BurgerBurgerCloseClose

Kontrolklasse

I forbindelse med fastlæggelse af partialkoefficienter skelnes der mellem lempet, normal og skærpet kontrol. Skalmure, formure i kombinationsvægge og lokale forstærkninger tillades dog udført i kontrolklasse forskellig fra det øvrige murværk i bygningen.

Der må iht. det nationale anneks til Eurocode 6, EN 1996-1-1 DK NA:2008, ikke udføres konstruktioner med følgende kombinationer af sikkerhedsklasse og kontrolklasse:

  • lav sikkerhedsklasse og skærpet kontrolklasse er ikke mulig
  • høj sikkerhedsklasse og lempet kontrolklasse er ikke mulig

Kontrolklasserne og kravene til udførelse er beskrevet i DS/INF 167:2008.

Kontrolklassen bør vælges efter bygværkets karakter under hensyn til de praktiske udførelsesmuligheder. Konstruktioner i høj sikkerhedsklasse bør udføres under skærpet kontrol, såfremt konstruktionssvigt af et enkelt delelement medfører et større kollaps af byggeriet.

I statisk bestemte konstruktioner vil et enkelt svigt af et bygningselement ofte medføre et totalt eller partielt kollaps af byggeriet.

Byggerier i høj sikkerhedsklasse med f.eks. enkeltspændte dækelementer, enkeltspændte bjælkeelementer eller større åbninger i nederste etage, bør udføres under skærpet kontrol.

Byggerier i høj sikkerhedsklasse med f.eks. dobbeltspændte dækelementer eller in-situ støbt bjælkedæk system kan udføres under normal kontrol.

Modtagekontrol

Omfanget af modtagekontrol for materialer er afhængigt af kontrolklassen, som arbejdet udføres under, og om produktionen af materialerne er omfattet af en 3. parts kontrol.

I den forbindelse kan det nævnes, at der findes flere kontrolordninger, bl.a. Dansk Murstenskontrol, Letbetonkontrollen, Betonvarekontrollen og Dansk Mørtelkontrol, som alle er oprettet på frivilligt grundlag.

Disse kontrolordninger medvirker til, at produktionen af de respektive byggeprodukter foregår i overensstemmelse med gældende normer. Der henvises generelt til de respektive kontrol- og certificeringsordningers bestemmelser.

Ved modtagelse af leverancer på byggeplads skal der foretages en visuel kontrol af materialer, eventuel mærkning og medfølgende dokumenter. Det skal herved sikres, at de leverede materialer svarer til de materialer, hvis deklarerede egenskaber opfylder de forudsætninger, der er anvendt ved beregning og konstruktionsudformning.

Ved leverance af materialer, hvis produktion ikke er omfattet af en 3. partskontrol, skal der desuden gennemføres en supplerende modtagekontrol efter nedenstående retningslinier.

I DS/EN 1990, anneks D, er beskrevet statistiske principper for kontrol af materialeegenskaber.

Supplerende modtagekontrol for byggesten, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde < 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 25.000 sten og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 100.000 sten.

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde ≥ 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 3.500 blokke og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 14.000 blokke.

Supplerende modtagekontrol for mørtel, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Normal kontrol
For fabriksfremstillet mørtel til konstruktioner, der opføres under normal kontrol, skal der for hver type foretages en mørtelprøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 20 m3 færdigblandet mørtel i våd tilstand og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 60 m3 mørtel.

Skærpet kontrol
For fabriksfremstillet mørtel til konstruktioner, som opføres under skærpet kontrol, skal der for hver mørteltype foretages en mørtelprøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for hver påbegyndt leverede 20 færdigblandet mørtel i våd tilstand.

Supplerende modtagekontrol for andre materialer, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

For mørtelmaterialerne bindemidler og tilslagsmaterialer skal det ved prøvning eftervises, at mørtelmaterialernes deklarerede egenskaber er i overensstemmelse med det forudsatte ved beregning og konstruktionsudformning. Eftervisningen skal ske med samme omfang som for fabriksfremstillet mørtel.

Udførelseskontrol

Hvad valget af kontrolklassen indebærer for udførelsen, kan ses af efterfølgende skema:

Bemærk at generel udførelseskontrol, som gælder for alle kontrolklasser, er ikke medtaget i skemaet.

Kontrolklasse

Udførelsesaktivitet

Lempet kontrol

Normal kontrol

Skærpet kontrol

Byggepladsfremstillet mørtel:

Dokumentation af, at forudsat blandingsforhold er opnået

Skal foretages for den først producerede mørtel

Skal foretages for de først påbegyndt producerede 15 m3 mørtel og herefter for hver påbegyndt producerede 40 m3mørtel.

Skal foretages for hver påbegyndt producerede 15 m3 mørtel.

Murværk

Placeringsafvigelse for mure og søjler:

Midterplansafvigelse v. 2 over hinanden stående:

 

max. 20 mm

 

max. 15 mm

 

max. 10 mm

Fuger

se tolerancer her

se tolerancer her 

se tolerancer her 

Kontaktfladeareal ved byggesten

min. 75%

min. 85%

min. 95%

Kontaktfladeareal ved uarmerede mure af letbeton med en tykkelse på 190 mm og derover

Tilladt 50 mm midterzone uden mørtel

 

Tilladt 50 mm midterzone uden mørtel

min. 100%

Forbandt

Stående fortanding

 

For bygninger med højde indtil 8,5 m tilades stående fortanding uden nærmere eftervisning, når der anbringes en Ø 4 mm trådbinder i hvert 3. skifte i fortandingsfugen.

For bygninger med højde indtil 8,5 m tilades stående fortanding uden nærmere eftervisning, når der anbringes en Ø 4 mm trådbinder i hvert 3. skifte i fortandingsfugen.

Diverse

Delformater

Hugning/skæring/klipning

Hugning/skæring/klipning

Skæring/klipning

Riller og udsparinger

Tillades udført ved hugning

skal udføres ved fræsning

Fræsning, og kun i omfang som angivet på tegninger

Sitemap