BurgerClose

Indledning

Enhver byggevare skal være forsynet med CE-mærke, når den harmoniserede produktstandard for varen er trådt endeligt i kraft.

Lovkrav
Bestemmelserne om, at byggevarer skal være CE-mærkede, er i Danmark indført ved”Bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer” BEK nr. 118 af 2002-03-13.

Det offentliges kontrol med overholdelse af bestemmelserne udføres af kommunalbestyrelsen i forbindelse med byggesagsbehandlingen, idet kommunalbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at byggevarerne er korrekt mærkede. Bekendtgørelsen giver i tilfælde af, at reglerne for CE-mærkning ikke er overholdt, temmelig vidtgående beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen til at følge op over for producenten.

Nedenfor ses en oversigt over de produktstandarder, der er relevante for murværksområdet.
Alle produkterne skal være CE-mærket.

Indledning

Produkt

standard

Muremørtel

DS/EN 998-2

Pudsmørtel

DS/EN 991-1

Byggesten, tegl, moler

DS/EN 771-1

Byggesten, beton, letbeton med porøse tilslag, letklinkerbeton

DS/EN 771-3

Byggesten, porebetonbyggesten

DS/EN 771-4

Byggesten, industribyggesten

DS/EN 771-5

Overliggere og bjælker

DS/EN 845-2

Murbindere, murankre, bjælkesko og fastgørelsesbeslag

DS/EN 845-1

Liggefugearmering af stålnet

DS/EN 845-3

Cement

DS/EN 197-1

Murcement

DS/EN 413-1

Sitemap