BurgerClose

Genbrugssten

Det er primært genbrugssten af tegl, som markedsføres. Genbrugte mursten skal opfylde samme krav som nye sten, når de anvendes til samme formål. Det medfører i praksis, at kravene til byggestenenes egenskaber i EN 771-1 skal benyttes, som beskrevet for byggesten i afsnit Materialer, byggesten, egenskaber. Egenskaberne skal dokumenteres. Genbrugssten kan ikke CE-mærkes i henhold til EN 771-1, men enkeltvirksomheder kan CE-mærke i henhold til et europæisk vurderingsdokument (EAD)

Bygherrer skal ved nedrivning af bygningerne sørge for, at byggesten med miljøfarlige stoffer - som fx PCB - er frasorteret og bortskaffet som farligt affald, også når stenene ikke skal genbruges.

Det må forventes, at murernes arbejde med at vælge og blande stenene efter størrelse øges, og at spredningen på fugebredden bliver større. Der bør derfor vælges et egnet forbandt, som fx løberforbandt, borgergadeforbandt eller tilsvarende.

Anvendelse af genbrugssten fra facader bør af hensyn til stenenes varierende holdbarhed begrænses til eksponeringsklasse MX1 til MX3.1, med mindre leverandøren dokumenterer holdbarhed i øvrige eksponeringsklasser. Genbrugssten fra bagmure og indvendige vægge kan normalt ikke anvendes i facader, med mindre der er dokumentation for holdbarheden. Det må under alle omstændigheder påregnes, at holdbarheden på de gamle mursten er varierende, og det må accepteres, at et antal sten får skader af frost- eller saltforvitring og skal skiftes. Her skal dog bemærkes, at mindre forvitringer, som af æstetiske hensyn ikke kan accepteres i murværk af nye sten, ofte er mindre synlige i murværk af gamle mursten, som allerede har et rustikt udseende med skår etc. Enkelte mursten kan godt tåle en vis afmeling eller forvitring i synsfladen, fordi nedbrydningen foregår langsomt. Det får ikke indflydelse på murværkets integritet.

Murværk af genbrugssten må ikke overfladebehandles med puds eller tyndpuds. Det giver risiko for forvitringer, farveforskelle, revnedannelser og afskalninger.

En række andre forhold må tages i betragtning, når man projekterer byggeri og murer med genbrugssten. Flere detaljer kan findes i byg-erfa blad (21) 19 09 05 Genbrug af mursten – begrænsninger og anvendelsesmuligheder.

Opdateret: 2021-02-16

Sitemap