BurgerClose

Mekanisk bæreevne ved renovering

Som følge af ændrede belastninger på murværkskonstruktioner i forbindelse med renovering af eksisterende murværksbygninger, vil det ofte være nødvendigt at bestemme murværkets styrkeparametre (typisk murværkets trykstyrke og begyndelseselasticitetsmodul) Herefter kan det ved beregning undersøges, om det eksisterende murværk kan anvendes til den ændrede anvendelse af bygningen eller de påtænkte omforandringer i murværket, eller der skal iværksættes supplerende tiltag.

I forbindelse med en besigtigelse kan der udtages prøver fra det eksisterende murværk til styrkeforsøg i et laboratorium. Afhængig af den enkelte opgave foreslås det, at de rådgivende ingeniører i samråd med Instituttet aftaler den prøvningsmetode, der bør anvendes i det aktuelle tilfælde.

Normalt anvendes én eller flere af efterfølgende prøvningsmetoder. Ved at kombinere prøver af mursten og mørtelfuger, kan man ved en kombination af resultaterne opnå en vurdering af murværkets basisstyrke:

  • ud fra udhuggede/udsavede mursten fra det eksisterende murværk udføres en prøvning på laboratoriet, der fastlægger murstenenes trykstyrke. Prøvningen foretages normalt for 6-10 mursten pr. konstruktion
  • ud fra udhuggede mørtelprøver fra det eksisterende murværks opmuringsmørtel udføres en analyse på laboratoriet, der fastlægger mørtlens blandingsforhold. Hver mørtelprøve skal indeholde mindst 100 gram materiale. Blandingsforhold giver en vurdering af mørtlens styrkeværdier
  • Kryds-bor (X-bor) undersøgelse. Med X-boret undersøges mørtelfugens styrke in situ. Der kan relativt hurtigt foretages undersøgelser i mange positioner.
  • I særlige tilfælde kan der udsaves stykker af intakt murværk, som bringes til laboratoriet hvor brudtest foretages. Dette er den dyreste prøvningsmetode, men det er en mulighed at teste murværksstyrkerne direkte.

For vejledning om ældre murværks styrker, se publikationen ”Statiske beregninger af ældre murværk” (www.mur-tag.dk, se under Projektering – styrker i ældre murværk).

Sitemap