BurgerBurgerCloseClose

Udførelse generelt

Under denne overskrift gives vejledning i udførelse af overfladebehandling, som er generelt for alle typer overfladebehandling. Se nærmere under de enkelte typer for de særlige forhold.

Mørtel til overfladebehandling

Valg af mørteltype afhænger bl.a. af underlag, klima, mekanisk påvirkning og ønsket til den færdige overflades udseende. Ved valg af mørtel må det dog tages i betragtning, at en mørtel med et højt indhold af bindemiddel (eksempelvis cement) ikke altid er at foretrække. Det anbefales sædvanligvis at bruge så velgraduerede delmaterialer som muligt, og at tilslagsmaterialet er så grovkornet som muligt. Udsættes en overflade for kraftig mekanisk påvirkning, bør der vælges en stærkere mørtels. Pudslagets styrke - svarende til indholdet af bindemiddel - skal aftage udefter fra lag til lag, og styrken skal afpasses efter underlaget. Mørtlen må ikke indeholde tilsætningsstoffer som betonklæber eller lignende, der kan reducere vands mulighed for at fordampe fra murværket. Skal murværket eksempelvis kalkes, bør mørtlen indeholde så lidt cement som muligt af hensyn til kalklagets vedhæftning. Alternativt kan vælges en hydraulisk kalkmørtel.

Blandingsforhold
Forslag til blandingsforhold for mørtler til overfladebehandling findes her.Skemaet tager kun hensyn til miljømæssige påvirkninger. Fysiske påvirkninger kan betinge en stærkere mørtel end anført i oversigten. Blandingsforholdene er kun vejledende, og valget må derfor for hvert enkelt projekt afpasses efter lokale forhold, konstruktionens opbygning og placering af de materialer, der i øvrigt indgår. For mørtelskemaet gælder desuden, at materialeproducenternes anvisninger altid bør følges frem for skemaets forslag.

Byggepladsen

Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger mod enhver form for fugtpåvirkning, så facaden ikke fugtbelastes unødigt. Vær især opmærksom på, at der skal være monteret tagrender, så vand fra tagfladerne ikke opfugter murværket.

Hvor overfladebehandlingen kommer i kontakt med metal, der føres ud gennem behandlingen, skal metallet beskyttes for at undgå korrosion og misfarvning.

Udtørring

En vis udtørring skal finde sted, inden nyopført murværk kan overfladebehandles. I udvendigt murværk må vandindholdet max. være ca. 3 vægtprocent og endnu lavere, hvis det skal males.

Ved opmuringen tilfører mørtlen normalt murværket en vandmængde på ca. 4-5 vægtprocent. Da overfladebehandling i sig selv reducerer vandets fordampning fra murværket, skal en del af dette vand udtørres, inden overfladebehandling foretages. Fugtigt murværk har en lang udtørringstid og er dermed i en lang periode udsat for mulige frostskader. Jo bedre udtørring, jo mindre risiko for frostskader. Hvornår vandindholdet i nyopført murværk er ca. 3 vægtprocent, kan ikke angives præcist, men normalt kan overfladebehandling først udføres 1-4 måneder efter opmuringen, afhængig af vejrlig.

Tidspunkt

Overfladebehandling af murværk udføres bedst i forårs- og sommermånederne, med mindre murværket sikres mod frostpåvirkning gennem vinterforanstaltninger.

Er vandindholdet i murværket højt, når behandlingen foretages, forlænges udtørringsperioden. Dermed øges risikoen for frostskader, hvis overfladebehandlingen udføres i vinterhalvåret.

I tørre perioder med varme og blæst må overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring.

Forvanding

Underlaget skal forvandes, men der er ikke bestemte regler for, hvor kraftigt og hvor længe der skal vandes. Det afhænger af luftens temperatur, fugtighed, vindforhold, mørteltype og underlagets evne til at suge.

Formålet med at vande er at nedsætte, men ikke ophæve underlagets sugeevne. Et for kraftigt sugende underlag vil suge vandet ud af mørtlen så hurtigt, at det forringer vedhæftningen. Et for fugtigt underlag kan give dårlig vedhæftning, fordi sugeevnen bliver for lille.

Planlægning af arbejdsproces

Overfladen, der skal behandles, bør inddeles i afgrænsede felter, og arbejdet færdiggøres "vådt i vådt". Dette sikrer, at den færdige overflade fremtræder ensartet og uden iøjnefaldende skel.
Afgrænsninger kan eksempelvis placeres ved hjørner, bag tagnedløb, gesimsbånd, dilatationsfuger, vinduesfalse m.v.

Det er vigtigt, at arbejdsprocessen planlægges, så de afgrænsede felter færdiggøres helt, inden der gøres ophold i arbejdet, og det er vigtigt, at bemandingen afpasses efter arbejdets omfang.

Beskyttelse og efterbehandling

Indtil tilstrækkelig hærding har fundet sted, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger til at beskytte ny overfladebehandling mod for hurtig udtørring, nedbør og eventuel frost. For hurtig udtørring kan medføre, at der opstår revner. Det bedste resultat opnås, hvis stilladset dækkes ind.
For at sikre mod revner, der kan opstå ved for hurtig udtørring, anbefales det at holde overfladebehandlingen fugtig, typisk de første 1-2 uger efter behandlingen er udført. Vandforstøvning kan med fordel bruges.


Hydratkalk (calciumhydroxyd) er delvist opløselig i vand, indtil hærdning har fundet sted ved reaktion med CO2, hvilket først sker, når murværket har et fugtindhold på under ca. 7 vægtprocent. Hvis ny overfladebehandling ikke beskyttes mod nedbør, indtil mørtlen er tilstrækkelig afhærdnet, er der risiko for, at en del af hydratkalken (calciumhydroxyd) vaskes ud af mørtlen. Når vandet fordamper, udfældes kalk i overfladen, hvor den vil hærdne med hvide misfarvninger til følge. Denne kalk (calciumcarbonat) kan være vanskelig at fjerne.

Kvalitetssikring

Der foreligger ingen specifikke retningslinier for kvalitetssikring i forbindelse med udførelse af overfladebehandling. Der bør dog foretages kontrol af følgende ud fra en visuel bedømmelse:

Produkter
Der bør udføres modtagekontrol af mursten og fabriksfremstillet mørtel samt kontrol af pladsfremstillet mørtel jf. DS/INF 167:2008 samt evt. CE-mærkning.

Murværkets overflade
Før udførelsen af overfladebehandling bør murværkets overflade kontrolleres og godkendes, således at den svarer til forskrifterne for den valgte overfladebehandling, f.eks. fyldte fuger helt frem til murstenenes forkant (skrabefuge).

Udførelseskontrol
Foreligger der ikke anden beskrivelse af udførelseskontrol, bør der som minimum foretages kontrol af udførelsen svarende til den valgte overfladebehandling.

Sitemap