BurgerClose

Udførelse generelt

Under denne overskrift gives vejledning i udførelse af overfladebehandling, som er generelt for alle typer overfladebehandling. Se nærmere under de enkelte typer for de særlige forhold.

Byggepladsen

Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger i form af afdækninger af murværket, således murværket ikke fugtbelastes unødigt. Vær især opmærksom på, at der skal være monteret tagrender og midlertidige nedløbsrør, så vand fra tagfladerne ikke opfugter murværket.

Hvor overfladebehandlingen kommer i kontakt med ikke-korrosionsfast metal, der føres ud gennem behandlingen, skal metallet beskyttes for at undgå korrosion og misfarvning.

Udtørring

Inden nyopført murværk kan overfladebehandles, skal en vis udtørring finde sted. Vandindholdet i udvendigt murværk må således max. være ca. 3 vægt%, og vandindholdet skal være endnu lavere, såfremt murværket skal males.

Ved opførelse af murværk tilfører mørtlen normalt vandmængder svarende til ca. 4-5 vægt%. En del af dette vand skal udtørres, inden overfladebehandling foretages, da overfladebehandling i sig selv reducerer vandets fordampning fra murværket. Fugtigt murværk har en lang udtørringstid og er dermed i en lang periode udsat for mulige frostskader.

Det er ikke muligt præcist at angive, hvornår vandindholdet i nyopført murværk er ca. 3 vægt%, men normalt kan overfladebehandlingen først udføres 1-4 måneder efter opmuringen eller fugningen (afhængig af vejrlig). Såfremt opmurings-mørtlen indeholder kalkhydrat, bør mørtlens kalkdel være afhærdnet 2-3 cm ind fra murværkets forside, inden der udføres en overfladebehandling.

Udtørringstiden bliver kortere, hvis murværket afdækkes mod nedbør under opførelsen.

Tidspunkt

Overfladebehandling af murværk udføres bedst i forårs- og sommermånederne, med mindre murværket sikres mod frostpåvirkning gennem vinterforanstaltninger, og holdes over ca. 5 °. Er vandindholdet i murværket højt, når behandlingen foretages, forlænges udtørringsperioden. Dermed øges risikoen for frostskader, hvis overfladebehandlingen udføres i efterårs og vintermånederne.

I tørre perioder med varme og blæst må overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring. Overfladebehandling må ikke udføres i direkte sol. Svindrevner i mørtellag risikerer at fremkomme ved for hurtig udtørring.

Forvanding

Underlaget skal altid forvandes, men der er ikke bestemte regler for, hvor kraftigt og hvor længe der skal vandes. Det afhænger af luftens temperatur, fugtighed, vindforhold, mørteltype og underlagets evne til at suge.

Formålet med at vande er at nedsætte, men ikke ophæve underlagets sugeevne. Et for kraftigt sugende underlag vil suge vandet ud af mørtlen så hurtigt, at det forringer vedhæftningen. Et for fugtigt underlag kan give dårlig vedhæftning, fordi sugeevnen bliver for lille. Sugeevnen skal helst være ens i alle områder – dels af hensyn til arbejdets udførelse dels af hensyn til det færdige resultat.

Planlægning af arbejdsproces

Overfladen, der skal behandles, bør inddeles i afgrænsede felter, og arbejdet færdiggøres "vådt i vådt". Dette sikrer, at den færdige overflade fremtræder ensartet og uden iøjnefaldende skel. Afgrænsninger kan eksempelvis placeres ved hjørner, bag tagnedløb, gesimsbånd, dilatationsfuger, vinduesfalse m.v.

Det er vigtigt, at arbejdsprocessen planlægges, så de afgrænsede felter færdiggøres helt, inden der gøres ophold i arbejdet, og det er vigtigt, at bemandingen afpasses efter arbejdets omfang.

Beskyttelse og efterbehandling

Ny overfladebehandling skal beskyttes mod hurtig udtørring, slagregn samt naturligvis mod frost, indtil tilstrækkelig hærdning har fundet sted. For hurtig udtørring kan medføre, at der opstår revner. Det bedste resultat opnås, hvis stilladset dækkes ind. Overfladebehandlingen holdes fugtig, typisk de første 1-2 uger efter behandlingen er udført. Vandforstøvning kan med fordel bruges.

Hydratkalk (calciumhydroxyd) er delvist opløselig i vand, indtil hærdning har fundet sted ved reaktion med CO2, hvilket først sker, når murværket har et fugtindhold på under ca. 7 vægtprocent. Hvis ny overfladebehandling ikke beskyttes mod slagregn, indtil mørtlen er tilstrækkelig afhærdnet, er der risiko for, at en del af hydratkalken (calciumhydroxyd) vaskes ud af mørtlen. Når vandet fordamper, udfældes kalk i overfladen, hvor den vil hærdne med hvide misfarvninger til følge. Denne kalk (calciumcarbonat) kan være vanskelig at fjerne.

Kvalitetssikring

Der foreligger ingen specifikke retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med udførelse af overfladebehandling. Der bør dog foretages kontrol af følgende ud fra en visuel bedømmelse:

Produkter
Der bør udføres modtagekontrol af mursten og fabriksfremstillet mørtel samt kontrol af pladsfremstillet mørtel jf. DS/INF 167:2015 samt evt. CE-mærkning.

Murværkets overflade
Før udførelsen af overfladebehandling bør murværkets overflade kontrolleres og godkendes, således at den svarer til forskrifterne for den valgte overfladebehandling, f.eks. for tynde pudslag: fyldte fuger helt frem til murstenenes forkant. Der må ikke forefindes mørtelslam på murstenene, murværket skal fremstå som en ren facade. (Mørtelslam på murværket forhindrer vedhæftning af pudslaget).

Udførelseskontrol
Foreligger der ikke anden beskrivelse af udførelseskontrol, bør der som minimum foretages kontrol af udførelsen svarende til den valgte overfladebehandling.

Sitemap