BurgerClose

Fremstilling af mørtel på byggeplads

Fabriksfremstillet mørtel skal kun tilsættes vand på byggepladsen. Dette gælder både for fabriksfremstillet receptmørtel og funktionsmørtel, samt for mørtler, hvor producenten leverer 2 eller flere komponenter, som er afmålt på forhånd.

Dosering af vand, og evt. speciel blandingsprocesdure foreskrevet af leverandøren, skal overholdes. I øvrigt skal det beskrevne under ”Blanding” overholdes.

Byggepladsfremstillet mørtel er defineret som mørtel, der er sammensat af mere end én komponent, som afmåles på byggepladsen, plus vand.
I praksis er byggepladsfremstillede mørtler som oftest receptmørtler.

For at blande mørtel på pladsen skal materialer, der indgår i mørtlen udmåles og blandes, så den færdige mørtel er nøjagtigt og korrekt sammensat. Det skal dokumenteres, at den fremstillingsmetode, der anvendes, er egnet til vedblivende under byggeriet at frembringe korrekt, ensartet blandingsforhold også ved gentagne blandinger.

Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer, som ikke er leveret og doseret af leverandøren.

Krav til fremstilling af receptmørtel

Fremstilling af mørtel på byggeplads

Fabriksfremstillet (EN 998-2)

Byggepladsfremstillet (EN 1996-2)

Hvis speciel blandeprocedure skal anvendes, skal dette specificeres

Fremstillingsmetode skal dokumenteres, især at doseringsmetode er egnet til at frembringe korrekt blandingsforhold i hele byggeperioden

Mørtlen blandes effektivt, hvorunder ensartet fordeling sikres

Blandetid max. 15 minutter i tvangsblander for anden mørtel end kalkmørtel

Cementholdige mørtler skal være færdige, når de tømmes ud af blandemaskine

Kloridindhold må ikke overstige 0,1 % Clˉ.

Fælles for fabriksfremstillet og byggepladsfremstillet mørtel gælder:

  • Blandingsforholdet mellem bindemiddel eller bindemidler skal angives
  • Mørtlens trykstyrke – MC/ML – skal angives
  • Mørtelmaterialerne skal udmåles og blandes, så den færdige mørtel er korrekt sammensat i henhold til specificeret blandingsforhold
  • Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer
  • Evt. indhold af frysepunktssænkende middel skal være angivet. Tørmassen af de enkelte delmaterialer må maksimalt afvige 5 % (gælder dog kun ved brugen af styrkeparametre i DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 og tilsætningsstoffer må i givet fald ikke anvendes).

Afmåling

Materialer til byggepladsfremstillet mørtel skal afmåles efter vægt eller efter volumen i de angivne forhold, i rene, egnede måleanordninger.
Afmåling skal ske i henhold til en blandingsspecifikation, der giver de krævede egenskaber.

Hvis styrkereferencen for receptmørtler i DS/INF 167:2008 anvendes, skal kravene heri vedrørende doseringsnøjagtighed overholdes.

Blandingsnøjagtighed:
Kravet i DS/INF 167:2008 til blandingsnøjagtighed er, at i den færdige mørtel må tørmassen af det enkelte delmateriale (kalk, cement, murcement og sand) højst afvige 5% fra den pågældende delmængde.

5 % tilladelig afvigelse udgør:

Fremstilling af mørtel på byggeplads

Mørtel

Grænser for indhold af

Bindemiddel

Tilslagsmateriale

K

/

C

K 100/1200

95,0-105,0

/

1086-1326

KC 60/40/850

57,0- 63,0

/

42,0-38,0

/

769-939

KC 50/50/700

47,5- 52,5

/

52,5-47,5

/

633-774

KC 35/65/650

33,3- 36,8

/

68,3-61,8

/

588-718

KC 20/80/550

19,0- 21,0

/

84,0-76,0

/

498-608

C 100/400

95,0-105,0

/

362-442

For at opfylde disse krav er det nødvendigt at kende den kalktilpassede mørtels vådrumvægt og vandindhold eller sandets vådrumvægt og vandindhold alt afhængig af, på hvilken måde mørtlen skal fremstilles.

Vejledning i beregning af recepter og dosering findes her.

Bestemmelserne for kontrol af blandingsforholdet findes her.

Afvejning i praksis

På meget store byggepladser kan anvendes automatiserede vejeanlæg i forbindelse med siloer til bindemidler og tilslagsmaterialer, men ellers er disse anlæg dog fortrinsvis beregnet for mørtelværker.

Til byggepladser af en mere almindelig størrelse findes en række enklere vejeindretninger spændende fra blandemaskinen monteret på en vægt til et helt enkelt bismervægtsystem eller til en elektronisk vægt.

Endvidere kan en blandemaskine forsynes med et påsvejset højdemål, der tilgodeser vådmørtels densitet, således at mørtlens delmaterialer kan sammensættes efter rumfang.

Blanding

Mørtel skal blandes så effektivt, at der sikres en ensartet fordeling og en god aktivering af alle mørtlens delmaterialer.
Medmindre håndblanding er tilladt ifølge projektmaterialet, bør der anvendes en egnet mekanisk blander. Se mere her.

Fabriksfremstillet mørtel og prædoseret mørtel skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder blandetid og blandertype.

Cementholdige mørtler skal være færdige til brug, når de tømmes ud af blandemaskinen, og senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand må ikke finde sted.

Blandetiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle delmaterialer er tilsat.

Blandetiden må for anden mørtel end kalkmørtel maksimalt vare 15 minutter. Almindeligvis er det passende med en maskinblandetid på 3-5 minutter, efter alle bestanddelene er tilsat. Langvarig blanding, hvor der anvendes luftindblandingsmidler, kan føre til forstor luftindblanding og derved til nedsat vedhæftning og holdbarhed. Stor variation mellem forskellige partiers blandetid bør undgås.

Mørtel bør anvendes, før bearbejdelighedstiden udløber. Mørtel, der er tilbage, efter den første afbinding er begyndt, skal kasseres og ikke blandes igen.

Fremstilling af KC-mørtler ud fra våd kalkmørtel.

På byggepladsen fremstilles våd kalkcementmørtel normalt ved sammenblanding alene af cement og en kalktilpasset mørtel.

Blandingen foretages ved at bearbejde den halve mængde kalkmørtel, hvorefter cement og vand tilsættes. Når denne blanding er homogen, tilsættes den resterende mængde kalkmørtel.

Blandeudstyr

Blandemaskiner til mørtelblanding findes i mange udførelser og fabrikater og fremstillet til flere forskellige blandeprincipper. Hvis der for fabriksfremstillet mørtel skal anvendes specielle blandingsprocedurer eller blandetider, skal disse specificeres af producenten. Tvangsblandere eller lige så effektive blandemaskiner anses i reglen for at være de mest velegnede.

Lagring

Lagring af bindemidler
Ved oplagringen på byggepladsen af delmaterialerne til mørtelfremstillingen skal bindemidlerne ubetinget beskyttes mod fugt.

Hvis bindemidlerne er leveret i løs vægt, opbevares de i silo og er således beskyttede mod fugt. Ved levering i sække må sækkene opbevares i skur med et trægulv, som er hævet mindst 20 cm over terræn. Skuret skal i øvrigt være lukket på de tre sider, medens den fjerde side kan være åben, men skal kunne lukkes med en presenning. Der bør føres kontrol med leveringsdatoerne ved påskrift på sækkene.

På små byggepladser kan det accepteres, at bindemiddel i sække lagres på paller og dækkes tæt med presenning.

Bindemidler bør ikke oplagres på pladsen mere end 3 uger, under presenning højst 2 uger.

Kulekalk, hydratkalk sat i blød og kalkmørtel skal opbevares på en sådan måde, at vandbalancen ikke forrykkes enten ved fordampning eller ved tilgang af regnvand eller anden fugt. I vinterperioden kan det være påkrævet at beskytte mod frost.

Lagring af tilslagsmaterialer
Tilslagsmaterialerne skal beskyttes mod forurening - specielt fra jorden - og i visse tilfælde også mod regn. De bør derfor opbevares på et underlag af træflager eller andet fast underlag og beskyttes med presenninger. Presenningerne beskytter mod fordampning, så sandets fugtighed holdes på den værdi, der er forudsat i blandingsanvisningen, og de modarbejder således også tendensen til afblanding i det tørre sand.

På store byggepladser, hvor også tilslagsmaterialerne kan opbevares i silo, er der ingen problemer med beskyttelse.

Lagring af tørmørtel
Tørmørtler skal lagres på samme måde som bindemidler, altså ubetinget tørt. Opbevaring af tilsætningsstoffer bør ske i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Vand kan normalt tilføres med ledning helt frem til blandemaskinen.

Transport

Transport af vådmørtel fra værk til byggeplads sker som regel på lastvogn med åbent tippelad, så mørtlen kan tippes af på pladsen.

Mørtlen er i reglen kun jordfugtig, bl.a. for at undgå separation under kørslen. Der må altså tilsættes det manglende vand på pladsen umiddelbart før brugen.

Transporten af mørtlen på selve byggepladsen fra blander eller silo sker i de fleste tilfælde med de specielle mørtelkærrer, der er egnet til kørsel på et stillads. Den lodrette transport foregår i kærren med hejs eller i spand med kran.

På nogle byggepladser kan en mørtelpumpe eventuelt komme på tale. Mørtelpumpen pumper gennem ledning eller slange fra blandeanlæg til brugsstedet i bygningen. Ved anvendelse af mørtelpumpe under pudsearbejde o.lign. kan man frigøre sig fra anvendelse af byggehejs.

Sitemap