Fugearbejde

Kvalitet

1 gang pr. 100 m2

Visuelt og udhugning af fugemørtel

Komprimering kontrolleres ved udhugning af en mørtelfuge et tilfældigt sted pr. 100 m2

Afsyring

Koncentration og metode

1 gang pr. uge

Måling af koncentration og tidspunkt samt notering af metode.

Syrekoncentration måles, og afsyringstidspunkt i forhold til opmuringstidspunkt bestemmes, ligesom afsyringsmetode noteres.

Efterbehandling

Kvalitet

1 gang pr. uge

Visuelt

Vandingsmetode og –omfang vurderes

Sitemap