BurgerClose

Mere om radonsikring

Ved at tage højde for en effektiv radonsikring af bygningen allerede i projekteringen er det muligt at anvende nogle enkle løsninger, der både er rationelle at udføre, og som er robuste og langtidsholdbare til gavn for bygningens fremtidige brugere.
Der er 3 principper for reduktion af radon i indeluften:

  • Tætning af sokkel og terrænkonstruktion mod indtrængning
  • Trykudligning med passivt eller aktivt radonsug
  • Effektiv ventilation

SBI-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger giver anvisning om alle 3 principper.

Tætning af sokkel og terrænkonstruktion
Da den radonholdige luft kommer ind i bygningen fra jorden under bygningen gennem revner og sprækker, skal det tilstræbes at tætne den samlede konstruktion mod jord bedst muligt. Samlinger mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal udføres tætte. Ved ydervægsfundamenter føres tætningen helt ud til ydersiden af fundamentet. Ved gulve, hvor der bagefter skal udlægges pudslag eller klinker, kan tætningen føres ned under betonpladen. Lufttætte samlinger opnås ved at forsegle overgange og samlinger med murpap eller en flydende membran.
Dilatationsfuger og revner i betonpladen, f.eks. ved støbeskel, tætnes ligeledes med pap, og alle gennemføringer i gulvbetonen udføres med lufttætte samlinger.
Alle sokkeldetaljer på mur-tag er revideret iht. SBI-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger

Find tegningerne her. , se tegninger under "sokkel og kælder"

Trykudligning med passivt eller aktivt radonsug.
Trykudligningen af terrændækket sker ved at forbinde drænlaget under dækket med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røret isoleres, hvor det føres gennem uopvarmet tagrum. Det passive sug frembringes af de naturlige drivkræfter som temperaturforskelle og vindpåvirkninger, og udligner det lavere lufttryk, som der typisk er inde i bygningen i forhold til under bygningen.

Ved bygninger, hvor der er udført passivt sug, og hvor det senere viser sig, at radon-indholdet i indeluften alligevel er for højt, kan det passive sug let ændres til aktivt sug. Det aktive sug udføres ved at montere en ventilator på trykudligningsrøret. Derved er det muligt at forøge undertrykket under betonpladen i terrændækket og samtidig minimere indtrængningen af radon ind i bygningen. I forbindelse med udførelse af aktivt sug bør de fugtmæssige konsekvenser i gulvkonstruktionen vurderes – også over tid.

Effektiv ventilation
Ventilation af en bygning med udeluft vil nedsætte indholdet af radon i indeluften. Tilførsel af udeluft er derfor vigtig. De skærpede krav til bygningernes tæthed nødvendiggør en aktiv udluftning og en regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet. Regelmæssig udluftning vil reducere både radonindholdet i indeluften og fugtniveauet i bygningen. Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres, at undertrykket i bygningen ikke forøges.

Sitemap