BurgerBurgerCloseClose

Murværk

Mursten
I Eurode 6, EN 1996-1-1:2006 defineres mursten og blokke under et som byggesten. Mursten og blokke bliver således en handelsbetegnelse.

Basisstyrker
Murværkets basisstyrker er de karakteristiske styrker bestemt ved standardiserede prøvningsmetoder som angivet i EN 1052-1 ... EN 1052-5.

Bruttodensitet
Byggestenens tørmasse divideret med totalrumfanget uden fradrag af eventuelle huller, men med fradrag af udsparinger, der forudsættes fyldt med mørtel.

Byggesten
Fællesbetegnelse for mursten og blokke.

Byggestens normaliserede trykstyrke
Middeltrykstyrken af en byggesten konverteret til trykstyrken for en ækvivalent, lufttør byggesten med 100 mm bredde og 100 mm højde.

Byggestens trykstyrke
Trykstyrken fb bestemmes som angivet i EN 772-1.
Stenenes trykstyrke angives som 5% eller 95% fraktil.

Hulsten
Hulsten er mursten med huller vinkelret på liggefladen.

Massive byggesten
Til massive byggesten henregnes byggesten, hvor arealet af huller vinkelret på liggefladen højst udgør 25% af stenens liggeflade.

Minutsugning
En byggestens minutsugning er den vandmængde, stenens liggeflade kan opsuge på 1 minut ved en standardiseret prøvning, angivet i masse pr. arealenhed.

Molersten
Et produkt fremstillet ved brænding af moler eller molerholdig masse, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Murstenssortering
Mursten, der opfylder samme, fuldstændige varedeklaration, benævnes en sortering.

Nettodensitet
Stenmassens densitet.

Tegl
Et produkt fremstillet ved brænding af ler eller lerholdig masse, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Vandoptagelse
En byggestens vandoptagelse er det vandrumfang, stenen kan optage på 2 døgn ved en standardiseret prøvning, angivet i procent af stenmassens rumfang.

Sitemap