BurgerClose

Dimensionering

Efterspændt murværk dimensioneres i det store hele som lodret belastede vægfelter.

Programmet murværksprojektering kan anvendes.
De særlige forhold vedr. dimensionering er beskrevet i efterstående dokumenter.

Eksempler på beregning kan downloades under menupunktet eksempler.

Bemærk at beregningseksemplerne er udført efter den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.

Dimensionering af efterspændte kombinationsvægge

Efterspændte kombinationsvægge dimensioneres i det store hele som lodret belastede vægfelter. Specielle forhold er beskrevet nedenstående.

Bemærk at vejledningen tager udgangspunkt i den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.

Lodret last
Variationen i den lodrette last er afhængig af bagvægstypen. I projektmaterialet foreskrives en opspændingskraft P (f.eks. 85 kN) og ved projekteringen regnes med nedenstående interval af P.

Kombinationsvæg bestående af formur af tegl og bagvæg af:

  • Tegl fra 0.80 x P til 1.10 x P
  • Porebeton fra 0.75 x P til 1.15 x P
  • Letklinkerbeton fra 0.70 x P til 1.10 x P

Excentricitet
Pga. udformningen af beslaget kan der regnes med en vis indspænding i toppen af vægfeltet. Det vil sige, at excentriciteten (e0) kan regnes at virke til gunst. Størrelsen på e0 må højst være 1/3 af vægtykkelsen og ikke større end 2 gange excentriciteten i vægfeltet.
F.eks. for en 108 mm væg kan e0 = -36 mm, når excentriciteten i vægfeltet er større end 18 mm.

Vægbredde
Bredden af den trykpåvirkede væg kan sættes til højden. Det vil sige, er der efterspændt pr. 8 m i et vægfelt med en højde på 2,80 m, regnes der med en trykpåvirket pille på 2,80 m x 2,80 m.

Placering af stang
Normalt placeres stangen i midten, således at for- og bagmur får samme efterspændingskraft. Konstruktionen kan eventuelt optimeres, såfremt stangen placeres forskudt fra midterplanen.

Belastningstidspunkt
Konstruktionen må normalt ikke efterspændes før 3 døgn efter opmuringen. For svage sten og mørtler kan en dimensionering af vederlaget ved opspændingstidspunktet være nødvendig. Informationer vedrørende styrkeudvikling af murværk kan ses her.

Dimensionering af efterspændte fritstående mure

Beregningsmodel

Bemærk at beregningsmodellen tager udgangspunkt i den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.

Følgende konservative beregningsmodel til bestemmelse af bæreevnen for efterspændte fritstående mure kan anvendes:.
Som materialeparametre anvendes (naturligvis) karakteristiske værdier for murværkets:

trykstyrke: fcnk
bøjningstrækstyrke: ftlk
elasticitetsmodul: E0k

En efterspændt fritstående mur kan beregnes som et lodret belastet vægfelt understøttet i top og bund (fx vha. programmet Murværksprojektering) med en søjlehøjde lig den faktiske højde og med en formel belastningshøjde lig den dobbelte højde af den efterspændte fritstående mur.

Bruddeformationen sættes til h/10, hvilket medfører, at der til den initiale efterspænding (Ei) kan adderes et konservativt bidrag på:
E – Ei = 100/h
Hvor E er den samlede efterspænding.

Den ekstra efterspænding fremkommer pga. væggens rotation under vindbelastningen. Efterspændingskraften fordeles jævnt i det langsgående tværsnit
Der regnes med en maksimal afstand mellem efterspændingsstængerne på 3,0 m.

Tabel for typiske værdier
På baggrund af ovenstående beregningsmodel er følgende tabel udarbejdet:

Værdier til praktisk dimensionering

Dimensionering

Højde af fritstående mur

Afstand mellem efterspændingsstænger

Efterspænding

h (m)

(m)

(kN)

1,50

3,0

10

1,75

3,0

35

2,00

2,8

48

2,25

2,0

54

2,50

1,4

55

Forudsætninger:
Vindlast: 0,98 kN/m2
Dette svarer til vindlast bestemt for:
Terrænklasse = Landbrugsland
Højde over terræn = 3,5 m
Formfaktor = 1,0

Der betragtes en fritstående støttemur opbygget som hulmur med vanger bestående af 2 · 108 mm teglstensmur og 132 mm hulrum
Styrkeparametre som nedenstående eller stærkere:

fcnk = 6,61 MPa
E0k = 2500 MPa
ftlk = 0,23 MPa
ftsk = 0,77 MPa

Dette svarer til murværk opmuret med sten med trykstyrke (fb):
fb = 20 MPa
og en funktionsmørtel M7, med følgende mørtelstyrker:
fmor,c = 7,0 MPa
fmor,t = 2,5 MPa
fmor,tlk = 0,25 MPa

Ved enderne regnes den "fri kant" ikke at overstige mere end halvdelen af "højden"

Sitemap