BurgerClose

Typer

Mørtel anvendes som bindemiddel i murede konstruktioner til at sammenbinde de enkelte mursten, som fastgørelsesmiddel for fliseopsætning og -lægning, som pudsemateriale og som fugemateriale.

Det er vanskeligt at give en entydig typeopdeling af mørtel, idet typerne ofte overlapper hinanden. Typeopdelingen, som præsenteres her, tager dels udgangspunkt i produktstandarder, dels i mere traditionsprægede opdelinger.

Opdeling efter anvendelse
Muremørtel anvendes til opmuring og fugning, og skal overholde kravene i DS/EN 998-2. En del almindelige muremørtler er også velegnede til visse pudseopgaver.
Muremørtel underopdeles efter anvendelse, i mørtler til generelle formål (type G), mørtler til limfuger (tyndfuger - type T) eller letvægtsmørtler (med lette tilslag, type L). Sidstnævnte anvendes typisk til opgaver, hvor der ønskes en god varmeisolering.
Pudsemørtler med uorganiske bindemidler skal overholde kravene i DS/EN 998-1. Pudsemørtler kan normalt ikke anvendes til andre formål.
Endvidere findes en række specialmørtler til særlige formål.
Generelt gælder, at producentens angivelser vedr. anvendelse af mørtlen skal overholdes.

Opdeling efter koncept
Iht. produktstandarderne for pudsemørtel, DS/EN 998-1 og muremørtel, DS/EN 998-2, kan mørtler opdeles i receptmørtel og funktionsmørtel.
En receptmørtel er defineret ud fra sin sammensætning, recepten. Se mere om receptmørtel her.
En funktionsmørtel er derimod defineret ud fra sine deklarerede egenskaber. Se mere om funktionsmørtel her.

Opdeling efter fremstillingsmåde
Der skelnes mellem fabriksfremstillet og byggepladsfremstillet mørtel. Fabriksfremstillet mørtel er defineret som mørtel, hvortil der højst tilsættes vand på byggepladsen. Normalt er fabriksfremstillede mørtler det samme som tørmørtler, selvom andre typer kan forekomme.
Byggepladsfremstillede mørtler kan fremstilles "fra bunden" på byggepladsen, men ofte er der tale om fabriksfremstillede delkomponenter. Meget anvendt er fabriksfremstillede kalkmørtler, vådmørtler, som på byggepladsen tilsættes cement i et forud defineret blandingsforhold. Sådanne mørtler betegnes KC-mørtler. Se mere her.
Principielt kan begge typer være både recept- og funktionsmørtler, men i praksis er byggepladsfremstillede mørtler altid receptmørtler.

Opdeling efter bindemidler
Mørtler benævnes ofte efter deres bindemiddel, eksempelvis cementmørtler, kalkmørtler, kalkcementmørtler, murcementmørtler. Følge linkene ved hver betegnelse for en nærmere beskrivelse. Endvidere findes en række andre mørtler, se mere her.

Opdeling efter tilslagstype
En traditionel opdeling af mørtler sker på baggrund af tilslaget. Mørtlerne benævnes da henholdsvis strandsandsmørtler eller bakkesandsmørtler. Principielt angiver disse betegnelser kun, hvor tilslaget har sin oprindelse. Men erfaringsmæssigt knytter der sig alligevel visse egenskaber til betegnelserne:
Strandsandsmørtel er ofte mere hvid/grålig, har en mere ensartet kornstørrelsesfordeling med finere korn. Anvendes ofte til finpuds.
Bakkesandsmørtel er ofte mere gullig, har en mere velgradueret kornkurve med grovere korn, og anvendes typisk til opmuring, fugning og grovere puds.
Det er vigtigt at understrege, at dette blot er generelle karakteristiska. Mørtlens deklarerede egenskaber går forud og bør danne grundlag for valget af mørteltype.

 

For videre læsning om mørteludviklingen i Danmark og mulig download af notat KLIK HER.

 

Sitemap