BurgerClose

Blanding generelt

Mørtel skal blandes så effektivt, at der sikres en ensartet fordeling og en god aktivering af alle mørtlens delmaterialer. Blandeeffektivitet og blandetid skal dokumenteres for den aktuelle blandemaskine og den ved blandingen anvendte fremgangsmåde. Det anbefales at anvende tvangsblander. Blandetiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle delmaterialer er tilsat.

Fabriksfremstillet mørtel og prædoseret mørtel skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder blandetid og blandertype.

Cementholdige mørtler skal være færdige til brug, når de tømmes ud af blandemaskinen, og senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand må ikke finde sted.

Almindeligvis er det passende med en blandetid på 3-5 minutter, efter alle bestanddelene er tilsat. Blandetiden må ikke overskride 15 minutter, medmindre der er tale om kalkmørtel. Overskrides blandetiden nedsættes mørtlens styrke væsentligt.

Blandetiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle delmaterialer er tilsat.

Langvarig blanding, hvor der anvendes luftindblandingsmidler, kan føre til for stor luftindblanding og derved til nedsat vedhæftning og holdbarhed. Stor variation mellem forskellige partiers blandetid bør undgås.

Mørtel bør anvendes, før bearbejdelighedstiden udløber. Mørtel, der er tilbage, efter den første afbinding er begyndt, skal kasseres og ikke opblandes igen.

Blanding af KC-mørtler ud fra våd kalkmørtel.

Blandingen foretages ved at bearbejde den halve mængde kalkmørtel, hvorefter cement og evt. vand tilsættes. Når denne blanding er homogen, tilsættes den resterende mængde kalkmørtel.

Sitemap