BurgerClose

Kældervægge

Kælderydervægge kan opmures af hårdtbrændte sten, klinker, letklinkerblokke og betonhulbloksten. Som opmuringsmørtel skal anvendes KC 20/80/550, C 100/400 eller tilsvarende mørteltype.

Byggesten, som anvendes i kælderydervægge, skal mindst have en trykstyrke på 2,6 MPa. Stenene skal placeres på et betonfundament. Der skal normalt mures med fyldte fuger i mørtel svarende til M9.

Fugt
Kælderydervægge under jord skal beskyttes mod fugt og/eller vandtryk.

Kælderydervægge beskyttes udvendig ved etablering af en fugtisolering, eksempelvis ved berapning/grovgrunding og påfølgende to gange asfaltering eller med særligt tynde, hårde profilerede plastplader.

Terrænet langs kælderydervægge skal have fald bort fra bygningen eller andre foranstaltninger skal træffes, så overfladevand effektivt ledes bort.

For at hindre, at nedsivende vand skaber vandtryk mod kældervægge, skal der udvendigt etableres et vægdræn enten ved anvendelse af drænende fyld, opstilling af drænblokke af f.eks. letklinkerbeton eller ved anvendelse af isoleringsmaterialer med drænende egenskaber (mineraluld regnes ikke for drænende).

Der skal etableres omfangsdræn, og vægdrænet skal have forbindelse hertil.

Sitemap