BurgerClose

Konsoller

Vejledning om udførelse af konsoller i murværk kan findes kapitel 18 i ”Det murede hus. Anvisning i god byggeskik”, Teknologisk Institut, 2016, samt i byg-erfa blad nr. (21) 16 12 14, Murværk på konsoller – forebyggelse af revner og fugtproblemer

Konsoller boltes til den bærende bagmur, og normalt boltes en præfabrikeret tegloverligger til konsollens ”tå” via ankerskinner, som er indstøbt i tegloverliggeren. Murværket, som skal bæres af konsollen, mures herefter ovenpå overliggeren. Bemærk at boltene ikke skal spændes hårdt. Se leverandørens montagevejledning.

Det skal sikres at konsollens hæl kan støtte mod underlaget (se figur nedenfor)

Hullerne i konsollens tå er aflange, og dette giver en vis montagetolerance. Men det giver ikke murværket mulighed for bevægelse vinkelret på murens plan.

Projektet skal anvise type og placering af konsoller, såvel som nødvendig armering (stigarmering) i fuger samt placering af dilatationsfuger. Dilatationsfuger er påkrævet som adskillelse af murværket, der bæres af konsoller, og øvrigt murværk. Det vil normalt sige ud for enderne af murfeltet, som er båret af konsoller, eller vandret under konsollerne.

Bemærk:

  • når afstanden (højden) mellem konsolrækken og fundamentet er mindre end 2,2 m, kan dilatationsfuger undgås, såfremt der indlægges stigarmering pr. 2.– 4. skifte i overgangene (afhængig af geometrien).
  • 2,2 m er ikke en konservativ værdi. Revner for 2,2 m spring er observeret på vejrligseksponerede sydfacader (hvor der ikke er indlagt armering eller dilatationsfuge).

Hvis konsollerne er anvist nærmere end 1,0 m fra hjørner, bør der anvendes konsoller, som ikke fikserer murværket (såkaldt glidekonsol) og/eller hjørnet skal armeres med liggefugearmering.

En kombination af løsningerne (glidekonsol og armering af hjørnet) kan anvendes for at undgå revner i murværket.

Glidekonsol

Glidekonsoller har bevægelsesmulighed i vandret retning. De anvendes i kombination med præfabrikerede tegloverliggere med stålforstærkede udsparinger i ”overstørrelse”, hvori konsollens bæreplade indsættes på et stykke murpap. Der må ikke anvendes bolte til samlingen.

Glidekonsol

Figur fra Byg-Erfa (21)16 12 14. Princip for glidekonsol og præfabrikeret overligger med udsparing. Pilen markerer det område, hvor konsollens hæl skal have kontakt med underlaget.

Armering af murhjørne

Der indlægges ca. 4 stk. hjørnearmering jævnt fordelt i en højde af ca. 1,3 til 1,4 m over konsollerne.

Armering af murhjørne

Armering af murhjørne, hvor konsoller er monteret nærmere end 1 m fra hjørnet. Nederste skifte over konsol er vist.
1: bærende bagmur
2: formur af tegl/præfabrikeret overligger
3: Første binderkolonne, 1 m fra hjørnet,
4: konsol -møtrikker mod overligger fingerspændes (gælder det kun konsol ved hjørnet)
5: stigarmering rundt om hjørnet

Armering af fuger over stød i overliggere

For at undgå revner ud for stød i overliggere, indlægges stigarmering i fugen over overliggeren. Se fig. Nedenfor. Endvidere indlægges armering 1 skifte over konsollens ”tå”.

Konsoller

Figur fra Byg-Erfa (21) 16 12 14. Viser placering af armering i facaden. NB: der er en trykfejl i figurens tekst, 2. linje, der skal stå:
"Stigarmering ved L> 600 mm, mellem konsoller" (ikke 600 m)

Fugtspærre ved konsoller

Fugtisoleringen i murværk med konsoller udføres normalt som en dobbeltsikring, med mindre murværket er beskyttet mod slagregn. Dobbeltsikring kan i nogle tilfælde udføres med en kombination af bitumenbaseret fugtspærre membran og en plastprofilrende. Bemærk, at denne løsning ikke kan udføres, hvis en dilatationsfuge flugter med vinduets sidekarme. Udføres i øvrigt som i afsnit om fugtspærre.

Hvis dobbeltsikring ikke er muligt, og der er tale om kraftig slagregnsbelastning, bør bjælkehøjden ikke overstige 4–5 skifter. Kontaktarealet mellem mørtel og mursten under nederste fugtspærre, skal være 95 % svarende til skærpet kontrolklasse. Dette opnås i praksis ved at mure med „slået“ studsfuge. Fugtspærre udført med murpap har tilstrækkelig fleksibilitet til at føres igennem dilatationsfugen. Fugtspærren udføres med endebund, hvor der er risiko for vandafledning til underliggende vindue.

Sidst opdateret: 2020-09-03

Sitemap