BurgerClose

Energidata i arkiv

I forbindelse med tegningsrevisioner i 2011-12 er en del tegninger "lagt i arkiv". Det vil sige, at man skal foretage et valg i menuen, for at disse vises. Tegningerne er ikke opdaterede, og de U-værdier, som er anført, er beregnet efter tidligere udgaver af standarder. Beregningsforudsætningerne for tegninger i arkiv angives nedenfor.

Forudsætninger for beregnede U-værdier og linietab på arkiverede tegninger
Anførte U-værdier og linietab er baseret på DS 418, 6. udgave april 2002, Beregning af bygningers varmetab og DS 418/Ret. 1, 1. udgave oktober 2003.
U-værdier og linietab på A-cad tegningerne er angivet som den resulterende transmissionskoefficient, hvilket vil sige, at både indvendig og udvendig overgangsisolans samt alle tillæg (evt. luftspalter i isoleringen, evt. luftcirkulation på den varme side af isoleringen, trådbindere m.v.) er indregnet med de forudsætninger, der er anført i det efterfølgende.

Sagt med andre ord skal anførte U-værdier multipliceres med aktuelle arealer for den pågældende bygningsdel og linietab skal multipliceres med antal løbende meter, hvorefter værdierne adderes og bygningsdelens samlede varmetab er udregnet.


U-værdi / transmissionskoefficient
Transmissionskoefficient for en væg, et terrændæk, et tag eller lignende bestemmes af formlen

U = U’ + ΔU hvor 1/U' = Rsi + Rse +ΣRi

U er den resulterende transmissionskoefficient inklusiv evt. korrektioner i W/m2K
U’ er den beregnede (ukorrigerede) transmissionskoefficient i W/m2K
ΔU er korrektion, der bestemmes i henhold til anneks A (luftspalter i isoleringen, luftcirkulation på den varme side af isoleringen, trådbindere m.v.)
Rsi overgangsisolans ved den indvendige overflade i W/m2K
Rse overgangsisolans ved den udvendige overflade i W/m2K
Ri isolans for de enkelte lag i W/m2K, bestemt af udtrykket R= d/λ
d = materialelagets tykkelse i m
λ = designvarmeledningsevnen for materialet i W/mK. λ er afhængig af materialets fugtindhold og bestemmes af udtrykket λ=Fm·λd . Fm er i reglen 1,0, og kun hvor højere fugtniveau må forventes som fx varmeisoleringsmaterialer direkte mod jord, er Fm indregnet med faktoren 1,2.
Rj isolans for jord

Tagbeklædning :
• Isolans for tagsten på lægter med vindtæt undertag = 0,3 W/m2K.
• Isolans for asfaltpap på underlag af træ = 0,3 W/m2K.

Isolans for strøgulve, trægulve på strøer er regnet med R = 0,31 W/m2K, svarende til 22 mm gulvbrædder over et 20 mm ikke venileret hulrum mellem strøer iht. U-værdi 2003 udgivet af VarmeisoleringsForeningen.

Ved terrændæk med tynde gulvbelægninger er isolans på R = 0,04 W/m2K, svarende til 7 mm linoleum indregnet i den resulterende U-værdi.

Anvendte materialeparametre
U-værdi beregninger er afrundet til nærmeste 0,01 W/m2K, og de fleste værdier er angivet med 2-5% nøjagtighed, også selvom middelværdien for λdesign er benyttet.

For murværk, udført af 365 /425 mm Poroton er yderste 100 mm bygningsdel regnet som 1,2 x λdesign. Tilsvarende regnes 100 mm Poroton i formur som 1,2 x λdesign.

Isolering i lofter og skråvægge er regnet med dimension på 240 mm.
Kuldebroafbrydelse i false er generelt regnet som 50 mm isolering, dog er enkelte bygningsdele regnet med mindre kuldebroafbrydelse.

Linietab
Det to-dimensionale linitab ψk ved kuldebroer (omkring vinduer og døre, i overgang hulmur/sokkel, udmuringer, skillevægsfundamenter m.v.) skal lægges til transmissionskoefficienterne for de enkelte konstruktionsdele.

Forudsætninger for linjetabsberegningerne er som i DS 418, dvs.:

- For "homogene" materialer som murværk sættes lx = ly
- Beregningerne laves med terræn 15 cm lavere end overside af færdigt gulv, men værdierne kan benyttes selv om terrænets overflade er op til 30 cm lavere end overside af færdigt gulv.
- Fundamentets bredde er højst 2 cm mindre end ydervæggens tykkelse.
- Murbindere i vægge, fundamenter og terrændæk medtages ikke i linjetabsberegninger
- Mindre pudslag og tynde gulvbelægninger medtages ikke i linjetabsberegningerne
- For dobbeltmurede fundamenter benyttes lx for almindeligt murværk. Dvs. der tages ikke hensyn til langsgående vertikale mørtelfuger


Dansk Leca A/S har beregnet linitab ved sokkeldetaljer.

Sitemap