BurgerClose

CE-mærkning af byggevarer

Med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Bekendtgørelse BEK nr 688 af 17/06/2013 Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer implementeres EU’s Byggevareforordning (EU) nr. 305/2011 (CPR) i dansk lov.

Forordningen trådte efter en overgangsperiode i kraft 1. juli 2013.

Forordningen fastsætter regler for, hvorledes byggevarers ydeevne beskrives med en ydeevnedeklaraton. Alle varer, der fremstilles med henblik på at indgå varigt i bygværker, herunder i bygge- og anlægsarbejder, skal CE-mærkes, når der foreligger en harmoniseret teknisk specifikation (en produktstandard) for byggevaren.

Alle byggevarer er dermed ikke underlagt obligatorisk CE-mærkning. Byggevarer kan opnå frivillig CE-mærkning på baggrund af en frivillig Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA).

Er et produkt CE-mærket, betyder det, at:

 • Produktet er fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller teknisk godkendelse
 • Der foreligger en ydeevnedeklaration, hvor mindst 1 egenskab er deklareret
 • Producenten skal opbevare dokumentation for, at byggevaren lever op til sin ydeevnedeklaration.

Man kan IKKE regne med, at CE-mærkede produkter er underkastet kontrol af en 3. part.

CE-mærkningen kan opfattes som en tillidsaftale mellem myndigheder og erhvervsliv, da mærket angiver, at byggevarens egenskaber er deklareret på en ensartet måde, så den frit kan omsættes på det fælles europæiske marked uden nye krav om national prøvning og godkendelse; CE-mærkningen må dog ikke betragtes som et kvalitetsmærke.

Producenten skal via produktionsstyring løbende sikre, at produkterne til enhver tid opfylder kravene i relevante produktstandarder og at deklarerede værdier, oplysninger i produktblade mv opretholdes. I henhold til produktstandarderne er det et krav, at nye produkter underkastes en typeprøvning; ved et nyt produkt forstås et produkt fra en ny produktion eller et produkt, hvis egenskaber afviger væsentligt fra tidligere producerede typer.

For producenten er det obligatorisk at forsyne byggevarer med CE-mærke, hvis produktet er omfattet af en harmoniseret standard – dvs beregnet, afprøvet og dokumenteret som beskrevet. Ansvaret for påsætning af CE-mærket er alene producentens, men alle led i byggeprocessen fra rådgiver til projekterende og udførende har medansvar for korrekt anvendelse af produktet, herunder også for kontrol ved modtagelsen af produkterne på byggepladsen.

For murværkskonstruktioner er der krav til CE-mærkning for følgende produkttyper:

 • Mørtel – såvel opmuringsmørtel som pudsmørtel
 • Cement
 • Kalk
 • Murcement
 • Murbindere
 • Liggefugearmering
 • Konsoller *
 • Trækbånd
 • Byggesten – mursten, blokke mv.
 • Tegloverliggere
 • Murværksbjælker
 • Murankre
 • Fastgørelsesbeslag
 • Fliser og fliselim

Der er desuden krav til CE-mærkning af tegltagsten. Beklædningstegl skal være CE-mærkede efter samme standard som tegltagsten, hvis de ikke er en del af et CE-mærket system.

* CE-mærkning af tegloverliggere og -bjælker omfatter IKKE CE-mærkning af konsoller, som måtte indgå i den valgte konstruktion eller i en eventuel samlet leverance af både overligger, -bjælke og konsol. Man skal derfor altid sikre sig, at konsoller er forsynet med EGEN, SÆRSKILT CE-mærkning.

I projektmaterialet, arbejdsbeskrivelser eller udbudsmateriale mv. kan der endvidere være stillet yderligere krav til værdien af bestemte egenskaber i det produkt, der ønskes benyttet, hvilket der også skal tages højde for under såvel projektering som modtagelse og udførelse.

Hvad skal man være opmærksom på som indkøber og udførende?

Det er vigtigt ved indkøb at sikre sig, at de byggevarer, der skal være CE-mærkede, også er det. Læg også mærke til, om rådgiveren har krævet bestemte værdier for egenskaberne for den pågældende byggevare, og om tilsvarende værdier fremgår af byggevarens ydeevnedeklaration.

Det er også vigtigt at sikre sig, at CE-mærkningen dækker den anvendelse, der er planlagt for byggevaren. Fx skal mørtel til opmuring være CE-mærket som ’Muremørtel’. Det er ikke tilstrækkeligt, at mørtlen er CE-mærket ’Pudsmørtel’.

Man skal tillige være opmærksom på, at myndighederne har udstrakte beføjelser til både at udføre kontrol og kræve dokumentation og til – hvis kravene ikke er opfyldt – at kræve byggevarer fjernet fra en byggeplads eller et byggeri. Som udførende er man derfor medansvarlig i udstrakt grad.

Hvad skal man være opmærksom på, når man modtager byggevaren?

Man skal inden modtagelsen tilrettelægge modtagekontrol og kvalitetsstyring, så kontrol af CE-mærkning med sikkerhed foretages. En fortegnelse over de produkter, der skal være CE-mærkede kan bruges ved kontrol ved modtagelsen og kan indeholde oplysninger om specifikke krav til de enkelte egenskaber omfattet af CE-mærkningen – oplysninger, som ofte også fremgår af projektmaterialet.

I Eurocode 6-systemet stilles forskellige krav til modtagekontrollen afhængig af, om produktionen af en given vare er 3.-partsovervåget eller ej – et forhold man skal være særlig opmærksom på. Se yderligere information i afsnittet Udførelse, modtagekontrol.

Hvordan CE-mærket og ydeevnedeklarationen læses

CE-mærket skal være påført produktet eller dets emballage, eller skal medfølge ved levering

CE-mærket oplyser producentens navn og adresse og årstal for mærkningens påføring. Mærket oplyser også hvilken produktstandard, der ligger til grund for mærkningen, og hvad produktet kan anvendes til.

På de fleste CE-mærker anføres en række af det pågældende produkts egenskaber. Det er dog ikke alle egenskaber, man skal oplyse en værdi for. Hvis egenskaben ikke har betydning for anvendelsen af produktet, og der ikke er et lovgivningsmæssigt krav om, at en bestemt værdi for egenskaben skal opfyldes, kan producenten skrive NPD ud for egenskaben. NPD er en forkortelse af det engelske ’No performance determined’, som kan oversættes til ’Ingen ydeevne fastlagt’.

Ofte er CE-mærket forkortet, så kun de egenskaber, hvor der er deklareret en værdi, anføres direkte på varen. CE-mærket skal dog altid anføre nummer på ydeevnedeklarationen.

Ydeevnedeklaration skal omfatte alle de egenskaber, som kan deklareres under CE-mærkningen.

Ydeevnedeklarationen oplyser også, om der er krav til certificering af produktionssystemet. Her oplyses EU-notifikationsnummeret på det notificerede organ, og man kan læse, hvad det notificerede organ har udført eller kontrolleret.

Et notificeret organ kan være et prøvningslaboratorium, som har en særlig godkendelse (notificering) til at gennemføre de typeprøvninger, der er krævet for produktet. Det kan også være et certificeringsorgan, som løbende kontrollerer, at virksomhedens produktionsstyring lever op til kravene i produktstandarden.

Vær opmærksom på, at der vil være byggevarer, hvortil der ifølge produktstandarderne ikke stilles krav om certificering, men hvor dette vælges frivilligt af producenten af eksempelvis markedsmæssige årsager.

Sitemap