Mangan

Misfarvninger forårsaget af mangan
Almindeligt dansk teglværksler indeholder manganoxid, normalt ca. 0,1 %.  Der kan også være manganholdige mineraler i det sand, der anvendes i lerblandingen. Endvidere anvender en del teglværker manganoxid til at opnå særlige farvenuancer i teglet.

 

Mangan kan i uheldige tilfælde bevirke misfarvninger i det færdige murværk, typisk i form af:

 • ”Rustpletter” på mursten
 • Brunlige misfarvninger på sten og mørtelfuger

Rustpletterne opstår kun på blådæmpede mursten af gulbrændende ler
De brunlige misfarvninger, som kan vise sig i mange former, opstår ved afsyring af mursten, som er tilsat manganoxider.
I mange tilfælde kan manganmisfarvninger fjernes fra teglsten med et rensemiddel, specielt udviklet til fjernelse af manganholdige misfarvninger. Midlet har følgende sammensætning:

Saltsyre 37 % Hydrogenperoxid (brintoverilte) 30 % Vand
1 1 100

Blandingen må ikke være stærkere end 1:1:100 (volumen dele) som anført, da det kan forårsage nye misfarvninger. Midlet er ikke virksomt på mørtelfuger – kun på teglsten. Manganmisfarvninger på mørtelfuger må fjernes mekanisk.

Neden for gennemgås de forskellige former for misfarvninger og deres årsager mere detaljeret.

 

"Rustpletter"

 • Viser sig som små rødbrune pletter på murstenen - rustlignende pletter. Afgrænsningen er diffus.
 • Opstår kun på blådæmpede mursten af gulbrændende ler, dvs. typisk ”grå” mursten.
 • Det er karakteristisk, at murstenene har været udsat for (meget) vand.
 • Disse pletter opstår sjældent på færdighærdet murværk.

Pletterne kan undersøges med stereomikroskop med måleokkular.
Ved skrabning med skalpel i tegloverfladen kan det misfarvende materiale fjernes. I nogle tilfælde kan man da finde et glinsende sort korn. Størrelsen af et sådant korn kan udmåles til ca. 250 µm. Billedet til højre er et nærbillede af sådant sort mangan-korn

Hvordan opstår ”rustpletter” – lidt kemi
Et ganske lille korn af mangan kan, sammen med naturligt sulfatindhold i blåleret til gule mursten, reagere med mørtelvandet fra uhærdet mørtel og forårsage de karakteristiske rustbrune pletter.
Mangan kan f.eks. komme fra det naturlige manganindhold i råleret, eller fra det sand, som anvendes til magring af lerblandingen.
Mangankornet har en størrelse, så det uskadt vil passere teglværkernes finvalse på ca. 0,8 mm, og det kan være så småt, at man ikke bagefter kan finde det i pletten.
Der er tale om et relativt kompliceret forløb af kemiske reaktioner, hvori både blådæmpningen og vand spiller en rolle:

 • Ved blådæmpningen reduceres mangan til mangan(II)
 • Mangan(II) reagerer med det naturlige sulfatindhold i gulbrændende ler og danner det opløselige salt mangan(II)sulfat
 • Mangan(II)sulfat opløses af vand og transporteres ud til overfladen, hvor vandet fordamper
 • Ved kontakt med luftens ilt oxideres mangan(II) og indgår i uopløseligt manganhydroxid eller -oxid

 

Afhjælpning
Da pletterne forekommer på teglet, kan de normalt fjernes med det ovennævnte rensemiddel. Der kan dog også forekomme en lille mængde jernoxid i pletten, og jernoxid fjernes ikke med rensemidlet.

 

Brunlige misfarvninger på sten og mørtelfuger
Ved produktion af bestemte stentyper kan manganoxid være tilsat lerblandingen, for at opnå den ønskede farve ved brændingen. Det vil altid fremgå af producentens vejledning, når sådanne sten ikke må afsyres.
Men når der afsyres, kan syren reagere med stenenes manganindhold. Syren reagerer med det tilsatte manganoxid og danner sure mangansalte. Med saltsyre (HCl) dannes manganchlorid, men misfarvningerne er også set ved afsyring med eddikesyre (HAc) og sulfaminsyre (f.eks. under handelsnavne som Fefix eller Syr-A). De sure opløselige salte kan medføre både farveændringer på stenene og brune misfarvninger på fugerne.
De brunlige misfarvninger kan forekomme både på teglsten og fuger.  Teknologisk Institut har kun kendskab til misfarvninger på mangansten på basis af gulbrændende ler, men i princippet må samme typer misfarvninger forventes på mocca-farvede sten (på basis af rødbrændende ler). De vil bare ikke være nær så synlige.
Misfarvningerne kan vise sig på forskellige måde, hvoraf nogle har et ganske karakteristisk udseende.
Neden for er de mest karakteristiske typer gennemgået sammen med det sandsynlige hændelsesforløb. Der kan forekomme variationer og kombinationer af misfarvninger.

 

"Tigerstriber"

 • Ses som ”tigerstriber” ned over både sten og mørtel
 • Kraftig regn vasker opløste sure mangansalte ud.
 • Mørtlen er endnu ikke færdig hærdnet, og kombinationen af mangan og kalkvand (opløst Ca(OH)2) giver udfældninger dér, hvor vandet løber på facaden.

Brune kanter langs mursten

 • Fugemisfarvninger langs kanten af teglstenene
 • Opløste sure mangansalte i teglstenene, trækker ud i mørtelfugen og giver udfældning af (uopløselig) mangan-hydrat, når de møder den basiske mørtel

Timeglasformede udfældninger på liggefuger

 • Forekommer på murværk med pre-imprægnerede mangansten.
 • Ingen eller minimale misfarvninger på selve murstenene

En forklaring på det karakteristiske udseende kan være: Der opstår en lille revne mellem mursten og liggefuge, øverst i fugen. Ved afsyring kan syren trænge ind i revnen og suges op i stenen, bag imprægneringen. Der dannes sure mangansalte, som løber ned over den basiske fuge overflade så manganhydroxid udfældes.

 

Fladedækkende udfældninger

 • Dækker større eller mindre dele af teglstenen.
 • Misfarvningerne kan være både manganholdige og bestå af gips. Hvis afsyringen er foretaget med eddikesyre, kan misfarvningerne blive helt violette. De består da af mangan-acetat.
 • Kraftige gipsudfældninger er, ifølge Teknologisk Instituts erfaringer, oftere forekommende på gule sten med mangantilsætning end uden. Forklaringen kan være, at en sur opløsning af mangansalte opløser mere gips en almindeligt vand. 

 

Stænk
Afsyrede mursten kan indeholde opløste mangansalte. Hvis basiske mørtelklatter eller stænk kalkvand rammer disse sten, udfældes igen manganhydroxid, og de karakteristiske brune stænk fremkommer.

 

I alle tilfælde er misfarvningerne fremkommet ved syrens reaktion med mangan i murstenen. Forskellige hændelsesforløb, forskellige syrer og mængden af vand giver de forskellige typer af misfarvninger.

 

Afhjælpning
Generelt kan manganmisfarvningerne afvaskes med en blød børste med en blanding af den førnævnte rensevæske, på selv teglstenen.
Gipsudfældninger vil ikke blive fjernet af denne rensevæske.
Rensemidlet er kun virksomt på teglsten. På fuger kan foretages mekanisk rensningved slibning med smergellærred. Eller ved omfugning, men vær opmærksom på, at udfældninger i fugen nær teglstenens kant er særdeles vanskelige at fjerne.