BurgerClose

Bjælker og overliggere

Teglbjælker anvendes ved lukning over muråbninger i såvel ydervægge som i indvendige skillevægge.

En teglbjælke kan f.eks. leveres / opbygges på følgende måder:

  • Præfabrikerede teglbjælker med op til flere skifter udstøbt på fabrik.
  • Præfabrikerede standerskifter / stik / buer.
  • Præfabrikerede overliggere, hvor der ved påmuring af et antal skifter fremkommer en bærende bjælke.
  • Armeringssystemer indmuret i liggefuger, og hvor der evt. ved efterfølgende påmuring af et antal skifter fremkommer en bærende bjælke.

Ved blanke mure og mure med tynde overfladebehandlinger bør tegloverliggeren udføres, så den passer ind i murværkets forbandt.

Se afsnit under Materialer vedr. typer og levering af præfabrikerede elementer og krav til disse, herunder om dimensionering.

Kompositbjælker, udførelse

Tegloverliggere fremstilles normalt i 3 forskellige typer, og teglværkerne kan typisk levere overliggere fremstillet med de stentyper, som i øvrigt indgår i værkets sortiment.

Ved bestilling af tegloverliggere skal forbandtet angives fra venstre.

Den præfabrikerede overligger placeres og indmures med det antal overliggende skifter mursten og med den mørteltype, som fremgår af projektmaterialet. Tegloverliggeren skal have et vederlag som angivet i ydeevnedeklarationen, for at opnå den deklarerede bæreevne. Vederlaget skal altid være på mindst en ½ sten, og murværket under vederlaget må ikke afsluttes med en ¼ sten i falsen.

Der skal anvendes den mørteltype, som fremgår af projektmaterialet.

Fugtstandsende lag – fugtspærre – må IKKE indmures i de skifter, der indgår i teglbjælken, da dette vil føre til svækkelse af bjælkens bæreevne.

Kompositbjælker, udførelse

På ovenstående viste tegning er teglbjælken i formuren 4 skifter og teglbjælken i bagmuren 5 skifter, da pappet afslutter teglbjælkerne. Ved bagmuren kunne pappet klæbes som alternativ til indmuring i et skifte. Dermed ville teglbjælken i bagmuren blive højere end 5 skifter, da pappet ikke afbryder og afslutter teglbjælken.

Ved høje bjælker anbefales det at indlægge et ekstra fugtstandsende lag, der placeres fra bagmuren og ud under formurens tegloverligger. Alternativt kan Plastprofilrende anvendes

Ved teglbjælker med en stor andel af beton og ved ’rene’ betonbjælker fungerer fugtspærrer både som fugtstandsende membran og som del af et glidelag (to paplag danner glidelag). Glidelaget skal optage differensbevægelser mellem beton og murværk. Ved vederlag indlægges neopren, som ligeledes virker som glidelag. Teglbjælker med en mindre andel af beton kan indbygges uden etablering af glidelag.

Understøtning under opmuring

Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm.

Afstanden mellem understøtningerne kan øges, såfremt der udføres en beregning. Se vejledning om beregning af afstand mellem understøtninger her.

Understøtning under opmuring

Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet. Ved opmuring af de skifter, der indgår i teglbjælken, er det vigtigt, at alle fuger (også studsfuger) er helt fyldte, og at stenene ikke rokkes, efter at mørtlen er suget død. Bliver disse grundregler ikke overholdt, vil bjælkens bæreevne blive svækket og tætheden over for slagregn nedsat.

Bjælker og overliggere

Fjernelse af understøtninger (bjælker og overliggere

Tegloverliggere skal understøttes under opmuringen, og som hovedregel må understøtningerne først fjernes igen, når mørtlen i bjælken er hærdnet – teoretisk set efter 28 døgn. Praksis viser dog, at understøtningerne kan fjernes tidligere.

Tidspunktet for, hvornår understøtningerne kan fjernes, afhænger af mørtlens hærdning og af, hvilken belastning bjælkerne udsættes for i byggeperioden/under opmuringen.

Forsøg ved Teknologisk Institut har vist, at 50 % af mørtels trykstyrke opnås efter ca. 3 døgn, og at 50 % af vedhæftningsstyrken opnås efter ca. 7 døgn. Dette gælder

  • hvis opmurings- og hærdningstemperaturen er mere end 5 °C (ligger i intervallet 5-20 °C) og
  • for mørtler med et cementindhold i intervallet KC 50/50/700 – KC 20/80/550.

For teglbjælker vil det være vedhæftningsstyrken der er afgørende for, hvornår understøtninger kan fjernes. Udviklingen for vedhæftningsstyrken for mørtel (KC 50/50/700 – KC 20/80/550 og t > 5 °C) ses i efterfølgende figur:

Styrkeudvikling - vedhæftningsstyrke

Styrkeudvikling - vedhæftningsstyrke

Et regneeksempel

Hvornår kan understøtningerne fjernes for en teglbjælke med en regningsmæssig/beregnet bæreevne på 3,5 kN/m, som i byggeprocessen belastes med 1,5 kN/m?

Ved at trække en vandret linje ud for 0,43 til skæringspunktet med grafen, kan der lodret aflæses, at understøtningerne kan fjernes efter ca. 5,2 døgn svarende til, at understøtningerne tidligst kan fjernes efter ca. 5½ døgn.

Fjernes understøtningen alt for tidligt, fremkommer typisk et vandret brud i liggefuge over overliggeren og belastningen føres i stedet til vederlagene vha. buevirkning og andre ikke tilstræbte mekanismer. Buevirkning er hovedsageligt baseret på trykpåvirkning omkring en tryklinie, hvorved bæreevnen for skjulte buer er hurtigere til stede.

Sitemap