BurgerClose

Misfarvet murværk

Murværk ændrer med tiden farve og udseende. Af og til ændrer murværket udseende i uønsket grad, og man taler da om misfarvninger.

Eksempler herpå kan være:

 • Gipsudfældninger, både lyse og mørke, som skyldes det naturlige gipsindhold i murværksmaterialer, især gult, grådæmpede og rosé tegl samt cement.
 • Luftens svævestøv har afsat sig på murværkets synsflade (sod og snavs).
 • Dannelse af gipsmisfarvninger pga. reaktion med svovlsur atmosfære og kalk i mørtel.
 • En række forskellige misfarvninger på både teglsten og mørtelfuger, som skyldes for kraftig afsyring.
 • Kalkudfældninger, der især kommer hvor vandbelastningen har været høj, og mørtlen ikke har været afhærdnet.
 • Biologisk vækst, f.eks. alger, mos og lav.
 • Salpeterudslag, der viser sig som et hvidt pulver, der trænger frem på murstenenes overflade i takt med murens udtørring. Salpeterudslag er en populær betegnelse for hvidlige udfældninger på murværket. Salpeterudslag ses kun i forbindelse med nyopført murværk. Det opstår indenfor det første år. Hvidlige udfældninger der opstår efter 2 år er ikke salpeterudslag

Fjernelse af "salpeterudslag": Det eneste, man kan gøre, er at børste det hvide pulver væk fra overfladen for ikke at få det indsuget ved næste regnvejr. I løbet af nogen tid vil der ikke vise sig mere, og facaden vil antage sin normale farve. I sjældne tilfælde kan udslaget vedvare, eller det kan være mindre uskyldigt end først antaget. I så fald bør man som forannævnt søge oplysninger om udslagets art og fremgangsmåden for dets fjernelse.

En mere detaljeret oversigt over misfarvninger og deres årsager kan findes på www.mur-tag.dk

Ønsker man at fjerne misfarvninger, findes der en række muligheder. Der kan være tale om kemiske metoder eller om mekaniske metoder. Fælles for kemisk og mekanisk afrensning er, at de indebærer en risiko for at skade murværket. Rensning af murværk bør derfor kun udføres af erfarne rensefirmaer og kun efter en prøveafrensning, hvor resultatet vurderes efter minimum 4-6 dage. Prøverensningen skal både afklare om den ønskede renseeffekt opnås, og om det opnåede resultat kan accepteres.

Typiske skader efter uhensigtmæssig afrensning kan være:

 • Beskadigelse af teglstens brandhud (blæsemetoder / flouridbaserede rensemidler)
 • Dannelse af yderligere misfarvninger (f.eks. fluorid på gult tegl)
 • Beskadigelse af fuge- og pudsoverflader (sure rensemidler)
 • Dannelse af salte og deraf følgende forvitringer (basiske rensemidler).

Det skal understreges, at afsyring med saltsyre ikke er en metode til fjernelse af misfarvninger.

Ved man ikke, hvad en misfarvning består af, må det tilrådes at søge dette oplyst samt undersøge, hvordan den eventuelt kan fjernes.

 

Sitemap