BurgerClose

Lodsteder

Ved arbejdets påbegyndelse etableres typisk lodsteder, hvorfra der løbende loddes eller ’indlægges’ lodlinjer med lodstok eller laser, og hermed tilstræbes det, at opmuringen styres, så mur – og forbandt – opføres i lod og vage inden for den givne toleranceramme.

Er murværksfladen enkel og uden åbninger, hjørner, fremspring og lign. etableres lodstederne typisk ved murværkets begyndelse og afslutning (typisk i hjørnerne) og typisk jævnt fordelt med en indbyrdes afstand varierende fra 1,5 m til 5 m.

Er murværket mere komplekst og forsynet med vindues- og døråbninger, hjørner, fremspring og lign. loddes der først og fremmest ved alle false og dernæst på murværksfladen i øvrigt.

Mellem lodsteder- og linjer opmures, så de naturligt forekommende og tilladelige afvigelser og forskelligheder i stenenes størrelse optages og fordeles jævnt, og særlig opmærksomhed skal udvises med hensyn til, hvorvidt der mures med maskinsten eller med blødstrøgne sten.

Lodsteder markeres typisk under udlægningen af 1. skifte med placeringen af trækiler eller lign. i studsfuger, og der loddes herfra med lodstok/laser lagt til højre stenkanter i studsfuger.

Ved opmuring i flere etager og ved arbejde med mere komplekse forbandter etableres ofte op til flere lodsteder undervejs – både i højden efterhånden som arbejdet skrider frem – og i ’bredden’; eksempelvis som markeringer af de enkelte sten i en kompliceret forbandtkode, som dermed bliver tydeligere og nemmere at gentage korrekt under opmuringen.

Sitemap