BurgerBurgerCloseClose

Kvalitetssikring

I bekendtgørelse nr. 169 af 15/3-2004 om kvalitetssikring af byggearbejde stilles der krav til byggearbejde

Hent bekendtgørelsen her

Bekendtgørelsen gælder for..

 • Byggeri, som får tilsagn om offentlig støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
 • Byggeri efter kapitel 3, 4 og 5 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, som får tilsagn om offentlig støtte efter samme lov.
 • Statsligt byggeri.
 • Andet byggeri, når vedkommende styrelse sætter bekendtgørelsen i kraft for byggearbejder, hvortil der ydes statsstøtte eller statslig udgiftsrefusion, eller hvor arbejdet i øvrigt helt eller delvist finansieres over de årlige bevillingslove.
 • Stk. 2. Stk. 1 gælder også for ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. Bekendtgørelsen gælder ikke for bestående bygningsdele

Bekendtgørelsen i hovedtræk

 • Bygherren skal drage omsorg for, at byggeriet under hensyn til sit formål får en god kvalitet.
 • Bygherren skal sikre, at det færdige byggeri opnår en byggeteknisk kvalitet som fastlagt, således at svigt i byggeriet modvirkes.
 • Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje.
 • Rådgivere skal inden afgivelse af deres projektdel have gennemført projektgranskning, og entreprenører skal inden projektgennemgang have gennemført projektgranskning.
 • God kvalitetssikringsskik omfatter fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet.
 • Hovedvægten i kvalitetssikring skal lægges på forhold, der erfaringsmæssigt er behæftet med størst risiko for svigt.
 • Bygherren skal ikke kontrollere indsatsen efter pkt. 3 ovenfor. I tilfælde, hvor der foreligger et særligt behov for at sikre byggeriet mod svigt, kan bygherren i rådgiveraftaler og ved udbud stille specielle krav om kvalitetssikring udover, hvad der er angivet i denne bekendtgørelse.
 • Bygherren skal nærmere gå frem som angivet i kapitlerne 4 og 5 og skal herunder stille de fornødne krav til sine rådgivere og entreprenører.
 • Det skal, bl.a. ved brug af erfaringer og gennemprøvede enkeltdele, sikres, at bygningsdele, konstruktioner og materialer vælges eller udformes med henblik på at opnå den fastlagte kvalitet. Relevante egenskaber skal kunne genfindes efter indbygningen. Særlig skal udformning og valg sigte på, at
 • svigt i byggeriet undgås
 • bygninger kan drives, herunder holdes vedlige, på en rationel og økonomisk måde
 • bygninger kan efterses, og bygningsdele udskiftes lettest muligt.

Der skal samtidig med byggeriets aflevering foreligge vejledninger og anvisninger på drift, eftersyn og vedligehold af bygningsdele og installationer.

Reglerne skal først og fremmest modvirke, at der opstår skader og anden svigt i byggeriet. Hvis der alligevel opstår skader, skal det sikres, at der er midler til hurtig udbedring, hvis det drejer sig om byggeri, der er ældre end 5 år. Dette sker via Byggeskadefonden, når det angår byggeri, der får offentlig støtte.

Reglerne gælder også i forbindelse med byfornyelsesforanstaltninger, således at alt støttet byggeri er omfattet af reformen.

Sitemap