BurgerClose

Teglbjælker - afstand mellem understøtninger

Når murværk opmures på tegloverliggere, dannes der en teglbjælke, som bærer det overliggende murværk.
Teglbjælker anvendes typisk over åbninger som vinduer og døre, hvor vederlaget udgøres af murværket på hver side af åbningen; men teglbjælker oplagt på konsoller anvendes i stigende omfang til lange vinduesbånd og specielle konstruktioner.
Her skal afstanden mellem konsollerne fastlægges i forbindelse med dimensionering af murværket. Tilsvarende når der udføres midlertidige understøtninger af tegloverliggeren, mens teglbjælken opmures og hærder.

Ved opmuring har grænsen for afstande mellem midlertidige understøtninger været skønsmæssigt sat til 60 cm. Denne grænse har været gældende i årtier og er nu også begyndt at vinde indpas i forbindelse med projektering af konsoller og deres indbyrdes afstande. Det er naturligvis fordyrende for projektet, hvis afstanden ansættes meget konservativt af frygt for revner.

Teknologisk Institut, Murværk, har derfor for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 gennemført et projekt, hvor differentierede værdier for afstanden mellem konsoller og midlertidige understøtninger i forbindelse med opmuring på tegloverliggere er bestemt ud fra en række forsøg.

Når bæreevne og nedbøjning omtales efterfølgende, menes der i den nyopførte tilstand (altså umiddelbart efter opmuring), medmindre der angives specifikt i den hærdnede tilstand.

 

Hvordan virker en teglbjælke?
Ved opmuring oven på tegloverligger vil nedbøjningen af overliggeren ingenlunde svare til den faktiske egenvægt af mørtel og sten.
Nedbøjningen bliver væsentlig lavere, hvilket skyldes, at der i det overliggende nyopførte murværk introduceres spændinger, der bidrager til lastoptagelsen sammen med tegloverliggeren.

Teglbjælker - afstand mellem understøtninger

Beregningsværktøj
Maksimums afstand mellem midlertidige understøtninger (eller konsoller) i forbindelse med opmuring af teglbjælker kan findes i tabel 1 og 2 nedenfor

Tabellerne er gældende for:
• KC 50/50/700 eller stærkere
• Forspændte overliggere og bjælker.

Forspænding iht. DMUKs bestemmelser. [CHECK LINK]

Afstande mellem understøtninger teglbjælker

Tabellen dækker sten med minutsugning > 2,0 kg/m2. For sten med lavere minutsug reduceres afstandene med 25 %.
Såfremt lysningsvidden er mindre end ovenstående værdier, kan teglbjælken opmures uden midlertidig understøtning.

De selvbærende bjælker må ikke mellemunderstøttes, og de aktuelle længder er maksimallængder.

Bemærk: Ovenstående er ikke en dimensioneringstabel. Teglbjælken skal naturligvis beregnes på sædvanlig vis, bl.a. afhængig af placeringen af fugtspærren, for situationen uden midlertidige understøtninger, og såfremt der påføres yderligere last efter hærdning.

Bemærk: Teglbjælker mellem konsoller kan selvfølgelig også udføres med midlertidige understøtninger iht. ovenstående. Herved bliver afstanden mellem konsollerne bestemt ud fra bæreevnen.

For alle højder og stentyper kan følgende tabel 2 anvendes:

Afstande mellem understøtninger teglbjælker

Eksempler
Eksempel 1:
Over et 1,2 × 1,2 m vindue indlægges en 2 skifte tegloverligger i ydermuren. Der opmures 2 m murværk (30 skifter) over dette vindue indtil næste vindue.
Der anvendes KC 50/50/700 og normalt sugende sten.
Ved interpolation ses, at maksimumsafstanden, før der skal anvendes midlertidig understøtning, er 1,4 m. Bjælken kan opmures uden anvendelse af midlertidige understøtninger.

Eksempel 2:
Over et vindue med bredden 1,8 m indlægges en 1 skifte tegloverligger i ydermuren. Der opmures 1 m murværk (15 skifter) over dette vindue.
Der anvendes KC 50/50/700 og normalt sugende sten.
Det ses, at maksimumsafstanden, før der skal anvendes midlertidig understøtning, er 0,9 m.
Bjælken opmures ved anvendelse af én midlertidig understøtning, der placeres i midten.

Eksempel 3:
Ved et byggeri skal der placeres konsoller, som skal bære det overliggende murværk i +3 m højde.
Der anvendes KC 50/50/700 og normalt sugende sten.

Der kan anvendes følgende afstande mellem konsollerne:

Afstande mellem understøtninger teglbjælker

I mange tilfælde bliver det konsollernes bæreevne, der bliver afgørende.

Sidst redigeret: 2020-10-15

Sitemap