BurgerClose

Hvem kontrollerer CE-mærket

Der gælder forskellige krav til omfanget af kontrol med CE-mærkede produkter. Produktstandarden fastsætter, om producenten skal lade sig overvåge af en 3. part og i hvilket omfang. Der gælder altså ikke ens regler for produkterne. Dette har betydning i forbindelse med fastlæggelse af kontrol- og sikkerhedsniveauet for en konstruktion.

Alle produktstandarderne har et ”anneks ZA”, som fastlægger følgende:

  • Hvilke egenskaber er harmoniserede og skal derfor deklareres og angives i forbindelse med CE-mærkningen.
  • Hvilket niveau for dokumentation af overensstemmelse med standarden er fastlagt for produktet.

Niveauet for dokumentation af overensstemmelse angiver primært niveauet for 3. parts overvågning. Når 3. parts medvirken er påkrævet, skal det ske gennem et såkaldt notificeret organ, som er et laboratorium eller et certificeringsorgan, som er anerkendt, notificeret, til at måtte foretage typeprøvning eller certificering.
Kravene til den dokumentation, producenten skal sørge for, er de samme for alle byggevarer, nemlig:

  • Typeprøvning (1. gangsprøvning, som fastlægger deklarerede egenskaber efter fastlagte standarder for prøvning).
  • Dokumenteret produktionsstyring, herunder løbende udtagning af færdigvarer til prøvning, når det er relevant.
  • Overensstemmelseserklæring (producentens erklæring om at have overholdt bestemmelserne i produktstandarden).

Omfanget af 3. parts overvågning, som supplerer producentens egen dokumentation, kan variere fra ”ingen” til løbende overvågning af alle punkterne. Det er nødvendigt for den projekterende at forholde sig til dette, idet der gælder forskellige regler for sikkerhedsniveauet i forbindelse med projektering.

I oversigtsform ser systemerne således ud:

Hvem kontrollerer CE-mærket

System:

Typeprøvning

Produktionsstyring

Eksempler på produkter

4

Udføres af producenten

Ingen certificering

Receptmørtel. Byggesten kategori II

3

Ved notificeret laboratorium

Ingen certificering

Overliggere. Murbindere.

2

Udføres af producenten

Certificeres én gang, men ingen løbende overvågning

Bygningskalk.

2+

Udføres af producenten

Certificeres og overvåges

Funktionsmørtel. Byggesten kategori I.

1

Ved notificeret laboratorium

Certificeres og overvåges

1+

Ved notificeret laboratorium

Certificeres og overvåges. Desuden udtages løbende prøver til notificeret prøvning.

Cement

Det fremgår, at kun systemerne fra 2+ og opefter indebærer en løbende 3. parts overvågning. Det har konsekvens for projekteringen:
Iht. DS/INF 167 pkt. A.6.1(2) skal der for materialer, som ikke er underlagt en 3. parts kontrol, gennemføres supplerende modtagekontrol.
Den supplerende modtagekontrol omfatter prøvning af materialerne, og kan dermed blive både kostbar og tidkrævende i forbindelse med udførelsen.

Det anbefales i praksis at anvende produkter, som er omfattet af en 3. parts kontrol.
Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der fortsat eksisterer frivillige, uvildige kontrolordninger for sådanne produkter, som ikke er omfattet af lovkravet om løbende overvågning jf. tabel 1, og som dokumenterer overvågningen.

Eksempler på frivillige kontrolordninger:

  • Dansk Mørtelkontrol under Dancert
  • Dansk Murstenskontrol, herunder: Deklarationsordningen for præfabrikerede murværkselementer
Sitemap