BurgerClose

Afrensning

Udvendigt murværk kan især blive misfarvet af, at

  • luftens svævestøv har afsat sig på murværkets synsflade.
  • regnvands forsuring, der skyldes den almindelige luftforurening, går i forbindelse med mørtelmaterialerne i murværket og danner gips. Denne gips afsætter sig herefter på murværkets synsflade.

Afrensningsmuligheder
Afsætning af Misfarvninger, der skyldes luftens svævestøv, kan forsøges fjernet ved vandspuling, hvor der arbejdes med lave tryk (0,5-3 bar), med en blanding af vand, luft og blæsemiddel. Som blæsemiddel kan anvendes fint sand eller kalciumkarbonat, men bedre er det måske at anvende grafit, glaspulver eller andre tilsvarende materialer.

Misfarvninger, der skyldes gipsaflejringer, kan forsøges fjernet ved vandsivning med eller uden tilsætning af kemikalier.

Bliver det nødvendigt at anvende sandblæsning for at få et stykke Murværk renset, må man være opmærksom på, at et tyndt overfladelag (brandhuden) fjernes fra stenenes synsflader, således at de nok bliver rene; men er betingelserne ikke til stede, kan de hurtigt igen blive misfarvet, fordi overfladen er blevet mere ru og mere porøs end før sandblæsningen. Skal en facade, der igennem en årrække er blevet snavset f.eks. på grund af fine støvpartikler i luften, renses, vil dette ofte kunne gennemføres med held ved en behandling med damp eller hedt vand. Der findes specialfirmaer, der udfører dette arbejde. Det er meget vigtigt, at man ved rensningsforsøg først prøver på et lille område, før den endelige rensning foretages.

  • Lav og mos - kan fjernes ved mekanisk rensning - f.eks. vand under tryk
  • Algevækstkan fjernes ved mekanisk rensning
  • Saltpeterudslag - viser sig som et hvidt pulver, der trænger frem på murstenenes overflade i takt med murens udtørring. Det eneste, man kan gøre, er at børste det hvide pulver væk fra overfladen for ikke at få det indsuget ved næste regnvejr. I løbet af nogen tid vil der ikke vise sig mere, og facaden vil antage sin normale farve. I sjældne tilfælde kan udslaget vedvare, eller det kan være mindre uskyldigt end først antaget. I så fald bør man som foran nævnt søge oplysninger om udslagets art og fremgangsmåden for dets fjernelse.

    Salpeterudslag er en populær betegnelse for hvidlige udfældninger på murværket. De hvidlige udfældninger er i virkeligheden ikke salpeterudslag, men mursalte (Kalium, Magnesium, Calcium mv.), som er naturligt forekommende i leret
Sitemap