BurgerClose

Afstivning af murværk under opførelsen

Afstivning af murværk bør foretages iht. Byg-erfa (21) 18 06 27.

Ved arbejdstids ophør skal både yder- og indervægge under opmuring midlertidigt tværafstives. Afstivningen kan etableres med skråafstivninger opstillet i passende indbyrdes afstand. Først når murværkets stabilitet er sikret på anden vis, må afstivningerne fjernes igen. Af hensyn til færdslen på byggepladsen i øvrigt og til feks. opmuring af tværskillevægge o.lign. undervejs,kan metode 1 nedenfor anvendes for at friholde det centrale arbejdsrum for afstivninger.

De midlertidige afstivninger og stilladset skal være adskilte.

Tværafstivning af murede vægge i stilladshøjde

Hvor murværket er ført op til første stilladsskel, kan der anvendes flere afstivningsmetoder (figur 1, fra Byg-erfa (21) 18 06 27).

Afstivning af murværk under opførelsen

I alle tilfælde skal det sikres, at væggen er fastholdt for vind på tværs i begge retninger i højden, dvs. anvendes der kun en lodret planke på den ene side, skal den anden vange fastholdes med eksisterende eller nye bindere.

Alle figurer er fra Byg-erfa (21) 18 06 27

 

Tværafstivning af murede vægge i rejsningshøjde

Skråafstivningerne udføres med to 45×95 mm eller 45×120 mm planker anbragt lodret ud for hinanden på hver sin side af murværket. Plankerne sammenspændes forsigtigt ved hjælp af rundstål eller snoet bindetråd, og der indlægges fornødent modhold ved murværkets overside.

De sammenspændte planker skråafstives til etage- eller terrændæk eller til det omgivende terræn ved hjælp af såkaldte "blådrenge". Den maksimale afstand mellem skråafstivningerne ses i tabellerne.

Inden boring i betondækket skal eventuelle varmeslangers placering være fastlagt.

Tværafstivning af murede vægge i rejsningshøjde

Afstande mellem afstivninger

I tabellen nedenfor kan de maksimale afstande mellem afstivninger findes. Forudsætninger for benyttelse af tabellen:

  • murværkets beliggenhed er højst i terrænklasse II (landsbrugsland)
  • murværkets højde er maksimalt 2,6 m
  • murværkets overkant er maksimalt 8 m over terræn
  • Der kræves oplysninger om murens tykkelse

I tabellen forudsættes der anvendt mursten med trykstyrke fb = 15 MPa eller stærkere og en mørtel med 28 døgns vedhæftningsstyrke fm,xk1 på 0,25 MPa eller stærkere (svarende til en KC 50/50/700 tørmørtel eller funktionsmørtler MC5).

For vådmørtel KC 50/50/700 regnes i tabellen med de halve afstande mellem afstivningerne.

For murblokke forudsættes der i tabellen anvendt murblokke, hvor 28 døgns bøjningstrækstyrkerne fxk1 og fxk2 er henholdsvis 0,20 MPa og 0,45 MPa.

Afstande mellem afstivninger

For højden 1,5 m kan afstandene i tabellen ovenfor forøges med 20 %, dog må der højst være 5 meter imellem de lodrette afstivninger (forholdet L/H må højst være 3.33). I alle tilfælde afstives der på begge sider af vinduer og døre.

Bemærk:
I tabellen er der regnet med en 10 minutters middelvindhastighed på 12 m/s. I forbindelse med byggeriet bør vejrudsigten løbende følges, og hvis der varsles større middelvindhastigheder end 12 m/s, bør afstivningen udbygges.

På figurerne nedenfor er vist eksempler på placering af afstivning.

Afstivning af murværk
Sitemap