BurgerClose

Vandrette dilatationsfuger

Det gælder også i det lodrette plan, at der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådant omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser.
Temperatur- og fugtbevægelser foregår såvel lodret som vandret. Er facademuren i flere etager, skal der således også tages hensyn til lodrette bevægelser og eventuelt indlægges vandrette dilatationsfuger.
I princippet er der ikke nogen begrænsninger i murfeltets højde, såfremt det kan bevæge sig frit. Praktiske hensyn til andre konstruktionsdele, som er fastgjort til bagmuren, kan dog nødvendiggøre en vandret opdeling af murfeltet.
Det bør samtidig sikres, at deformationen af f.eks. konsoller ikke er større, end en underliggende dilatations fuge kan optage.
Efterfølgende gives eksempler på forskellige måder at håndtere de lodrette bevægelser i murværk.

Fri bevægelse af høje murfelter

For at sikre den fri bevægelse af et højt murfelt kan det være nødvendigt at anvende bindere, som kan optage store bevægelser. Det kan f.eks. være bindere af tinbronze i stedet for rustfast stål, eller bindere med Ø 3 mm i stedet for Ø 4 mm, hvorved stivheden af binderen nedsættes.
Hvis murværksfeltet på denne måde tillades en stor bevægelse i lodret retning, så skal det sikres, at der er plads til denne bevægelse omkring alle murværksåbninger, vinduer som er monteret i bagmuren, altanbeslag og lignende, som passerer gennem muren.

Se figur 1.

Fri bevægelse af høje murfelter
Figur 1. Eksempler på elementer i facademuren, som ikke bevæger sig med skalmuren.

Det kan være nødvendigt at anvende elastiske fuger med ekstra tykkelse (bredde), så disse kan optage bevægelsen.

Følgende teoretiske eksempel viser nogle praktiske begrænsninger:

  • For en bygning i 16 etager vil facademuren typisk være ca. 50 m høj.
  • En beregning af de temperaturbetingede bevægelser kan da blive 50 m x 0,21 mm/m = 10,5 mm.

En lodret bevægelse på mere end 10 mm vil nødvendiggøre mange specialløsninger, og det anbefales at anvende konsoller for at opdele murfeltet, så dette bliver højst ca. 7 etager.
Dette vil begrænse de temperaturbetingede lodrette bevægelser til højst ca. 5 mm.

Der skal etableres dilatationsfuger imellem de vandrette murfelter, fuldstændig svarende til lodrette dilatationsfuger.

Vandrette dilatationsfuger
Figur 2 Princip for vandret dilatationsfuge under murkonsol. Fugen placeres under det nederste skifte af den overligger, som konsollen fastgøres til.

Statiske hensyn ved placering af vandret dilatation

Ved etablering af både vandrette og lodrette dilatationsfuger skal det sikres, at fugen mellem de to adskilte murfelter er helt fri for mørtelrester eller lignende, som kan overføre trykspændinger. Se figur 3. Mørtelrester i dilatationsfuger medfører, at fugen overfører utilsigtede, excentriske trykspændinger og det risikeres, at der opstår revner.

Statiske hensyn ved placering af vandret dilatation
Figur 3. Dilatationsfuge med mørtelrester i. Trykspændinger kan føres igennem dilatationsfuge.

Foruden temperaturbevægelser skal der også tages hensyn til deformationer fra statiske laster. Der kan være tale om deformationer i f.eks. tegloverligger eller konsoller.


Eksempel:
Murkonsolløsningen som er vist på figur 2 betragtes igen. Murkonsollen deformerer sig 3 mm nedad grundet egenvægten fra ovenstående murværk. Nedenstående murværk deformerer sig 3 mm opad grundet temperaturbetingede bevægelser. Dilatationsfugen skal således optage 6 mm bevægelse imellem de to adskilte murfelter. Den elastiske fuge trykkes sammen og dilatationsfugen opfører sig som den skal. Situationen er skitseret på figur 4 a).
Antages det, at der er efterladt en lille mørtelrest, eventuelt i kombination med en sten som er sat lidt skævt, etableres der i stedet kontakt, og trykspændinger føres utilsigtet igennem dilatationsfugen. Situationen er skitseret på figur 4 b).

Eksemplet understreger vigtigheden af at sikre, at dilatationsfugerne er fri for mørtelrester eller andet, som kan resultere i trykspændinger.

Vandrette dilatationsfuger
Figur 4: Fuge sammentrykket 6 mm. a) fugen fungerer korrekt uden kontakt. b) Mørtelrester i fugen skaber kontakt og trykspændinger kan føres igennem dilatationsfugen.

Koncentrerede laster

På høje facadepartier med store vinduesåbninger kan der opstå store koncentrerede laster fra facadens egenvægt.
På figur 5 ses et facademurværk med et stort vinduesparti i nederste plan. I de overliggende etager er der to smallere vinduespartier med en murpille imellem.
På figur 5 A) optages den koncentrerede last fra murpillen direkte i konsollerne.

På figur 5 B) opdeles murfeltet og bæres af konsoller over 1. sals vinduesparti. Der indlægges derfor vandrette dilatationsfuger umiddelbart over vinduespartierne. Herved minimeres den koncentrerede last fra den murede søjle i midten og deformationerne reduceres.

Koncentrerede laster
Figur 5: Eksempel på placering af vandrette dilatationsfuger

Det kan være et fordyrende tiltag at indlægge vandrette dilatationsfuger med dertilhørende konsoller. Det samlede design af facaden bør overvejes med henblik på at finde en optimal løsning for håndtering af deformationer, og princippet vist på figur 5 B) kan samlet set vise sig bedre, end at spare en række konsoller.

Sidst opdateret: 2021-02-16

Sitemap