BurgerClose

Forord

En række BIPS-medlemsvirksomheder – arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og bygherrer – er gået sammen i BIPS-regi om at udvikle en fælles struktur for beskrivelser.

Formålet er at skabe en fælles national de facto-standard.

Baggrunden for BIPS-initiativet er en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen bruges mange kræfter på at skrive og derefter tolke beskrivelser, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund er forskellige fra byggesag til byggesag.

Når en beskrivelse opbygges på samme måde fra byggesag til byggesag ved at forholde sig til en kendt de facto-standard, bliver kommunikationen mellem de projekterende og de udførende mere entydig med en større produktivitet og bedre kvalitet til følge.

Denne beskrivelsesanvisning er udarbejdet med økonomisk støtte fra MURO Murerfagets Oplysningsråd, Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 samt Fonden Realdania.

Forord

BIPS

December 2003

BIPS Beskrivelsesværktøj består af Beskrivelses Struktur, beskrivelsesanvisninger og basisbeskrivelser.

Disse elementer og deres relationer til et projekts beskrivelser er illustreret herunder. Dette samt principperne for brugen af denne Beskrivelsesanvisning er beskrevet i BPS (BIPS) Beskrivelses Struktur, publikation B100.

Denne publikation er en anvisning i udarbejdelse af en arbejdsbeskrivelse for murværk. Højresiderne er basisbeskrivelse(venstre spalte) og paradigmer for projektspecifik beskrivelse (højre spalte), og venstresiderne er vejledning til højresiderne.

Opbygningen af arbejdsbeskrivelsen er baseret på de generelle retningslinier i BPS (bips) Beskrivelsesanvisning – arbejder, publikation B102.

BIPS Basisbeskrivelse – murværk

BIPS Beskrivelsesanvisning – murværk

På BIPS’ hjemmeside er der desuden opdateringer til det elektroniske beskrivelsesværktøj og en faglig brevkasse.

Ved udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser bør man være bekendt med indholdet af BPS (BIPS) Beskrivelses Struktur, publikation B100. Dette gælder specielt i forhold til, hvorledes:

 • den projektspecifikke beskrivelse struktureres, herunder hvorledes der angives tilføjelser og fravigelser til basisbeskrivelser
 • specifikationer placeres korrekt i projektmaterialet i overensstemmelse med retningslinierne i BPS (BIPS) Beskrivelses Struktur, publikation B100
 • informationer fordeles mellem den generelle del af arbejdsbeskrivelsen (kapitel 2 og 3), arbejdsbeskrivelsens bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegningerne
 • systemet benyttes ved henholdsvis store som små arbejder
 • hierarkiet er mellem de enkelte bestanddele, dvs. tegninger, bygningsdelsbeskrivelser, de projektspecifikke forskrifter for den generelle del af arbejdsbeskrivelsen og basisbeskrivelser
 • revisionsstyring af dokumenterne håndteres

Ved udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser er det ligeledes vigtigt, at man er bekendt med indholdet af BPS (BIPS) Beskrivelsesanvisning – byggesag, publikation B101, således at bestemmelser herfra ikke gentages i arbejdsbeskrivelserne.

I en projektspecifik beskrivelse kan det være relevant, at gøre andre basisbeskrivelser gældende. Dette er blandt andet formålstjenligt i de tilfælde, hvor et arbejde indeholder delarbejder, der er beskrevet i en anden basisbeskrivelse.

Ved henvisning til andre basisbeskrivelser, skal man i den aktuelle projektspecifikke beskrivelse sikre, at alle relevante projektspecifikationer samt tilføjelser og/eller fravigelser til de andre basisbeskrivelser medtages. For disse informationer tages udgangspunkt i paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser knyttet til de basisbeskrivelser, der henvises til.

 

Eksempel
For arbejdet skeletkonstruktioner, benyttes den arbejdsbeskrivelse, bips har udarbejdet herfor. Da arbejdet indeholder delarbejder, der er knyttet til træområdet, er det naturligt at gøre basisbeskrivelsen for træ gældende, hvorved en række forskrifter pr. automatik træder i kraft. Basisbeskrivelsen for træ kan dog ikke stå alene, hvorfor der i den projektspecifikke beskrivelse for skeletkonstruktioner, tilføjes de fornødne projektspecifikationer samt tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen for træ. For disse forskrifter tages udgangspunkt i paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse for træ.

Denne beskrivelsesanvisning er udarbejdet på grundlag af BPS-publikation 55, typiske beskrivelsesafsnit, murede vægge – teglsten samt den tidligere indlagte murværksbeskrivelse for nybyggeri på denne hjemmeside, udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893. Førstnævnte afløses af denne beskrivelsesanvisning.

Beskrivelsesanvisningen dækker arbejder med almindeligt murværk i byggeriet. Med murværk forstås mure opbygget af sten eller blokke af beton, kalksandsten, letbeton med/uden porøse tilslag, letklinkerbeton, moler eller tegl.

Beskrivelsesanvisningen dækker desuden overfladebehandling af murværk i form af vandskuring, filtsning, sækkeskuring, berapning, tyndpudsning og kalkning.

I denne beskrivelsesanvisnings basisbeskrivelse er nedenstående basisbeskrivelse gjort gældende. Fordelingen af krav til materialer, produkter og/eller udførelse er følgende:

Basisbeskrivelse – beton, publikation B

Basisbeskrivelse – fuger, publikation B217

 • Generelle krav til materialer, produkter og/eller udførelse for fuger, som også er gældende for andre arbejder, er indeholdt i Basisbeskrivelse
  – fuger,
  publikation B217.
 • Krav til materialer, produkter og/eller udførelse for fuger, som er specifikke for murværk, er indeholdt i denne beskrivelsesanvisning, publikation B111.
 • Generelle krav til materialer, produkter og/eller udførelse for beton, som også er gældende for andre arbejder, er indeholdt i Basisbeskrivelse
  – beton
  , publikation B203.
 • Krav til materialer, produkter og/eller udførelse, som er specifikke for murværk, er indeholdt i denne beskrivelsesanvisning, publikation B111.

- er også udgivet som elektronisk beskrivelsesværktøj i form af Worddokumenter med paradigmer, der ved rettelser og/eller tilføjelse af specifikationer gøres projektspecifik. Abonnement på det elektroniske beskrivelsesværktøj kan bestilles på bips’ hjemmeside www.bips.dk eller i Byggecentrum Boghandel., som udgør en integreret del af denne publikation, er også udgivet som en separat publikation (B211).

Sitemap