BurgerClose

Brand

Brandfasthed

Bestemmelserne i BR18, kapt. 5 er funktionsbaserede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, der skal opnås i tilfælde af brand. Byggelovens bestemmelser tager udgangspunkt i personsikkerhed og mulighed for evakuering af personer. Sikkerhedsniveauet er tæt knyttet til risikoen for brandspredning og bygningens stabilitet.

Byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskaber skal dokumenteres. Dokumentationen kan bestå i klassifikation af byggevarer og bygningsdele iht. fælleseuropæiske regler for prøvning og klassifikation og ved

• beregning
• brandprøvning efter gældende prøvningsmetoder og
• CE-mærkning

Da såvel tegl som mørtel er ubrændbare materialer, er teglstensmurværk særdeles brandfast, og krav vedrørende brandforhold, der af myndighederne stilles til vægge i beboelsesbygninger, vil da også kunne tilfredsstilles af teglstensmurværk.

Brandteknisk dimensionering

I EN 1996-1-2 angives tabeller for praktisk brandteknisk dimensionering. Her er indgangsparametrene murens geometri, udnyttelsesgrad og rumvægt samt byggestenenes trykstyrke. Find vejledning i brandteknisk dimensionering her:

Introduktion og brandtekniske begreber

Brandmodstandsevne, dimensionering

Eksempler

Eksempelsamling

Erhvervs- og Boligstyrelsen har udgivet ’Eksempelsamling om brandsikring af byggeri’, 2. udgave 2016, og ’Brandteknisk Vejledning 35, Brandvægge og brandadskillelser, Udførelsesmæssige detaljer’ er udgivet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2003.

Brandvægge, brandsektionsvægge og brandkam

Brandvægge og brandsektionsvægge skal føres op over taget med afdækket brandkam med konstruktion som den underliggende væg i en højde af mindst 30 cm målt vinkelret på tagfladen, og murede brandkamme skal have vandrette skifter.
En brandkam kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen langs væggen (brandkamserstatning). Der henvises endvidere til Byg-erfa erfaringsblad (22) 18 12 06 Brandsikring af boligskel – ved sammenbyggede enfamiliehuse samt gældende vejledninger fra Træ-information og Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut

Sitemap