BurgerClose

Andre tilsætningsstoffer

Ved mørtelfremstilling kan anvendes en lang række tilsætningsstoffer for at påvirke mørtlens egenskaber i mange retninger. En del af tilsætningsstofferne er de samme, som også anvendes som tilsætningsstoffer til beton, men man kan ikke ukritisk anvende alle betontilsætningsstoffer i mørtel - de kan have uheldige egenskaber i forbindelse med mørtlens andre bindemidler end cementen.

Tilsætningsstofferne kan ændre mørtlens egenskaber i en ønsket retning, men de kan meget vel samtidigt helt ændre andre egenskaber hos mørtlen i en uheldig retning.

Accelererende

Accelererende stoffer anvendes i forbindelse med kalkcement- og cementmørtler for at fremme størkningen og hærdningen. Mest anvendt til vinterarbejde er hurtighærdnende cement.

Kalciumklorid må ikke anvendes til muremørtel, da det kan give tæring og rustdannelser på metaller, og forårsage "afmeling" (afskalning af småpartikler) af mørtel- og stenoverflader på grund af krystaltryk. Desuden er det stærkt vandsugende og kan medføre, at en pudsflade kan stå våd i lange perioder.

Frostvæsker

Frysepunktssænkende midler må kun anvendes til muremørtler, hvis der på grundlag af en typeprøvning og en løbende kontrol er udfærdiget en varedeklaration med de nødvendige oplysninger.

Ethanol (denatureret sprit) og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol med op til 40% indhold af isopropanol kan dog uden typeprøvning anvendes som frysepunktssænkende middel til kalkmørtel og kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af dens samlede bindemiddelmængde under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1 og højst 4 l per 100 l mørtel.

Der advares specielt mod brugen af kloridholdigt, frysepunktssænkende middel.

Plastificerende

Plastificerende stoffer kan gøre mørtlen smidig på en anden måde end luftindblanding. Overfladeaktive plastificerende stoffer virker dels som befugtningsmidler og dels som dispergeringsmidler.

Befugtningsmidlet nedsætter vandets overfladespænding, så der skabes bedre kontakt mellem vandet og mørtlens faste stoffer, hvad der giver en bedre udnyttelse af bindemidlerne.

Dispergeringsmidlerne bevirker, at de enkelte partikler i bindemiddel og sand får en elektrisk ladning og derfor frastøder hinanden, hvorved små klumper vil falde fra hinanden og blive mere jævnt fordelt i mørtlen.

Geldannende plastificerende stoffer er sædvanligvis cellulosederivater, som får mørtlen til at virke federe, og som nedsætter tendensen til at sætte vand op.

Poredannende

Poredannende stoffer (luftindblandingsmidler) anvendes til at forbedre mørtlens smidighed. Ofte vil disse stoffer også forbedre mørtlens modstandsdygtighed mod frostpåvirkning. Anvendelse af poredannende stoffer kan også forringe mørtlens styrke og vedhængning.

En forøgelse af mængden af luftporer i mørtlen vil normalt medføre en mere homogen mørtel og vil således modvirke revnedannelser.

Retarderende

Retarderende stoffer bruges ligeledes til kalkcement- og cementmørtler, men med den modsatte effekt. De anvendes, hvor mørtlen skal transporteres langt, eller hvor der arbejdes i høje temperaturer, som ellers ville fremskynde størkning og hærdning.

En række retarderende stoffer findes på markedet og tilsættes på mørtelværk eller byggeplads. Anvisningen for det enkelte tilsætningsstof må nøje overholdes for at have virkningen under kontrol, dette gælder navnlig kalkcementmørtler.

Til gipsmørtel, som jo under normale forhold hærdner meget hurtigt, kan anvendes limvand, kasein eller borsyre som retarderende middel.

Vandafvisende

Vandafvisende stoffer anvendes især til tørmørtler, eksempelvis til ædelpuds. Det drejer sig om enten stearater af f.eks. kalcium, aluminium eller zink eller om siliconepræparater.

Tilsætningsmængderne er 5-20‰, og stofferne virker ved at nedsætte eller helt ophæve adsorptionskræfterne mellem porevæggene og vandet, hvorved kapillartransporten i mørtlen hæmmes eller standses helt.

På grund af den lille tilsætningsmængde bør vandafvisende stoffer kun tilsættes på fabrik. Skal tilsætningen undtagelsesvis foretages på byggepladsen, anvendes ofte en opblanding af tilsætningsstoffet med filler, så de portioner, der skal afvejes, bliver større.

Det må erindres, at mørtel eller vandbaseret maling ikke vil kunne sidde fast på overflader, der er vandafvisende på grund af tilsætning af stearat- eller siliconepræparater.

Sitemap