BurgerClose

Vejledning om vinterforanstaltninger

Ved muring i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskader på materialer.

Materialeoplagring

Ved oplagring af mursten skal murermesteren sikre sig..

 • at tildækning mod vejrliget sker straks efter modtagelsen,
 • at tildækningen er vandtæt,
 • at tildækningen i frostvejr skal bestå af først en vintermåtte og derpå en presenning,
 • at tildækningen altid holdes på plads på en sikker måde,
 • at tildækningen kun fjernes ved udtagning af mursten,
 • at mursten, der skal lagres mere end nogle få dage, får fjernet plasthætter eller anden emballage, der kan give anledning til kondens,
 • at mursten, der kræves opvarmet, bliver lagret, så de kan opvarmes uden at blive flyttet,
 • at mursten, der kræves opvarmet, kan opvarmes til mindst 5°C.

Ved oplagring af vådmørtel skal murermesteren sikre sig..

 • at vådmørtlen straks efter leveringen afklappes og tildækkes mod vejrliget,
 • at tildækningen altid holdes på plads på en sikker måde,
 • at tildækningen kun fjernes, medens der tages mørtel fra lageret,
 • at opbevaring kan ske i en varmeisoleret mørtelbænk, eventuelt med mulighed for at opvarme mørtlen.

Ved oplagring af tørmørtel i silo skal murermesteren sørge for..

 • at siloens indhold ikke udsættes for fugt,
 • at alle låg, lemme og lignende er lukket hel tæt,
 • at eventuel medfølgende toppresenning anvendes som beskrevet,
 • at udløbstud og overgangsslange bankes rene ved fyraften.
 • at udløbstuden ved fyraften lukkes med en plastikpose fast holdt af et gummibånd eller lignende,
 • at vanddoseringsanlægget tømmes for vand ved fyraften,
 • at siloen så vidt muligt bliver overdækket - gerne med et opvarmet telt i tilknytning til blandepladsen.

Ved oplagring af cement, tørmørtel, murcement og tørlæsket kalk og lignende skal murermesteren især sikre sig..

 • at fugt holdes borte fra sækkene,
 • at sækkene oplagres på paller eller andet underlag, som hæves over terræn,
 • at sække oplagret i skur eller telt ikke anbringes lige op ad ydervægge,
 • at der er ventilation omkring stablerne.

Henmuring

Ved muring i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskader.

For at undgå frostskader må temperaturen i det nyopførte murværk holdes over frysepunktet, til murstene har suget så meget vand fra mørtlen, at vandindholdet er nede på højst 7-8%, hvilket svarer til, at 1/2-1/3 af mørtelvandet bliver fjernet.

Ved brug af mørtel, der er tilsat denatureret sprit (4 l pr. 100 l mørtel), kan temperaturen i murværket dog gå ned til ca. -3°C, før der er risiko for skadelige isdannelser. Bemærk, at i henhold til Eurocode DS/EN 1996-2:2007, pkt. 3.3.1.8, må antifrostmidler kun anvendes hvis det specifikt er tilladt ifølge projektmaterialet.

Brugstid
Ved en udetemperatur på -5°C, rolige vindforhold og ca. 60 l mørtel i baljen ved start er brugstiden for mørtel ca. 1 time, når:

 • en 20°C varm mørtel opbevares i en uisoleret plastbalje,
 • en 10°C varm mørtel opbevares i en plastbalje med 10 cm varmeisolering i bund og sider,
 • en mørtel tilsat et frysepunktssænkende middel og en udgangstemperatur på +3°C opbevares i en uisoleret plastbalje.

I løbet af dette tidsrum kan temperaturen i de varme mørtler, regnes at falde til ca. 3-5°C. Temperaturen i mørtel med frysepunktssænkende middel kan regnes at falde til ca. -1°C. Når mørtlerne er så kolde, er det ikke længere forsvarligt (og muligt) at mure med dem.

Ved at bruge tørre mursten, og opbevare mørtlen som tidligere beskrevet, vil vandindholdet som regel være under 7-8%, inden temperaturen i murværket er faldet så meget, at der er risiko for skadelige isdannelser.

Der anvendes Basiscement, der hærder hurtigere end Mestercement.

Udkradsning

Udkradsning og afkostning skal foretages i takt med opmuringen, så snart mørtlen er suget død, men før fugerne fryser.
Udkradsning og afkostning af vådt murværk må ikke ske, da bindemidlet kan sætte sig fast i murstenenes overflade og skæmme udseendet.

Afsyring

Ved afsyringsarbejde kan murværk opsuge meget vand fra den fortyndede syre. Om vinteren vil opsuget vand kunne frostsprænge murværket. Afsyring må derfor kun finde sted i perioder uden udsigt til frost, eller hvor murværket i øvrigt er sikret mod frostpåvirkning.

Fugning

Skal arbejdet udføres i en periode med risiko for frostvejr, kan stilladset tildækkes (telt), og der kan opvarmes. Underlag og materialer skal have en temperatur på mindst +5°C, for at mørtlen kan hærdne tilstrækkelig hurtigt.

Hvis murværket ikke kan holdes frostfrit, bør man afvente bedre vejrforhold. Om nødvendigt må man nedtage stilladserne og senere udføre arbejdet fra et let stillads.

Mørtelfremstilling

Fremstilling af mørtel skal ske efter reglerne i DS/EN 1996:2007, pkt. 3.3. Forberedelse af materialer.

Mørtler kan uden risiko blandes med varmt vand. Vandets temperatur må ved tilsætningen højst være 80°C. Ved højere temperatur er der risiko for, at de kemiske reaktioner i mørtlen ikke forløber normalt.

Tilsætning af frysepunktssænkende midler må kun foretages, hvis det specifikt er anført i projektmaterialet. Se vejledning om antifrostmidler herunder.

I efterfølgende tabeller er givet en oversigt over orienterende mørteltemperaturer ved anvendelse af 60°C og 80°C varmt blandevand. Det er en selvfølgelig forudsætning, at der ikke er isdannelser i materialerne, når blandingen foretages.

Orienterende temperaturer for kalkcementmørtel KC 60/40/850, KC 50/50/700 og KC 20/80/550, når der anvendes 80°C varmt blandevand.

Delmaterialernes temperatur

Tør-mørtel

Den kalktilpassede mørtels vandindhold i procent af tørvægten

8

10

12

14

16

18

°C

°C

°C

2

6

10

14

18

22

26

29

31

33

34

36

38

40

18

20

22

25

27

29

32

14

17

20

22

25

27

30

12

14

17

20

22

25

28

9

12

14

17

20

23

26

6

9

12

15

18

21

24

3

6

9

12

15

18

20

Forudsætninger: 18% vand i den brugsklare mørtel. 20% temperaturfald under blandingen.

Orienterende temperaturer for kalkcementmørtel KC 60/40/850, KC 50/50/700 og KC 20/80/550, når der anvendes 60°C varmt blandevand.

Delmaterialernes temperatur

Tør-mørtel

Den kalktilpassede mørtels vandindhold i procent af tørvægten

8

10

12

14

16

18

°C

°C

°C

2

6

10

14

18

22

26

22

24

26

27

29

31

33

13

16

18

21

23

25

28

11

14

16

19

22

24

26

9

12

14

17

20

23

25

7

10

13

16

18

21

24

5

8

11

14

17

20

23

3

6

9

12

15

18

20

Forudsætninger: 18% vand i den brugsklare mørtel. 20% temperaturfald under blandingen

Antifrostmidler

Ifølge Eurocode DS/EN 1996-2:2007, pkt. 3.3.1.8 (2), må antifrostmidler ikke anvendes, medmindre det specifikt er tilladt ifølge projektmaterialet.

Ifølge danske erfaringer kan ethanol (denatureret sprit) og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol med op til 40 % indhold af isopropanol anvendes som frysepunktssænkende middel til kalkmørtel og kalkcementmørtel med højst 55 % cementindhold af den samlede bindemiddelmængde under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1 og højst 4 liter per 100 liter mørtel.

Det er samtidig en forudsætning, at mørtlen fremstilles iht. DS/INF 167:2008, pkt. 2.2 vedr. specifiktaion for mørtel.

Det vil sige, at ud over rene kalkmørtler, må de nævnte frysepunktssænkende midler kun tilsættes til KC 60/40/850 og KC 50/50/700.

Sitemap