BurgerClose

Teglbjælker

I forbindelse med skader på og ved teglbjælker er det vigtigt at klarlægge årsagen for at sikre en korrekt udbedring. Såfremt de nedenstående beskrivelser ikke giver fuld klarhed over forholdene, anbefales en nærmere undersøgelse af konstruktionen.

Vandrette revner

Revner i 1. liggefuge. Dvs. umiddelbart over tegloverliggeren skyldes typisk to forhold..

 1. 1. De midlertidige understøtninger er fjernet for tidligt, og bjælken har ikke opnået den fornødne styrke.
 2. 2. I liggefugen kan der fejlagtigt være indlagt pap, således at der ikke er sammenhæng i bjælken.

Revnen er i begge tilfælde et udtryk for et brud, og kræfterne optages på en ikke tilsigtet måde. F.eks. ved buevirkning og fastholdelse af de tilstødende vægfelter.

Procedure for renovering

 • Alle revner udkradses i fuld dybde (svarende til vægtykkelsen) og fuld højde (dvs. til stenoverflade).
 • De udkradsede fuger rengøres med trykluft.
 • Før opmuring forvandes de udkradsede fuger.
 • Som fugemørtel anvendes KC 35/65/650 fugemørtel.
 • Fugerne komprimeres og fyldes som ved sædvanligt fugearbejde.
 • Skadede og revnede sten i murværket udskiftes.
 • Skadede sten i tegloverligger renoveres med skaller.

Som 'bagsstop' i forbindelse med fugningen kan fx anvendes rundjern, formet som et 'Z', der manuelt holdes som 'bagstop' under selve fugearbejdet. Der udformes inde fugearbejdet flere 'Z'er i forskellig tykkelse (Se efterfølgende figur).

Vandrette revner

Revner ved hjørner

Revner ved hjørner kan skyldes flere forhold

 • Vederlagslængden på teglbjælken er ikke tilstrækkelig, og de koncentrerede kræfter har medført brud omkring vederlaget
 • Hele vægfeltet er ikke udført med tilstrækkelig dilatationsmuligheder, og bevægelserne har medført revner i de svageste tværsnit og i de punkter, hvor kærvvirkningen er størst. Det vil typisk være ved hjørnerne af teglbjælken

Fugerne udkradses og omfuges.

Afskalninger af sten

Før 1984 var der ikke noget krav om anvendelse af rustfast armering i ydervægge. Mange udvendige teglbjælker fra den tid er udført i sort stål som eventuelt blev svummet. Armeringen er i mange tilfælde begyndt at korrodere. Da stål under korrosion udvides med en faktor 5, vil teglmaterialet blive skudt ud og tegloverliggeren ødelagt.

Ny tegloverligger indsættes. Skadede områder ommures. Se udførelse af åbninger i eksisterende byggeri.

Vandindtrængning

Årsager
Vandindtrængning ved vinduesfalse kan stamme fra problemer med fugtspærren.

Består fugtspærren af murpap kan årsagen være at..

 • der under opmuringen er sket skader på murpappen, f.eks. i form af huller
 • murpappen når ikke tilstrækkeligt ud over de lodrette vindfalse (minimum 15 cm forbi den lodrette fals)

Består fugtspærren af en TB rende kan årsagen være at..

 • TB-renden ikke er indlagt tæt nok på formuren
 • TB-renden ikke når tilstrækkeligt ud over de lodrette vinduesfalse (minimum 15 cm forbi den lodrette fals)

Vandindtrængning kan skyldes sten eller mørtelrester der utilsigtet forbinder for- og bagmur, og på den måde leder vand fra bagside af formur over til bagmuren.

Vandindtrægning kan endvidere skyldes bindere med bagfald. Bagfaldet medfører at vand fra bagside af formur bliver ledt over til bagmuren

Udbedring
Problemet bør løses ved at ommure formuren i de berørte områder og indlægge en ny fugtspærre.

Vandgennemtrængeligheden af formuren kan reduceres ved at foretage en omfugning og efterfølgende imprægnering med monosilan.

Imprægnering alene kan ikke løse problemet, da imprægneringen ingen effekt har overfor revner større end cirka 0.2 mm.

Sitemap