BurgerClose

Varmeegenskaber for tegl

Rumfangsbestandighed

Alle byggematerialer ændrer mål, når de udsættes for temperaturændringer, og for murværk af tegl kan man regne med en længdeudvidelse på ca. 0,005 mm/m°C

Varmeledningsevne
Et materiales varmeledningsevne stiger med densiteten, og for massive teglsten varierer basisvarmeledningstallet fra 0,35 W/m°C for massive sten med stenmassedensitet 1200 kg/m3 (T/1200) til 0,58 W/m°C, for massive sten med massedensitet 1800 kg/m3 (T/1800). Molersten har varmeledningstal 0,20-0,25 W/m°C.

Fremstilles sten med samme teglmassedensitet som for de nævnte massive, men med huller, således at ca. 20% af teglmassen erstattes med luft, varierer de tilsvarende varmeledningstal fra 0,29 til 0,47 W/m°C.

Tegls varmefylde regnes almindeligvis at være 0,96 kJ/kg°C.

Varmekapacitet
Ved et materiales varmekapacitet forstås sædvanligvis dets evne til at oplagre (akkumulere) varme, og denne evne er en funktion af varmefylde og masse. Da varmefylden for de fleste uorganiske bygge- og isoleringsmaterialer ligger i intervallet 0,75-1,05 kJ/kg°C, bliver det først og fremmest massen, som medfører forskelle i varmekapacitet.

Tunge materialer kan altså akkumulere større varmemængder end lette. Dette kan have betydning, når det drejer sig om at nedsætte afkølings- eller opvarmningshastigheden f.eks. for en ydervæg, hvis ydertemperaturen pludselig falder eller stiger, eller opvarmningen pludselig afbrydes.

Konstruktioner af tegl har på grund af deres forholdsvis høje vægt en større varmekapacitet end konstruktioner af de fleste andre byggematerialer.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)

Sitemap