BurgerClose

Tykke pudslag, udførelse

Bemærk at afsnittene ”valg af materialer” og ”Udførelse generelt” er gældende sammen med nedenstående vejledning.

Opbygning

På udvendigt murværk kan tykke pudslag opbygges af 2 eller 3 lag, hvor det inderste lag altid er udkast.

Udkast
Udkast har til formål at sikre god vedhæftning mellem grovpuds og underlag, derudover regulerer det sugningen, især fra stærkt sugende underlag som porebeton og letbrændt tegl og fra svagt eller ikke-sugende underlag som tæt beton. Til udkast anvendes grovkornet materiale med en kornstørrelse på 0-4 mm.

Reguleringen skal også gælde uensartetheder i underlagets sugeevne, f.eks. forskelle i murstens og mørtels sugning eller forskelle fra sten til sten i samme mur. Er underlaget af et svagt materiale, kan grundingslaget måske forstærke dets overflade.

Dersom underlaget er nogenlunde jævnt, kan der tyndgrundes. Tyndgrunding kostes på underbunden med en kost.

Dersom underlaget er ujævnt, skal der kastes ud. Udkast skal kastes eller sprøjtes på.

Grovpuds

Grovpudsen skal tillige – sammen med udkast – regulere afsugningen af slutpudsen således, at det får en ensartet struktur og farve. udkast og grovpuds kaldes samlet for underpuds. (ved en 3 lags opbygning)

Grovpudslagets mørtel kan trækkes, kastes eller sprøjtes på og udføres normalt i en tykkelse på 8-12 mm. Grovpudslagets overflade skal være plan.

Slutpuds
Det tredje lag, slutpudsen, kan påføres som indfarvet mørtel.
Ønskes en glat finish, kan der bruges en finkornet mørtel til slutpuds. slutpudsen påføres med stålbræt og færdigbearbejdes efter mørtelleverandørens anvisninger. Slutpuds kan også være stænkpuds, granitpuds eller lignende specialpuds.

Underlag

Underlagets forbehandling spiller en lige så stor rolle som mørtellagenes sammensætning. Underlaget skal være nogenlunde jævnt, rent og have en svag sugeevne. Fremspringende grater, udragende jernender, søm og lignende fjernes. Grove fordybninger udfyldes enten ved indmuring af teglstykker eller med mørtel alene.

Alt løst materiale fra mørtelklatter og sandkorn til fint støv skal fjernes ved kostning, spuling eller begge dele. Ved spuling af overfladen reguleres tillige sugeevnen, som ikke må være for stor, men heller ikke helt ophævet (en svag sugeevne i underbunden skal bevares).

Materialer som letklinkerbeton, hårdtbrændte mursten og meget tæt beton suger så lidt, at de ikke normalt ikke kræver vanding før pudsning. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at forvande udkast på letklinkerblokke, før grovpudsning.

Om nødvendigt svummes gammel og stærkt sugende beton for at forbedre vedhæftning og regulere sugningen.

Hovedreglen er dog, at der skal vandes. Vanding skal udføres fra slange med spreder, og pudsning igangsættes, så snart overfladen er matfugtig og svagt sugende.

Pudsning af flader, der er blanke af vand, vil ikke lykkes.

Tykke pudslag, arbejdsgang udvendigt

På større vægflader kan det være nødvendigt at opsætte ledere, det vil sige lodrette mørtelbælter i den ønskede lagtykkelse med ca. 1,5 meters afstand. Når lederne er sat op og er tørre, pudses mellemrummene med samme mørtel som lederne. Vær opmærksom på, at denne metode giver pudseskel, med mindre der udføres slutpuds (3-lags opbygning).

2-lags opbygning
Først udkastes et lag mørtel med en tyndere konsistens og større bindemiddelindhold end selve grovpudsmørtlen. Kornstørrelsen i tilslaget bør være 0-4 mm (se her).
Laget stødes af med trækbrættet. Herefter påføres grovpudsmørtlen, som enten kastes på med en murske eller en pudseske, trækkes på med et trækbræt eller sprøjtes på med en mørtelpumpe.
Derefter afrettes pudslaget med kardæsk og rives sammen med trækbrættet. Herefter bearbejdes overfladen med lunkepudser og rivebræt, til den ønskede overflade er opnået.

3-lags opbygning
De første 2 lag – udkast og grovpuds – udføres som beskrevet ovenfor under 2-lags opbygning, dog skal grovpudsmørtlen indeholde tilslagsmateriale med større kornstørrelse. Når grovpudslaget er tørt kan slutpuds påføres.
Det er vigtigt, at der mellem grovpudsning og slutpuds sker en udtørring af underlaget. Hvis underlaget ikke er tilstrækkelig tørt, er der risiko for udvaskning af bindemiddel fra såvel grovpuds som slutpuds, og der kan opstå hvide skjolder.

Tykke pudslag, arbejdsgang indvendigt

Pudslaget består af to lag: grovpuds og slutpuds.

Grovpuds: Efter forvanding påføres grovpudslaget direkte på underlaget med et trækbræt. Den efterfølgende bearbejdning er den samme, som er beskrevet i foregående afsnit om udvendig behandling. I visse tilfælde med stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt først at påføre et lag udkast. Mørtelpumpe kan anvendes.

Slutpuds må først påføres oven på grovpuds, når dette er 1-5 døgn gammelt. Er overfladen for tør, må den vandes først. Efter at mørtlen er trukket på i et meget tyndt lag med et stålbræt, udjævnes (filtses) den med et filtsebræt.

Slutpudslaget er det sidste lag, og da det er den afsluttende behandling af væggen eller loftet, skal behandlingen gennemføres sådan, at den færdige overflade tilfredsstiller kravene om jævnhed, struktur, glans og farve.

Sitemap